တမၤဘၣ်. ယတမၤတၢ်အဝဲန့ၣ်ဘၣ် လၢတၢ်သးလီၤဘှံးဖးဒိၣ်အပူၤ, ကၠဲး(Jane) နၢ်ဟူအဖိခွါ လိၣ်ဘိအတၢ်သမၢ, မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ညါလၢ အဖိခွါတကတိၤဘၣ် တၢ်အမ့ၢ်အတီအဃိန့ၣ်လီၤ. တချုးလၢအသံကွၢ်အဖိခွါ စဲမၢၣ်(Simon) တၢ်မနုၤ မၤတ့ၢ်အသးလဲၣ်န့ၣ်, အဝဲဘါထုကဖၣ်ကသွံဒံဒီး ဃ့ဝဲလၢယွၤကမၤစၢၤအီၤအဂီၢ်လီၤ. အဖိခွါဂ့ၢ်လိၥ်ဝဲ သၦၢ်ၦၢ် လၢအတလီတၢ်ဘၣ်. တုၤလီၤလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်, လၢတၢ်သးတံၥ်တၥ်ဖးဒိၣ်အပူၤ, အမိၢ်စံးဘၣ် အဖိခွါ လၢသါလိၣ်ဘၣ် တၢ်အိၣ်ဘှံးတစိၢ်ဖိ န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဃၣ်အသးဒီး ဟးထီၣ်သီသီန့ၣ်, အဝဲကလၢၢ်ဘၣ် ၦၤအစုတခီ ဟဲထိးဘၣ် အဖံဘၣ်ခိၣ်အလိၤ, ဒီးနၢ်ဟူဘၣ်အဖိခွါအတၢ်အၢၣ်လီၤ ဃ့ကညး အတၢ်ကမၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲတူၢ်လိၥ် စံးဆၢသးစီဆှံ အတၢ်သိၣ်အီၤ ဒီးပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤ အသးန့ၣ်လီၤ.
လံၥ်ယိၤအ့လးလၢလံၥ်စီဆှံအလီၢ်လံၤတကတြူၢ်အပူၤ, ယွၤကိးဃီၤ အၦၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် လၢကပီၢ် ယၢ်လီၤက့ၤ အသးနီၢ်နီၢ် လၢအတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်အဂီၢ်, ဒ်အဝဲသးခုတူၢ်လိၥ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်လၢကဟဲက့ၤဆူ အအိၣ် လၢသူၣ်ဒီဖျၢၣ်သးဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ (၂:၁၂). ယွၤတဃုတၢ်ပီၢ်ယၢ်က့ၤသးလၢအဖျါလၢခိဘၣ်. မ့မ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ် ကမၤကပုၥ်ဆီတလဲ အတၢ်ပၥ်သးလၢအကိၤတဖၣ် ဒီးစံးဝဲ, မၤဖှီသုဆ့တဂ့ၤ, မၤဖှီသုသး န့ၣ်လီၤ. ဝံယိၤအ့လး မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် လၢယွၤန့ၣ် သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်, ဒီးသးအိၣ်တၢ်, ဒီးသးထီၣ်ကီ, ဒီးအဘျုးအဖှိၣ် ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ (:၁၃).
တၢ်ကကီကခဲသ့ၣ်သ့ၣ် လၢပကအၢၣ်လီၤပတၢ်ကမၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤ အဃိလဲၣ်န့ၣ်, လၢပတၢ်သးထီၣ်ထီအပူၤ, ပတအဲၣ်ဒိးအၢၣ်လီၤ ပတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်ဘၣ်. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပတတဲတၢ်အမ့ၢ်အတီဘၣ်, ဒီးပပၥ်တီပၥ်လိၤက့ၤ ပတၢ်မၤ ခီဖျိပစံးလၢ အန့ၣ်မ့ၢ် တၢ်လီမုၥ်ၦၤသး အတၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပဒိကနၣ်ယွၤအတၢ်ထိၣ်ဂဲၤၦၤ လၢအကပုၥ်, ဘၣ်ဆၣ်ဆူၣ်, ဒ်သိးပကပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးအဂီၢ်န့ၣ်, အဝဲကပျၢ်ၦၤဒီး မၤကဆှီထီၣ်ၦၤလၢ ပတၢ်ဒဲးဘးခဲလၢၥ်န့ၣ်လီၤ (၁ ယိၤဟၣ် ၁:၉). ဖဲပသ့ၣ်ညါလၢ ပဘၣ်တၢ်ပျၢ်ၦၤလံန့ၣ်, ပပူၤဖျဲးဒီး တၢ်သးတမုၥ် လၢပတၢ်ကမၣ်အဃိဒီး တၢ်မဲၥ်ဆှးန့ၣ်လီၤ.