ဖဲကိၤလၤဝါတၢ်ဂဲၤဒိပူ ‘Line of Duty’ တုၤဆူအကတၢၢ်အခါ, ပှၤကွၢ်တၢ်ဖိအနီၢ်ဂံၢ်အါကတၢၢ်လၢတၢ်ကွဲးနီၣ်အပူၤတဖၣ် ခိးကွၢ်ဝဲ တၢ်ဒုးဆၢက့ၤပှၤအၢပှၤသီဖိတဖၣ် လၢအကူၣ်အၢအီၤဒီး မ့ၢ်ကကတၢၢ်ဝဲဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤကွၢ်တၢ်ဖိအါဒံအါဂၤအသးဟးဂီၤဝဲ ဖဲပူၤအကတၢၢ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်လၢတၢ်အၢတၢ်သီန့ၣ် လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် ကမၤနၢၤဝဲတၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးစဲကွၢ်ပူတဂၤစံးဝဲ “ယအဲၣ်ဒိးလၢပှၤအၢတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်တီအီၤလီၤ. ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤလိလၢခံကတၢၢ် ဒ်န့ၣ်သိးလီၤ”.

တဘျီ ပှၤမၤလိသ့ၣ်ညါ တၢ်ရ့လိာ်အိၣ်ဆိးပီညါ ပံတၢၣ်ဘၢကၢၣ် (Peter Berger)ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢပသူၣ်ဝံၤသၣ်စ့ၤ လၢတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်တီန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢအမ့ၢ်မုၢ်တနံၤ တၢ်အၢတၢ်သီ ကဘၣ်တၢ်မၤနၢၤအီၤဒီး ပှၤလၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အၢတၢ်သီတဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်စံၣ်ညီၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကမၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ ဖဲပှၤအၢတဖၣ် မၤနၢၤတၢ်န့ၣ် ထီဒါလိာ်အသးဒီး ပတၢ်သ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဃးဒီးဟီၣ်ခိၣ်ကြၢးမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢ ပတသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် တၢ်အပတီၢ်ပူၤန့ၣ်, ပှၤသးစဲ ပူတဖၣ်လၢအသးဟးဂီၤအံၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ် အဒိၣ်အယိာ် လၢဟီၣ်ခိၣ်အဂီၢ် ဒ်သိးအကဘၣ် တၢ်မၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ.

လၢကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ထုကဖၣ်အပူၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အမ့ၢ်အတီ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အၢတၢ်သီန့ၣ်လီၤ. တၢ်အၢတၢ်သီန့ၣ် တမ့ၢ်အိၣ်ဒၣ်ထဲလၢပသိးပကျါ လၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်ပျၢ်လိာ်သး ပတၢ်ကမၣ်ကဒဲကဒဲန့ၣ်ဘၣ် (မး ၆:၁၂). မ့ၢ်တၢ်လၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဒိၣ်ဒိၣ်အါအါန့ၣ်လီၤ (:၁၃). လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပှၤအၢဖိ မၤနၢၤတၢ်လၢတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤနီၢ်နီၢ်အပူၤဒီး တၢ်သးဟးဂီၤ မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်န့ၣ် ပကသ့ၣ်နီၣ်သကိးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ တချုးတၢ်မၤအသး ဒ်တၢ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအသး ဒ်လၢမူခိၣ်အသိးန့ၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဝဲထီဘိလၢ ပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ မ့ၢ်လၢ ပူတဝံၤဒံးဘၣ်အဃိ န့ၣ်လီၤ (လီၣ်ဖျါ ၂၁:၄).

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ လၢသးသမူနီၢ်နီၢ်အပူၤ ဖဲပှၤအၢဖိတဖၣ် မၤနၢၤတၢ်, ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤနုာ်လီၤအခါ, မ်ပကသ့ၣ်နီၣ်သကိးလၢ တချုးတၢ်ကမၤအသး ဒ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်သးလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ဒ်လၢမူခိၣ်အသိး တစုန့ၣ်, တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဝဲထီဘိ, မ့ၢ်လၢပူတဝံၤဒံးဘၣ်အဃိန့ၣ်တက့ၢ်.