ဖဲ ၁၇၁၇ နံၣ်, ကလံၤမုၢ်ဖးဒိၣ်တဖျၢၣ် အူသဖှိတၢ်လၢအါနံၤအါသီ, ဒီးထံဒိၣ်နိယွၤ, လၢယူရပၤ(Europe)တၢ်လီၢ်အါတီၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအကထိတဖၣ်အကထိ အသးသမူ ယူၤထီၣ်ကွံၥ် လၢနဲသၢၣ်လဲ(Netherlands), ကၠၢမန့ၣ်(Germany), ဒီး ဒဲမၢး(စ) (Denmark)ထံကီၢ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤပၥ်ဖျါထီၣ် တၢ်လၢအလီၤသးစဲ ဒီးတၢ်လၢတၢ်မၤညီနုၢ်တမံၤ, လၢတၢ်အကတီၢ် အဝဲန့ၣ်, လၢအဟဲခီဖျိသးလၢလီၢ်ကဝီၤတခါ အပဒိၣ်ပၦၢ်, တၢ်အစှၤကတၢၢ် အတၢ်မၤဆၢက့ၤ တၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤဒိၣ်စိဒိၣ်ကမီၤ လၢဒၢးၡ်(Dutch) အဝ့ၢ်, ၦၤကရိၣ်န့ကၠၢၣ်ဖိတဖၣ်(Groningen)ကရၢကရိထီၣ် တၢ်ထုကဖၣ် အမုၢ်နံၤတနံၤ တုၤတၢ်ကမၤဆၢက့ၤတၢ်ဆူ တၢ်တတၢၣ် တနါအံၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤကွဲးတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤတဂၤ ပၥ်ဖျါထီၣ်လၢ ၦၤဝ့ၢ်ဖိတဖၣ်, ဟဲပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢတၢ်ဘါသရိၥ် ဒီး“ဒိကနၣ် တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ, သးဝံၣ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ဒီးဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢ အါနၣ်ရံၣ်” အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဝံယိၤအ့လးပၥ်ဖျါထီၣ် တၢ်တဒၢးတနါလၢအလုၢ်ဘၢ တၢ်တမံၤလၢၦၤယူဒၤဖိတဖၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဘၣ်ဝဲလၢ, အဆှၢအဝဲသ့ၣ်ဆူ တၢ်ကဃ့ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒွဲၣ်ဧိၤတြၤဧိၤအဖုအဂီၢ် ကျၢၢ်ဘၢကွံာ်ထံကီၢ် ဒီး “မၤသယုၢ်လံ စပံးမုၢ်, မၤဟးဂီၤကွံၥ် (အ)ချၢၣ်ဒၢ” (ယိၤအ့ ၁:၇)လီၤ. ဒ်အဝဲဒီးအၦၤဂီၢ်မုၢ် ဖုးသံပျီၢ်သံလၢ တၢ်ဟးဂီၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အဃိ, ဝံယိၤအ့လးဃ့ထုကဖၣ် “ယွၤဧၢ, ယကိးထီၣ်နၤလီၤ” (၁:၁၉). လၢကျဲလိၤလိၤ ဒီးလၢပတမ့ၢ်လိၤလိၤ, ၦၤဂီၢ်မုၢ်လၢယူရပၤ ကလံၤစိးဂ့ၤ, ၦၤယူဒၤဖိတဖၣ် ဂ့ၤလဲၤခီဖျိ တၢ်တဒၢးတနါတဖၣ် လၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိဟဲလၢ တၢ်ဒဲးဘးဒီးဟီၣ်ခိၣ်လၢ အလီၤဘၣ်ဆူတၢ်အၢတၢ်သီ (၁ မိၤ ၃:၁၇-၁၉, ရိမ့ၤ ၈:၂၀-၂၂) န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်န့ၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်အံၤ ဒ်တၢ်လၢအဆှၢ အဝဲသ့ၣ်ဆူ တၢ်ကကိးထီၣ် ကစၢ်ယွၤ ဒီးဃုအီၤ ခီဖျိတၢ်ထုကဖၣ် (ယိၤအ့ ၁:၁၉)လီၤ. ဒီးကစၢ်ယွၤစံး, ဃၣ်သုသးဆူယအိၣ် လၢသုသးဒီဖျၢၣ်ညါ” (၁:၁၂)တက့ၢ်.

ဖဲပကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီးတၢ်တဒၢးတနါ, မ်ပကဃၣ်ပသးဆူ ယွၤအအိၣ် ကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ, ကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်လၢ တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤသးန့ၣ်လီၤ. “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်ဒီး သးအိၣ်တၢ်” (:၁၃)လီၤ. အဝဲမိၤၦၤဆူအအိၣ်- မၤၦဲၤတၢ်မၤမုၥ်ထီၣ်က့ၤတၢ်ဒီး မၤစၢၤၦၤလၢတၢ်လၢ ပလိၣ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.