ဖဲယတၢ်မၤဟူးဂဲၤနီၢ်ခိ အမံးနံး(၄၀) ဘူးကဝံၤ, အိၣ်တ့ၢ်ဒၣ်စှၤမံးနံးအခါ, ယစံး သၦၢ်တၢၢ်သ့လၢ ယၦၤနဲၣ်တၢ်ကကိးပသူထီၣ်ဝဲ မၤဝံၤဆူၣ်ဆူၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဂဲၤလိသိၣ်လိတၢ် ဘၣ်ဃးနီၢ်ခိအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ် လၢယသ့ၣ်ညါတ့ၢ် ကိးဂၤဒဲးန့ၣ် သူဝဲတၢ်ကတိၤအံၤ စှၤမံးနံး တချုးမၤခုၣ်လီၤနီၢ်ခိအခါန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်မၤကတၢၢ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤနီၢ်ခိန့ၣ် အကါဒိၣ်ထဲသိးသိးဒီး တၢ် စးထီၣ်မၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ၦၤကညီၤအနီၢ်ခိန့ၣ် ညီနုၢ်ကမိၣ်ဃၢလီၤ မ့တမ့ၢ် တမၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢၤဘၣ်, ဖဲတၢ်မၤဟူးဂဲၤအီၤ အိၣ်တစိၢ်ဖိလံ အခါန့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်လဲၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးစံးဘၣ် အ့းဖ့းစူး အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးၦၢ်တဖၣ် လၢအဝဲကဘၣ်မၤဝံၤဆူၣ်ဆူၣ်, ဖဲအဝဲလဲၤဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်, ဖဲအကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်သၦၢ်တၢၢ် တၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အါန့ၣ်အလီၢ် ဒ်ခရံၥ်အၦၤတၢ်မၢဖိတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ(မၤ ၂၀:၁၇-၂၄). နၥ်သက့ စီၤပီလူး တတ့ၢ်စၢ်လီၤအဂံၢ်အဘါဘၣ်. အဝဲအိၣ်ဒီး တၢ်မၤအကါဒိၣ်တမံၤ, ဒီးအန့ၢ် မ့ၢ်ဒ်သိး အကမၤဝံၤ တၢ်လဲၤလၢ အစးထီၣ်တ့ၢ်လံဝဲ ဒီးကမၤတၢ်လၢ ယွၤကိးအီၤလၢအကဘၣ် မၤဝဲအဂီၢ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်မၤတမံၤ, လၢအမ့ၢ်ဝဲဒ်သိး အကစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အတၢ်သးခုကစီၣ် (:၂၄)န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲအဲၣ်ဒိး မၤဝံၤဆူၣ်ဆူၣ်လီၤ. တၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့ၢ်အိၣ်ခိးပၥ်အီၤဒၣ်လဲၥ်(:၂၃), အဝဲဃ့ၢ်ဆူညါ တုၤတၢ်ဃ့ၢ်အကတၢၢ်, အိၣ်ဒီးတၢ်သးစၢၢ်ဆၢဒီး တၢ်ပၥ်လီၤသးကျၢၤမှုဆှု လၢကအိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤဝဲလၢအတၢ်လဲၤ အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢပမၤနီၢ်ခိထူၣ်ပျၢ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢတၢ်စူးကါတၢ်သ့ တၢ်ဘၣ် လၢယွၤဟ့ၣ် ၦၤတဖၣ် ခီဖျိတၢ်ဟူးဂဲၤဖံးမၤ, တၢ်ကတိၤ, ဒီးတၢ်မၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပဝဲစ့ၢ်ကီး ပဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါၦၤခီဖျိ တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်က့ၤ ၦၤလၢ ပကမၤဝံၤ ဆူၣ်ဆူၣ်အဂီၢ်လီၤ. မ်ပသုတလီၤဘှံးလီၤတီၤတဂ့ၤ (ကလၤ ၆:၉). ဃၣ်ကွံၥ်နသး တဂ့ၤ. ယွၤကဟ့ၣ်တၢ်လၢ နလိၣ်ဘၣ်နဲ ဒ်သိး တၢ်ကဝံၤဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ.