ဖဲ ၂၀၂၁နံၣ်, လါအီကူး, လၢဝ့ၢ်ဝါဘၢၣ်လံ (Waverly), ကီၢ်စဲၣ်ထဲနစံ (Tennessee) န့ၣ် တၢ်စူၤလီၤအအါကတၢၢ် လၢတၢ်ကွဲးနီၣ်အပူၤ အါန့ၣ်တၢ်ထွိၣ်ဒွးဆိပာ်စၢၤအီၤ သၢစးန့ၣ်လီၤ. ကလံၤမုၢ်ဆူၣ်ဖးဒိၣ်အံၤ ဘၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ပှၤအဂၤ ခံဆံလီၤမၢ်ကွံာ်အသးသမူ ဒီးဟံၣ်အဖျၢၣ်လၢအကယၤတဖၣ် ဟးဂီၤကွံာ်ဝဲလီၤ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢပှၤနီၣ်ကဘီယူၤရံး (helicopter) ကၠိဝဲဘိယၤ (Joel Boyers) အတၢ်သးအိၣ်ဒီးအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အဃိန့ၣ်, ပှၤကညီအသးသမူ ကလီၤမၢ်ဝဲအါန့ၢ်အန့ၣ်လီၤ. ပှၤနီၣ်ကဘီယူၤရံးတဂၤ ယူၤထီၣ်ဝဲဒၣ် ဒ်သိးကမၤစၢၤပှၤပိာ်မုၣ်တဂၤ အတၢ်ကိးလၢလီတဲစိ လၢ အဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢအပှၤဟံၣ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘိယၤစံးဝဲဒၣ် သါထံၣ်ဘၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်ဟံၣ်တဖၣ်, ဒီးသိလ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်လၢသ့ၣ်ခံအလိၤ, ဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ် “တၢ်အိၣ်လၢယဖီလာ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ထဲ ကပံာ်ထံယွၤလီၤဆူၣ်နးမးဧိၤ”န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, အဝဲဒၣ်လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူအပူၤ အုၣ်ခီၣ်ဝဲပှၤအဂၤခံဆံ လၢအဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ခိၣ်ဒုးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ညီနုၢ်ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, ထံလုၢ်ဘၢသဝံးတဖၣ် လၢပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထံအနီၢ်ကီၢ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်မၤအသး မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်လီၤ. မုၢ်နံၤတဖၣ်လၢအတလီၤတံၢ် ဒီးအတဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်အပူၤ, ပသးကလၢၢ်ဘၣ် ဒ်တၢ်လုၢ်ဘၢပှၤဒီး တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်ဘၣ် လၢသးသ့ၣ်ညါတၢ်, လၢသးအတၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်, လၢနီၢ်သးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပသးဟးဂီၤအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်.

ဖဲထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၈ န့ၣ်, ပဖးဘၣ် စီၤဒၤဝံးအဒုၣ်အဒါတဖၣ် အိၣ်ဆံးအါဒီးဆူၣ်ဆံးအါ, ဘၣ်ဆၣ် အကစၢ်ယွၤန့ၣ် ဒိၣ်န့ၢ်အဝဲသ့ၣ်လီၤ. ယွၤန့ၣ် ဒိၣ်ဝဲဆံးဒိၣ်လဲၣ်. ယွၤဒိၣ်ဝဲဒီး စိကမီၤဆူၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် အဝဲသူဝဲတၢ်ထိၣ်သတြီအါမံၤ (:၂), လၢအကတဲဖျါ ကစၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ (:၁-၂). ယွၤန့ၣ်အဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ် တုၤအမၤပူၤဖျဲးတၢ်လၢထံယိာ်ဒီး ဒုၣ်ဒါအဆူၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤန့ၣ်ဒိၣ်ဆံးအါလဲၣ်. “ထံတဖၣ်” လၢအအိၣ်ဝးတရံး ပှၤလၢတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ယိာ်ဝဲအါဝဲ ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ (:၃), ပကိးထီၣ်အီၤလၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအမံၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.