ဖီတဖၣ်လၢတၢ်ဒဲးဃာ်အီၤ ဟဲဝဲလၢ ကီၢ်အံၣ်ကွ့ဒီ(Ecuador)န့ၣ်လီၤ. ဖဲဟဲတုၤဆူယဟံၣ်န့ၣ်, ဖီတဖၣ်အခိၣ်လီၤဘျး ဒီးလီၤဘဲဝဲလၢ အတၢ်ဟဲကျဲအဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်နဲၣ်လီၤအိၣ်ဝဲလၢ တၢ်ကဘၣ်ဒုးန့ၢ်က့ၤအဂံၢ်အဘါ လၢထံခုၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တချုးပမၤတၢ်အံၤန့ၣ်, ဖီအဒ့ဖိတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်တံာ်အီၤပဲာ်အီၤ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်အီဝဲထံ ကန့ၢ်ညီထီၣ်အဂီၢ်လီၤ. နာ်သက့ မ့ၢ်ဖီသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ကမူဒံးဧါ.

လၢခံတဂီၤ, ယထံၣ်န့ၢ် ယတၢ်စံးဆၢလီၤ. ဖီကဒိၣ်လၢ ကီၢ်အံၣ်ကွ့ဒီအံၤ ပကွၢ်ကီအီၤဃံလၤမုၢ်သးဒိၣ်မး, ဒီးဖီလၢ အဖျါဃံလၤလီၤအဲၣ်တဖၣ်အံၤ လၢယသးသမူတစိၤ ယတထံၣ်ဘၣ် ဒ်သိးအံၤ နီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ထံခုၣ်ဆှံစှဲ ဒုးကဲထီၣ် တၢ်လီၤဆီလၢဖီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်က့ၤပှၤတၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံး ဘၣ်ဃးဒီးထံ ဒီးထံအခီပညီလၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဃ့အီထံလၢ ပှၤရှၤမရံမုၣ်တဂၤလၢ ထံပူၤအခါ, အဝဲလဲလိာ်ကွံာ် ပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤ အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်အတၢ်ဃ့အီထံအံၤ ဒုးကမၢကမၣ်အီၤလီၤ. ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် ကွၢ်တလီၤ ပှၤရှၤမရံဖိတဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲဒၣ် “နမ့ၢ်သ့ၣ်ညါယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်, ဒီးပှၤလၢအစံးဘၣ်နၤ, ဟ့ၣ်အီယၤလၢထံတက့ၢ်တဂၤန့ၣ်ဒီး, နကဃ့တၢ်လၢအီၤ, ဒီးကဟ့ၣ်တ့ၢ်နၤလၢထံမူလီၤ”(ယိၤ ၄:၁၀). လၢခံက့ၤ, ဖဲတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးကိးထီၣ်ဝဲဒၣ် “ပှၤမ့ၢ်သူအသးလၢထံတဂၤဂၤန့ၣ်, မ်အဟဲဆူ ယအိၣ်ဒီးအီတၢ်တက့ၢ်”(၇:၃၇). ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ်အကျါ, “ထံမူကျိတဖၣ် ကယွၤလီၤလၢအဟၢဖၢပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးစံးတၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်လၢသး, လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤ ကဒိးန့ၢ်ဝဲအဂ့ၢ်အကျိၤလီၤ” (:၃၈-၃၉).

တနံၤအံၤ ယွၤအသးမုာ်စီဆှံလၢ အမၤဆူၣ်ထီၣ်က့ၤဂံၢ်ဘါန့ၣ် ဒုးမူထီၣ်ဂဲၤထီၣ်က့ၤပှၤ ဖဲပလီၤဘှံးလၢ သးသမူအတၢ်လဲၤပူၤအခါန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ထံမူ, အိၣ်ဆိးဝဲလၢပသူၣ်ပသးအပူၤ လၢတၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤအစီအဆှံန့ၣ်လီၤ. မ်ပကအီအီၤ ဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်န့ၣ်တက့ၢ်.