ပိၥ်မုၣ်တဂၤလၢအအိၣ်ဒီး တၢ်ဘုၣ်သ့ၣ်ဖိဝၣ်ဖိအလီၢ်န့ၣ် စးထီၣ်ကတဲၥ်ကတီၤအသး လၢအကဆါဘီနီၢ်ဆၢ အမုၢ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်ကွၢ်ကျိၤကျဲအကလုၥ်ကလုၥ်လီၤ. မ့ၢ်အကဘၣ်ရဲၣ်လီၤဃၥ် တၢ်မုၢ်ဖိတဖၣ်, အိၣ်ဒီးအလၣ်အါအါ လၢ တၢ်ကံးညၥ်ထၢၣ်သွ့တဖၣ်အပူၤ ဒီးဒုးနဲၣ်ဃၥ်ဃံဃံလၤလၤဖိဧါ. မ့ၢ်အကြၢး မၤအိၣ်ထီၣ် လံၥ်နဲၣ်ရိလၢအလွဲၢ်အကလုၥ်ကလုၥ်, အိၣ်ဒီးဘီနီၢ်ဆၢအမုၢ်တဖၣ်အတၢ်ဂီၤ လၢ အဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်အကတီၢ်လီၤဆီ တဖၣ်အပူၤဧါ. လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ညါ ထီၣ်ဝဲ တၢ်လၢအထုးန့ၢ်ၦၤသးလၢ အကပှ့ၤဘီနီၢ်ဆၢသၣ်တမုၢ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၤသၣ်လၢအသၣ်ထီၣ်ဝဲ, လၢအနၢမူဆၢ, လၢအလွဲၢ်ဂီၤဘီကပြုၢ်, အိၣ်ဒီးအဖံးလၢ အအိၣ်ဘၢအသးဒီးအဆူၣ်ဖုၣ်ကပုၥ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ကဆါဘၣ် ဘီနီၢ်ဆၢတထူၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် နကဘၣ်ဘ့န့ၢ် အသၣ်မံတဖျၢၣ်, ကူးအီၤတုၤအထံယွၤလီၤလၢနစု ဒီးဟ့ၣ်ဃီၤနဲတၤသၣ်အပျ့တကဘျံး ဆူၦၤပှ့ၤတၢ်ဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤအဝဲသ့ၣ်အီၣ်ကွၢ်တၤသၣ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ် ကအဲၣ်ဒိးတၢ်အမုၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယွၤလီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢသးအတၤသၣ်အဘိၣ်, တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်သူၣ်ခုသးခု, တၢ်ဃူတၢ်ဖိး, တၢ်ဝံသးစူၤ, တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ, တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်, တၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်, တၢ်ဆီၣ်လီၤပသး, တၢ်ကီၤသူၣ်ကီၤသး(ကလၤ ၅:၂၂-၂၃), လၢအအိၣ် လၢၦၤပိၥ်အခံတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးတဖၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါ တၤသၣ် ဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ်, ၦၤဂုၤၦၤဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကဆၢန့ၢ်ဘၣ် တၤသၣ်အံၤ, ဒီးလၢအဃိန့ၣ်, ကဃုထံၣ်တၤသၣ်လၢအထုးန့ၣ်အသးဒိၣ်မး အဂံၢ်ထံး လၢအမ့ၢ် ယွၤန့ၣ်လီၤ.

တၤသၣ်မ့ၢ် တၢ်လၢအအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢခိတခီ ခီဖျိတၢ်ရ့လိၥ်ဘၣ်ထွဲ လၢအလဲပူၤ, သးစီဆှံအတၢ်ဒိၣ်ဘၢ လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. တၤသၣ်မ့ၢ် တၢ်ကူတၢ်သိးလၢ အထုးန့ၢ်ၦၤဂၤအသး ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါယွၤ လၢပဆၢထၢၣ် ခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤ. ဒ်ဘီနီၢ်ဆၢသၣ်အလွဲၢ်ကပီၤ ကပြုၢ်ဝဲဂ့ၤမး လၢအလၣ်လါဟ့တဖၣ်အကျါ အသိး, သးအတၤသၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ “တၢ်အီၣ်အိၣ်ဖဲအံၤ, တၢ်မူအိၣ်ဖဲအံၤ, ဟဲဒီးထံၣ်န့ၢ်ကျဲလၢကဟးထီၣ်ကွံၥ်လၢတၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤတက့ၢ်. ဟဲဒီး ထံၣ်ယွၤတက့ၢ်” ဆူဟီၣ်ခိၣ် လၢအသၣ်ဝံၤလီၤဒိန့ၣ်လီၤ.