ဖဲ ၁၉၇၀ နံၣ်, သိလ့ၣ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ လဲၤဟးဆူ ကီၢ်ဒဲမး (Denmark) ဒီး, သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်လၢ ၁၉၃၉ နံၣ် ဘယူအ့း ဒယူရဲၣ် ခီဝဲ ဖ့တဲၣ် (Buick Dual Cowl Phaeton) သိလ့ၣ်တဆိန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤထံဖိကီၢ်ဖိအိၣ်ဖဲတၢ်လီၢ်အံၤ အတၢ်လီၤ. သိလ့ၣ် အဝဲန့ၣ် တဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ဒံး နီတဘျီဘၣ်အဃိ, အိၣ်ထဲအီၤတဆိလီၤ. မ့ၢ်လၢ အထံၣ်န့ၢ်တၢ်အံၤ ဘၣ်အသးဒိၣ်မးအဃိ, သိလ့ၣ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤအံၤ ပှ့ၤသိလ့ၣ်အဝဲန့ၣ်, ဒီးသူ အဆၢကတီၢ် ဒီး အကျိၣ်စ့လၢကမၤဂ့ၤက့ၤ သိလ့ၣ်အံၤလီၤ. မ့မ့ၢ် ခဲကနံၣ်အံၤ, သိလ့ၣ်လီၤဆီအံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါ ဒ်ကဟၣ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ် လၢအမံၤဒိၣ်ကတၢၢ်ဒီးပှၤကညီၤအစိၤကိးစိၤဒဲး ဘၣ်အသးလီၤ.

တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢ အိၣ်ခူသူၣ်သးတဖၣ် အိၣ်ဒီးက့ၢ်ဂီၤအကလုာ်ကလုာ်, ဒီးဖဲလံာ် ၂ ကွဲးနီၣ်တၢ်အပူၤန့ၣ် ပဖးဘၣ် တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်က့ၤ တၢ်လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်အဂၤတမံၤ လၢအလီၤမၢ်တ့ၢ်ဝဲလီၤ. ဖဲစီၤပၤယိၤရှံယၤ ပၢကီၢ်အံၣ်စရ့လး ၁၈ နံၣ် အတီၢ်ပူၤဝံၤ အလီၢ်ခံ စးထီၣ်ဘှီဂ့ၤက့ၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ် လၢဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်အပူၤလီၤ. ဖဲတၢ်ဘှီဂ့ၤတၢ် အဆၢကတီၢ်, ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်စီၤဃံးလကံယၤထံၣ်န့ၣ် “လံာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ ယွၤအဟံၣ်ပူၤ”လီၤ (၂ ကွဲး ၃၄:၁၅). လံာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ, လံာ်စီဆှံလီၢ်လံၤတကတြူၢ်အဆိယဲၢ်ဘ့ၣ်န့ၣ်, ဖျါလီၤဂာ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ခူသူၣ်လၢအပူၤကွံာ် နံၣ်လၢအဆံတဖၣ်အဆံ, ဒ်သိးကပူၤလၢဒုၣ်ဒါသုးလၢ အနုာ်လီၤဂုာ်ဆူၣ်တၢ်တဖုအစုလီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်ပူၤကွံာ်ဒီး ဘၣ်တၢ်သးပ့ၤနီၣ်အီၤလီၤ.

ဖဲစီၤပၤယိၤရှံယၤ ပှၤတဲအီၤလၢ ပှၤထံၣ်န့ၢ် လံာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲ တၢ်ထံၣ်က့ၤ အတၢ်ကါဒိၣ်အံၤလီၤ. စီၤပၤယိၤရှံယၤ ကိး ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိခဲလၢာ် ဒီးဖးန့ၢ်ဝဲ လံာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤ ဒီဘ့ၣ်ညါအဃိ ပှၤဂီၢ်မုၢ် ကအၢၣ်လီၤအတၢ်ကမၣ် ဒီးပိာ်ယွၤအကျဲ ဒ်လံာ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအပူၤအသိးလီၤ (:၃၀-၃၁).

တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ပတၢ်အိၣ်မူတနံၤအံၤအဂီၢ်အဖၢမုၢ်ဒံး, မ့ၢ်ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဖးဒိၣ်လၢ ပအိၣ်ဒီးလံာ်စီဆှံအလံာ်ဃုဆံဃုဘ့ၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢအလုၢ်အပှ့ၤ ပထိၣ်ပဒွးတန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.