ယလဲၤတုၤ ဖဲတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါလီၢ်, တၢ်လီၢ်လၢ ယကလဲၤအိၣ်ခိးဒီး ကွၢ်ထွဲယမိၢ်အလီၢ်, တၢ်မၤအသးဒ်ယအိၣ်ထဲတဂၤဒီး ယပျံၤတၢ်လီၤ. ယပာ်တ့ၢ် ယဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီး တၢ်လၢအဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤယၤတဖၣ်, အိၣ်တ့ၢ်လၢယလီၢ်ခံ ယံၤန့ၢ် မံၤလာ် ၇၅၀ လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တချုးယဖီၣ်ဘၣ်ဒံး ယတၢ်ဘိၣ်အခါ, ဖရဲး(န)(Frank), ပှၤလၢအမဲာ်ပှဲၤဒီး တၢ်နံၤကမှံအါအါတဂၤ, မၤစၢၤယၤလီၤ. ဖဲယလဲၤထီၣ် တုၤဆူတၢးဃုကထၢတကထၢန့ၣ်, ယပာ်လီၤသးလၢ ယကလဲၤထံၣ် အဝဲအမါ လီၣ်ရံၣ်(Lori), လၢအဟဲကဟုကယာ်အီၤ ဖဲဖရဲး(န)ကူစါသးအခါလီၤ. နီၢ်ဒီမိၤဝၤခံဂၤ ကဲထီၣ် ဒ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢယဂီၢ် ဖဲပသန့ၤသးလၢယွၤဒီး ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါတဂၤဒီးတဂၤန့ၣ်လီၤ. ပနံၤသကိး, တဲဖျါပတၢ်တူၢ်ဘၣ်သကိး, ဟီၣ်သကိး ဒီးဘါထုကဖၣ် ဒ်သိးသိးလီၤ. ပဝဲကိးဂၤ မၤဘၣ်သး ဒ်ပဘၣ် တၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲ ဘၣ်ဆၣ်, ပတၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်ဒီးယွၤ ဒီးဘၣ်ထွဲလိာ်သးကဒဲကဒဲအံၤ ဒုးကဲထီၣ်တၢ်ဂံၢ်စဲထီလၢတၢ်အဲၣ်အပူၤ ဖဲပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤလီၤ.

ဖဲနီၢ်ရူၤသး အးလီၤအသးလၢ အကဟုကယာ် အမံၤပှၢ်နီၢ်နၤဧမံန့ၣ်, အဝဲပာ်တ့ၢ် အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ ဘၣ်ဃးညီနုၢ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအညီနုၢ်ဒီးအီၤလၢ အလီၢ်ခံလီၤ. နီၢ်ရူၤသး “နုာ်လီၤဆူစံာ်ပူၤ ဒီးထၢထီၣ်ဘုအစဲၤတဖၣ်လီၤ” (ရူၤသး ၂:၃). ပှၤကွၢ်ထွဲစံာ်လီၢ် တဲဘၣ်စံာ်လီၢ်ကစၢ်, စီၤဘိၤဧးလၢ နီၢ်ရူၤသး “ဟဲနုာ်ဆူစံာ်လီၢ်ပူၤ” ဒီး “အိၣ်ဝဲတစိၢ်ဖိလၢဟံၣ်ပူၤ မၤတၢ်ဒီနံၤလီၤ” (:၇). နီၢ်ရူၤသးထံၣ်န့ၢ် တၢ်လီၢ်ဘံၣ်ဘၢတတီၤ, ဃုာ်ဒီး ပှၤလၢအသးအိၣ်ကဟုကယာ်အီၤတဖၣ်, ဒ်အဝဲကဟုကယာ် နီၢ်နၤဧမံအသိးလီၤ (:၈-၉). ဒီးကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်တၢ်လၢနီၢ်ရူၤသးဒီး နီၢ်နၤဧမံအဂီၢ် ခီဖျိစီၤဘိၤဧးအတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်လီၤ (:၁၄-၁၆).

သးသမူအတၢ်အိၣ်သးမၤသးတဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကျဲဆူ တၢ်လီၢ်လၢ ပတဆိကမိၣ်ဘၣ်အပူၤ လၢအဂ့ၤဒိၣ်န့ၣ် ပအိၣ်ဆိးလီၢ်မုာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပအိၣ်ဒီး, တၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးယွၤ ဒီးပဝဲကဒဲကဒဲန့ၣ်, ယွၤကပာ်ပှၤအိၣ်ဝဲတီဝဲလၢတၢ်အဲၣ်အပူၤ ဖဲပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤလီၤ.