တၢ်မၤကွၢ်ဟံၣ်ခံဖျၢၣ်အတၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအဂီၢ်, ၦၤအ့ၣ်ကၠ့နယၢၣ်ဖိတဖၣ်(engineers) တ့ ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကလံၤမုၢ်ဟၣ်ရံၣ်က့(hurricane) အသဟီၣ်, အပတီၢ် ၃ လၢ ကလံၤအူ တနၣ်ရံၣ် ၁၀၀ မံးလၥ် ဒီးမၤကွၢ်ဝဲဒၣ် ဟံၣ်ခံဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်အခီၣ်ထံးတဖျၢၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢ ၦၤတတ့အီၤ ဒ်တၢ်ဘျၢလၢ တၢ်တ့တၢ်သူၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ဘၣ်ထွဲဒီးကလံၤမုၢ်ဟၣ်ရံၣ်က့တၢ်ဘျၢလၢ ၦၤပၥ်လီၤအသိးအဃိ ဒီးဟူးဝးလီၤၦီၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဟံၣ်ခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်တခီ ၦၤတ့အီၤ ဒ်တၢ်ဘျၢအိၣ်အသိးဃုၥ်ဒီး တၢ်မၤဂ့ၤအါထီၣ် ဟံၣ်အခိၣ်ဒူ ဒီးအဒါတဖၣ်အဃိန့ၣ် ဒီးဟးဂီၤဝဲ ဒၣ်ထဲ တၢ်ချၢအဂ့ၢ်အဂီၤ တဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤကွၢ်တခါအံၤ အစၢဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်ဝံၤ ၦၤအ့ၣ်ကၠ့နယၢၣ်ဖိအကျါတဂၤ သံကွၢ်ဝဲတၢ်သံကွၢ် “သုအဲၣ်ဒိးအိၣ်ဝဲ ဟံၣ်ဖဲလဲၣ်တဖျၢၣ်အပူၤ န့ၣ်လဲၣ်”. ဝံၤမၤကတၢၢ်ဝဲ တၢ်မၤကွၢ်အံၤ န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး မၤကတၢၢ်ဝဲ အတၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ် ဘၣ်ထွဲဒီး မူခိၣ်ဘီမုၢ်အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဝဲ စံးဝဲဒၣ် ဖဲလံၥ်မးသဲ ၇:၂၄ အပူၤ “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ၦၤလၢအနၢ်ဟူ ယကလုၢ်ကထါအံၤ, ဒီးတိၢ်န့ၢ်ဝဲကိးဂၤဒဲးန့ၣ် ယကဒိလီၤအီၤလၢ ၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ လၢအသူၣ်ဟံၣ်လၢ လၢၢ်ခိၣ်တဂၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ. ကလံၤမုၢ်ဖးဒိၣ်လၢ အလီၤပျံၤမ့ၢ်ဟဲအူ ဘၣ်ဆၣ် ဟံၣ်လၢအဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢလၢၢ်လ့ အဖီခိၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ် တလီၤၦီၢ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တၢ်လၢအတဒ်သိးလိၥ်အသးတခီန့ၣ် ဖျါဝဲဒၣ်ဖဲ မးသဲ ၇:၂၆ စံးဝဲ “ဒီးၦၤလၢအနၢ်ဟူ ယကလုၢ်ကထါအံၤ, ဒီးတတိၢ်န့ၢ်ဘၣ်ဝဲကိးဂၤဒဲးန့ၣ် ယကဒိလီၤအီၤလၢ ၦၤဟးဂီၤဖိလၢ အသူၣ်ဟံၣ်လၢမဲးခိၣ်လီၤ. ဖဲကလံၤဟဲအူဆူၣ်ဆူၣ် ဒီးဟံၣ်န့ၣ်လီၤၦီၢ်ဝဲဒၣ်လၢ ကလံၤမုၢ်တွၤအသဟီၣ်အဖီလၥ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲ အတၢ်ဃုထၢအဂီၢ် တၢ်ထံၣ်ခံမံၤလၢအမ့ၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်ပတၢ်အိၣ်မူလၢတၢ်အခီၣ်တလၣ်အဂၢၢ်အကျၢၤ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဒိကနၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဒီး သူၣ်ထီၣ် ပတၢ်အိၣ်မူလၢမဲးအဖီခိၣ် လၢအတဂၢၢ်တကျၢၤ ဒီးဒ်ပသးဒၣ်ပဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

ပဝဲနၤယၤ ပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢတၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ပကသူၣ်ထီၣ်ပသးသမူ, ပတၢ်အိၣ်မူလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအပူၤ ဒီးပကစူၢ်ဒိကနၣ်အကလုၢ်အကထါန့ၣ်ဧါ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ပကမ့ၢ်ၦၤလၢ အတစူၢ်ဒိကနၣ် အတၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်န့ၣ်ဧါ. ခီဖျိလၢသးစီဆှံအတၢ်မၤစၢၤဒီး ပကမ့ၢ်ၦၤလၢ အဃုထၢသူၣ်ထီၣ် ပတၢ်အိၣ်မူလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.