အဆၢကတီၢ် မ့ၢ်မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤကတီၢ်, ဘၣ်ဆၣ် မုၢ်န့ၣ်တအိၣ်ဖျါဘၣ်. နယူအ့ကလဲၣ် မုၢ်နံၤလၢအခံးသူ (New England’s Dark Day) စးထီၣ်မၤအသးဖဲ ၁၇၈၀ နံၣ်, လါမ့ၤ ၁၉ သီ ဂီၤ ဒီးယံာ်ဝဲ နၣ်ရံၣ်အါမးလီၤ. တၢ်ခံးသူလၢအလီၤဆီအံၤ ဘၣ်ကဲထီၣ်အဂ့ၢ်ခီၣ်ထံးန့ၣ် ဖျါလီၤဂာ်လၢ အမ့ၢ်မ့ၣ်အူလုၢ်တၢ်အၢၣ်အိၣ်ကဲထီၣ်လၢ ခဲနဒၢ်(Canada)သ့ၣ်ပှၢ်မ့ၣ်အူလၢအီၣ်ရၤလီၤသး ချ့သဒံးအဃိ, ပှၤအါဂၤ ဆိကမိၣ်လၢ တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်မုၢ်နံၤဧါ… န့ၣ်လီၤ.

ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်ကူၣ်လိာ်တၢ်ကရၢ (Connecticut governor’s council) စံန့း (Senate) အိၣ်ဖှိၣ်သကိး, ဒီးပှၤတနီၤဆိကမိၣ်ဝဲလၢ ကဆိကတီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်ဆၣ် အၣ်ဘြၣ်ဟၣ်ဒၣ်ဘဲပီး (Abraham Davenport) စံးဝဲ “ယတဘၣ်သးလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကဘၣ်တၢ်ပျၢ်ဘၣ်. မုၢ်စံၣ်ညီၣ်အနံၤ ဟဲသုးဘူးအသးဟဲဂ့ၤ တဟဲဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ်လၢ မုၢ်စံၣ်ညီၣ်အနံၤဘူးထီၣ်န့ၣ်, အလီၢ်တအိၣ်လၢ ပကဆိကတီၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ် မုၢ်စံၣ်ညီၣ်အနံၤ သုးဘူးဒီး, ယကမၤ ယမူဒါဒ်လဲၣ် ယကဃုထၢလီၤ. အဃိ, ယအဲၣ်ဒိးလၢ ပှၤကဟဲစိာ် ပနဲတၢၣ်တဖၣ်လီၤ”.

ဒၣ်ဘဲပီး အတၢ်ဆၢထံၣ်န့ၢ်အံၤ မ့ၢ်အမၤယွၤတၢ်မၤလၢအလီၤဘၣ်အီၤ လၢတၢ်သူၣ်တီသးလိၤအပူၤ တုၤကစၢ်အတၢ်ဟဲက့ၤတစုအံၤ ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ကတိၤ “ကံၢ်တူာ်သုယီၢ်ဒ့, ဒီးအိၣ်ဒီးသုမ့ၣ်အူဒၢကဲကပီၤထီၣ်တက့ၢ်. အိၣ်သုဝဲ ဒ်ပှၤလၢအကွၢ်လၢ်အကစၢ်အကျဲ တုၤအဟဲက့ၤလၢမူးပူၤ, ဒ်သိးအကအိးထီၣ် တၢ်လၢအဂီၢ်တကီၢ်ခါ, ဖဲအဟဲက့ၤဒီး ဒိတကျိာ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. အခ့အပှၤလၢ အကစၢ်ဟဲက့ၤထံၣ်န့ၢ် လၢအဆိးသီဝဲတဖၣ်န့ၣ်, ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ” (လူၤ ၁၂:၃၅-၃၇).

နံၤမ့ၢ်ဂ့ၤနၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဂ့ၤဝဲထီဘိလၢပကမၤ ပတၢ်အုၣ်ခီၣ်ကစၢ်အတၢ်လီၤ. ဖဲတၢ်ခံးဂုာ်ဟဲနုာ်ခူသူၣ်အဆၢကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်, ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤလၢ ပှၤလၢအကွၢ်လၢ်အီၤခဲလၢာ်အဂီၢ် ကအိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤဝဲလီၤ. ဒ်ပနဲတၢၢ်လၢတၢ်ခံးကျါတဖၣ်အသိး “မ်ပတၢ်ကပီၤန့ၣ် ကပီၤထီၣ်လၢ ပှၤဂၤအမဲာ်ညါ ဒ်သိးအကထံၣ်တၢ်” (မးသဲ ၅:၁၆) ဒီးအဲၣ်ယွၤ ဒီးမၤယွၤအတၢ်မၤစ့ၢ်ကီးလီၤ.