လၢတၢ်သ့ၣ်နီၣ်မၤလၤကပီၤက့ၤ ပှၤယူၤဒၤဖိအတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် မၤတၢ်သ့ၣ်နီၣ်အတၢ်စံးဘျုး ဒီးအီၣ်သကိးဝဲ ဘူၣ်လဲၤကပာ်တၢ်အီၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, အဝဲသ့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်သးခု ခီဖျိတၢ်ဂဲၤကလံၣ်သကိး ကဝီၤကျီၤတပူၤဃီန့ၣ်လီၤ. ဘၤရံၣ်(Barry)သုးလီၤ အသးဆူအလီၢ်ခံ ဒီးဆၢထၢၣ်ကွၢ်ဝဲလၢ တၢ်နံၤကမှံဖးဒိၣ်အပူၤလီၤ. အဝဲတဲဖျါထီၣ်ဝဲ သါအဲၣ်ဘၣ် တၢ်အကတီၢ်လီၤဆီ ဒ်သိးတဖၣ်အံၤ ဆံးဒိၣ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, ဒီးစံးဝဲ “အခဲအံၤ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ယဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤ. မ့ၢ်ယပှၤတဝၢဖိလီၤ. ယထံၣ်န့ၢ်လံ တၢ်လီၢ်တတီၤ ဖဲယသ့ၣ်ညါလၢယအဲၣ်အီၤသ့ ဒီးယဘၣ်တၢ်အဲၣ်ယၤသ့… တၢ်လီၢ်လၢယဘၣ်ဃးန့ၣ်လီၤ”.

လၢအဖိသၣ်အကတီၢ်အခါ, ဘၤရံၣ် တူၢ်ဘၣ်တ့ၢ် တၢ်မၤအၢမၤသီအီၤ လၢသးဒီးနီၢ်ခိ, ဒီးဂုာ်ကွံာ်အတၢ်သးခုန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအိၣ်ဆိးတၢ်အလီၢ်အကျဲန့ၣ် တူၢ်လိာ်မုာ်အီၤ ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါအီၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ. အဝဲထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ဆိးလၢသးတဖျၢၣ်ဃီ ဒီးအတၢ်သးခုန့ၣ် ကူဂာ်ဘၣ်အီၤအဃိဒီး, ဒီးစးထီၣ်ပိာ် ခရံာ်အခံ ဒီးအသးကလၢၢ်ဘၣ် ဒ်အဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤ ဒီးတူၢ်လိာ်အီၤန့ၣ်လီၤ”.

ဖဲထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၃ န့ၣ်, စီၤဒၤဝံးစူးကါဝဲ တၢ်အက့ၢ်ဂီၤဒိ လၢအသဟီၣ်ဆူၣ်တဖၣ်, ဒ်သိးအကမၤဖျါ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဆိး လၢသးတဖျၢၣ်ဃီပူၤလၢ အ‘ဂ့ၤ’ဒီး‘မုာ်’, လၢအတၢ်လုၢ်ဘၢစိကမီၤအတကွီၣ်လဲၢ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ်န့ၣ် လီၤဂာ်ဒ် ပှၤတဂၤလၢအဘၣ်တၢ်ဖှုအီၤဒီးသိလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်, လၢအယွၤလီၤဆူအကိာ်(:၂)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖှူအံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်တမံၤလၢ ပှၤညီနုၢ်မၤအီၤ လၢပျၢၤ, တဘျီတခီၣ် ဒ်တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ် ဖဲပှၤတဂၤဟဲနုာ်ဆူ ဟံၣ်တဖျၢၣ်အပူၤအခါန့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံး ထိၣ်သတြီစ့ၢ်ကီး တၢ်အိၣ်ဆိးလၢသးတဖျၢၣ်ဃီအံၤ ဒီးပစီၤထံ, လၢအဟဲယွၤလီၤလၢကစၢၢ်အလိၤ ဒီးဟဲစိာ်န့ၢ်တၢ်မူဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ (:၃).

သိန့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်အစိနၢမူလၢ အမၤပှဲၤဒၢးတဖျၢၣ် ဒီးပစီၤထံန့ၣ် ဟဲစိာ်ထံသဝံဆူ တၢ်လီၢ်ဃ့ထီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဆိးလၢ သးတဖျၢၣ်ဃီစ့ၢ်ကီး အိၣ်ဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢ အဂ့ၤဒီးမုာ်ဝဲ, အဒိ ဒ်တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်ပှၤလၢ အအိၣ်သယုၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ်ပကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တမံၤဃီလၢခရံာ်အပူၤ, ဒ်သိးယွၤကဟဲစိာ်န့ၢ် တၢ်ဂ့ၤကသ့ ခီဖျိ ပဝဲနၤယၤတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.