တၢ်လီၤကမၢကမၣ်ဖးဒိၣ်အပူၤ, ထဲဒၣ်လၢ ခံဆံလွံၢ်သီဧိၤအတီၢ်ပူၤ, ဟဲဒၢၣ်(Handel)ကွဲးဝဲ “မ့းရှံအၤ-Messiah” တၢ်သးဝံၣ်ဖးဒိၣ်လၢ ပှၤသးဝံၣ်တၢ်ဖိတဖၣ် ဒီးပံကွဲၤသံကျံကရၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ တၢ်သးဝံၣ်အံၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်သံကျံ တယုၢ်လၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါကတၢၢ်, လၢအဘၣ်တၢ်သးဝံၣ်ဒုးနဲၣ်အီၤလၢ အဘျီလၢအကထိတဖၣ် ကိးနံၣ်ဒဲးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်သးဝံၣ်ကဟုကညီၢ်အံၤ စးထီၣ်ဝဲ ဒီးဟါလ့ယူယၤခိရၢာ်(Hallelujah Chorus), လၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါကတၢၢ်တကူာ်, ဒီးဆၢကတီၢ် ခံနၣ်ရံၣ်ဃာ်ဃာ်အယံာ်န့ၣ် တုၤဃီၤဝဲဆူ အထီကတၢၢ်အပတီၢ်န့ၣ်လီၤ.
ပံကွဲၤဒီး ဒၢ(ကျိၣ်) ဖးဒိၣ်တဖၣ် ဆှၢနုာ်လီၤ ခိရၢာ်တယုၢ်အံၤ ဒီးပှၤသးဝံၣ်တၢ်ဖိတဖၣ် အကလုၢ်သီၣ် ဒီကထြၢထီၣ်လိာ်သး ဖဲအသးဝံၣ်ထီၣ် “ဒီးကပၢဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ” (လီၣ်ဖျါ ၁၁:၁၅), တဖုဘၣ်တဖု, တပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤနၢၤအတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်တၢ်မူလီၤထူလီၤယိာ်လၢမူခိၣ် ဃုာ်ဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအါဖျၢၣ်လၢတၢ်သးဝံၣ် “မ့:ရှံအၤ”န့ၣ်, ဟဲဝဲဒၣ်လၢ လံာ်တၢ်လီၣ်ဖျါ လၢအမ့ၢ် တၢ်မၢဖိစီၤယိၤဟၣ်အတၢ်တဲဖျါက့ၤ အတၢ်ထံၣ်လၢညါခီ ဖဲအသးသမူအကတၢၢ် ဘူးထီၣ်အခါ, ဒီးပာ်ဖျါဝဲ တၢ်လၢအကမၤအသးတဖၣ် လၢစိၤအကတၢၢ် ဒီးကစၢ်ခရံာ် အတၢ်ဟဲက့ၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်တၢ်လီၣ်ဖျါအပူၤ, စီၤယိၤဟၣ် ပာ်ဖျါကဒါက့ၤ တဘျီဘၣ်တဘျီ တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ် ဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢအဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤတဂၤ အတၢ်ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူဟီၣ်ခိၣ်, အကတီၢ်ဖဲတၢ်သူၣ်ခုသးခုဖးဒိၣ် ကအိၣ်ဝဲ ဃုာ်ဒီးတၢ်သးဝံၣ်ရိတဖၣ် (၁၉:၁-၈) အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်ကသူၣ်ဖှံသးညီ မ့ၢ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ကမၤနၢၤမၤဃၣ်ကွံာ် တၢ်ခံးတၢ်နၤ ဒီးတၢ်သံအစိကမီၤတဖၣ် ဒီးကဒုးအိၣ်ထီၣ် ဘီမုၢ်တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤန့ၣ်လီၤ.

မုၢ်တနံၤန့ၣ်, မူခိၣ်အပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ် ကသးဝံၣ်သကိး တၢ်သးဝံၣ်ဖးဒိၣ်တယုၢ် ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ကဟုကညီၢ် ဒီးအတၢ်ပၢလီၤစိၤ အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ(၇:၉). တချူး တုၤလၢမုၢ်နံၤတနံၤအံၤန့ၣ် ပကမူ, ပကမၤ, ပကထုကဖၣ်, ဒီးအိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်တၢ်လၢ တၢ်မုၢ်လၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.