အမံၣ်နၣ်(Amina)မ့ၢ် ၦၤအံၣ်ရးဖိ(Iraqi)လၢအနုၥ်လီၤအိၣ်ကီၢ်သီတဂၤ ဒီး ကၠိစဲး(Joseph) မ့ၢ်ၦၤအမဲရကၤဖိ(American)လၢအအိၣ်ဖျဲၣ်လၢ အထံကီၢ်ဒၣ်ဝဲအပူၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်လဲၤထီၣ်တၢ်ထီဒါတခါ လၢအဘၣ်ဃးဒီးထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်, အိၣ်ဆၢညါလိၥ်သးတဂၤတခီန့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်တၢ်သိၣ်လိ ဒီးဒုးနၥ်ၦၤလၢ ၦၤလၢအလီၤဖးလိၥ်သး လၢကလုၥ်ဒူၣ်ဒီး ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်အဃိ တဖၣ်န့ၣ် အလီၢ်တအိၣ်လၢကပၢၤဃၥ် တၢ်သူၣ်ဟ့သးဟ့လိၥ်သးဒီးအီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲၦၤမၢတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်စှၤဂၤတဖု လဲၤကတိၤဆိတၢ်ရၢၢ်ရၢၢ်စၢၢ်စၢၢ်ဒီး ကၠိစဲး, ဒီးကျဲးစၢးဆူးထီၣ်ကွံၥ်အဆ့ကၤ လၢမ့ၣ်အူအခါ, အမံၣ်နၣ် ဃ့ၢ်သဖှိဒီး ဒီတဒၢအီၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိစဲး တဲဘၣ် ၦၤကွဲးတၢ်ကစီၣ်တဂၤ ဒ်အံၤ “ဒ်ပမ့ၢ်ၦၤကူၦၤကညီ အသိး ယတဆိၣ်ကမိၣ်လၢ ပတၢ်ထံၣ်လီၤဖးလိၥ်သးအံၤ ဆူညါ ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်မၤအသးခဲအံၤ လီၤဂၥ်ဒ် တၢ်အကတီၢ်ညီနုၢ်တကတီၢ် ဖဲပစံး ‘တၢ်တဘၣ်လိၥ်ဘၣ်စးအကတီၢ်’ အသိးန့ၣ်လီၤ”. တၢ်တမံၤမံၤလၢ အယိာ်န့ၢ် ထံဂ့ၢ် ကီၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ပၥ်ဖှိၣ် အမံၣ်နၣ် ဒီးကၠိစဲး တပူၤဃီန့ၣ်လီၤ.

ညီနုၥ်တဂၤဒီးတဂၤ ပအိၣ်ဒီး တၢ်သးတလီၤပလိၥ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ်, တၢ်လီၤဆီ လိၥ်သးအဒိၣ်အမုၢ် လၢပတကနၣ် တသ့တန့ၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အမ့ၢ်အတီ လၢအယိာ်န့ၢ်အန့ၣ် လၢအပၥ်ဖှိၣ်ၦၤတပူၤဃီ အိၣ်ဝဲလီၤ. ပဝဲၦၤကညီတဖၣ် ပဘၣ် တၢ်တ့လီၤၦၤလၢယွၤဒီး တၢ်ပၥ်ဖှိၣ်ၦၤလၢ ၦၤကူၦၤကညီအဒူၣ်ထၢပူၤလၢအအဲၣ်ဝဲ န့ၣ်လီၤ. ယွၤတ့တ့ၢ် ပဝဲတဂၤ စုၥ်စုၥ်, “ဒ်အဂီၢ်ဒၣ်ဝဲအသိး” (၁ မိၤ ၁:၂၇), တအိၣ်ဒီး တၢ်ကွၢ်မဲၥ်မုၢ်ခွါ, တၢ်ရ့လိၥ်အိၣ်ဆိးအတီၤ, ကလုၥ်ဒူၣ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်, ဒီးထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်တဖၣ်ဘၣ်. လၢနၤဒီးယၤအပူၤ ယွၤဘၣ်တၢ်ဒုးနဲၣ် ဆၢကဒါက့ၤန့ၣ်လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ်, အဝဲဟ့ၣ်တ့ၢ်ၦၤ တၢ်ပညိၣ်တမံၤဃီ လၢပက “မၤၦဲၤထီၣ်”ဒီး “မၤနၢၤ”ယွၤအဟီၣ်ခိၣ်, လၢတၢ်ကူၣ်သ့ ဒီးတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ (:၂၈).

တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲပသးပ့ၤနီၣ်လၢ ပဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖှိၣ်ၦၤတပူၤဃီလၢယွၤအပူၤ ဒ်လဲၣ်အခါ, ပမၤဟးဂီၤလီၤပသး ဒီးၦၤဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲပပၥ်ဖှိၣ်သကိးလၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဒီး အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပနုၥ်လီၤမၤသကိးတၢ်လၢ ယွၤအတၢ်သးအိၣ်ဒုးကဲထီၣ် ဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ် လၢအဂ့ၤဒီး ဒိၣ်ထီၣ် ထီထီၣ်န့ၣ်လီၤ.