အါစုအါဘျီ ယမၤန့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးလီၤဆီလၢ ယကဆှၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတၢ်ရဲၣ်တၢ် ကျဲၤတဖၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ပလဲၤဆူ တၢ်အိၣ်သဒၢအလီၢ် ပဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ် စှၤနံၤစှၤသီ လၢတၢ်ဘါထုကဖၣ် ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်ထံက့ၤတၢ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်အံၤ မၤဂ့ၤ ထီၣ်က့ၤၦၤဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်သ့ဝဲလိၤ. လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကတီၢ်အပူၤ, တဘျီဘျီ ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် ယဒုးစံးဆၢအီၤတၢ်သံကွၢ်အံၤ, “ဆိကမိၣ်မှံကွၢ်လၢ နတၢ်အိၣ်မူကတၢၢ်လံဒီး နတၢ်သံအကစီၣ် ဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်အီၤ လၢလံၥ်ပရၢ အပူၤလီၤ. နအဲၣ်ဒိးလၢ တၢ်ကစံးနဂ့ၢ်မနုၤလဲၣ်”. ဒ်တၢ်အစၢတမံၤအသိး, ၦၤဟဲထီၣ် တၢ်ဖိတနီၤ ဆီတလဲက့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်လၢအပၥ်ဒိၣ်ဝဲ လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, ဒီးတိၥ်ပၥ်ဝဲလၢ အကမၤကတၢၢ်အတၢ်အိၣ်မူ ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လံၥ် ၂ တံၤမသ့းအိၣ်ဒီး တၢ်မၢဖိစီၤပီလူးအတၢ်ကတိၤလၢခံကတၢၢ်တဖၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် အသးကအိၣ်ဒံးဒၣ် အနံၣ် ၆၀ ဘျဲၣ်ဧိၤအပူၤဘၣ်ဆၣ်, ဒီးအဝဲသဂၢၢ်တ့ၢ်ဘၣ်ဝဲ ဒီးတၢ်သံလၢအပူၤကွံၥ်အခါဘၣ်ဆၣ်, အဝဲကလၢၢ်ဘၣ် ဒ်အတၢ်အိၣ်မူ ဘူးကကတၢၢ်လံန့ၣ်လီၤ (၂ တံၤ ၄:၆). ခဲအံၤ တၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်လဲၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ကွဲးလံၥ်ပရၢဆူ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ်လၢၤ ဘၣ်. အဝဲကွၢ်ကဒါက့ၤအတၢ်အိၣ်မူဒီးစံးဝဲ, “တၢ်ဒုးလၢအဂ့ၤန့ၣ်, ယဒုးလံ, တၢ်ဃ့ၢ်န့ၢ် ယဃ့ၢ်လံ, ယပၢၤဃၥ်တၢ်နၥ်န့ၣ်လံ” (:၇). အဝဲတမ့ၢ်ၦၤလၢၦဲၤဘၣ် (၁ တံၤ ၁:၁၅-၁၆). ဘၣ်ဆၣ်, စီၤပီလူးစံၣ်ညီၣ်ပဲၥ်ဖးအတၢ်အိၣ်မူလၢ အဝဲတီတ့ၢ်နီၢ်နီၢ် ဒီးယွၤ ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ် ဒ်လဲၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲးတဖၣ် ပၥ်ဖျါဝဲလၢ တယံၥ် ဘၣ်ဒီး အဝဲဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤလၢ အတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံက့ၤ ပမုၢ်နံၤလၢခံကတၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးကျိၤကျဲ တမံၤ လၢအကမၤဖျါဆှံထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အကျါဒိၣ်တဖၣ် ခဲအံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူး အတၢ်ကတိၤတဖၣ် ကဲထီၣ်တၢ်အဒိဂ့ၤလၢ ပကပိၥ်ထွဲအဂီၢ်လီၤ. ဒုးတၢ်ဒုးလၢအဂ့ၤ တက့ၢ်. ဃ့ၢ်ဝံံၤတၢ်ဃ့ၢ်တက့ၢ်. ပၢၤဃၥ်တၢ်နၥ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်ယွၤကတဲၥ် ကတီၤန့ၢ် တၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ် ဒ်သိးပကမူ, ပကဒုးသးသမူ အနီၢ်သးတၢ်ဒုးတဖၣ်, ဒီးမၤဝံၤ ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်အဂီၢ်အဃိ, လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် တၢ်လၢအကါဒိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် ပတၢ်တီတ့ၢ်ဒီးယွၤ ဒီးအကျဲတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.