ဖဲ ၁၈၅၈ နံၣ်, လါယူၤ (၁၆) သီန့ၣ်, ပှၤဘၣ်တၢ်ဃုထၢပာ်ထီၣ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးသီသံၣ်ဘှဲလၢ အံၣ်လံၣ်န၀ဲး (Illinois)ကီၢ်စဲၣ် လၢအမဲရကၤဘျီၣ်ဒိၣ်(US Senate)အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အၤဘြၤဟၣ် လ့ကၢၣ် (Abraham Lincoln) ကတိၤလီၤအတၢ်ကတိၤမံၤဟူသၣ်ဖျါ ‘ဟံၣ်လၢအလီၤဖး-House Divided’, လၢ ဖျါအကါဒိၣ်လၢ ကရူၢ်ဖိလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ် အတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢ ဘၣ်ဃးတၢ်မၢကဲကုၢ်အဂ့ၢ်လီၤ. တၢ်ကတိၤအံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်လၢ လ့ကၢၣ်အတံၤသကိးတဖၣ် ဒီးအဒုၣ်အဒါတဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤလီၤ. လ့ကၢၣ်ထံၣ်ဝဲလၢ တၢ်ကသူ ‘ဟံၣ်လၢအလီၤဖး’ တၢ်ကတိၤအဒိလၢယ့ၣ်ရှူးသူတ့ၢ်ဝဲ ဖဲ မးသဲ ၁၂:၂၅ အံၤ ပာ်ဖျါယိယိဖိအဃိလီၤ. အဝဲသူတၢ်ကတိၤဒိအံၤ “အဃိ, အတၢ်ပာ်ဖျါအံၤ ကလဲၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ပှၤကနၢ်တၢ်ဖိတဖၣ် အသူၣ်အသး ဒ်သိးကမၤဖုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အလီၤဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ”.

ဖဲဟံၣ်တဖျၢၣ်လၢ ကလီၤဖးဒီးဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤတန့ၢ်အခါ, မ့မ့ၢ် ဟံၣ်လၢအတလီၤဖးတဖျၢၣ် ကအိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢ တၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယွၤအဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢ ဘၣ်တၢ်တ့ပာ်လီၤအီၤန့ၣ်လီၤ (အ့းဖ့း ၂:၁၉). ပဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ် ဒုးကဲထီၣ် အိၣ်ဒီး တၢ်လီၤဆီလိာ်တဖၣ်ဒၣ်ကယၢာ်, ပဘၣ်တၢ်မၤဃူမၤဖိးက့ၤပှၤဒီးကစၢ်ယွၤ (ဒီးပဝဲနီၣ်တဂၤဘၣ်တဂၤစုာ်စုာ်) ခီဖျိ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်သံလၢသ့ၣ်ဖျၢၣ်ထူၣ်လိၤလီၤ (:၁၄-၁၆). လၢတၢ်ကွၢ်က့ၤ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအံၤအပူၤ (ကွၢ် အ့းဖ့း ၃), စီၤပီလူး စံးဘၣ် ပှၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ်လၢ “ဂုာ်ဟံးဃာ်သုသးတဖျၢၣ်ဃီ လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအတၢ်စၢဃာ်အပူၤတက့ၢ်”(၄:၃) န့ၣ်လီၤ.

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ဖဲတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢတၢ်တဘၣ်လိာ်လၢ အဆူၣ်ထီၣ်တဖၣ် မၤပျံၤတၢ် ဒ်သိးကမၤလီၤဖးပှၤကညီ, မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢအဃူအဖိးတဖၣ်န့ၣ် (ပှၤဒ်အမ့ၢ်ပဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်) ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ကူၣ်သ့သးဆးဒီး တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢအလိၣ်ဒီးပှၤ ဒ်သိးကဟံးဃာ်ပာ်ဖှိၣ်ပှၤ တဂၤဒီးတဂၤ ခီဖျိသးစီဆှံအတၢ်မၤစၢၤသ့ဝဲလီၤ. တၢ်အံၤကဒုးကဲထီၣ်ပှၤ တၢ်ကပီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်လၢအခံး ဒီးလီၤမုၢ်လီၤဖးအံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.