ဖဲ ၁၇၉၉ နံၣ်န့ၣ် ၦၤ ၁၂ နံၣ်ဖိ ကီရဲးရံး ထံၣ်န့ၢ် လၢၢ်ဖးဒိၣ်ကပီၤ ပံၥ်လ့ပံၥ်လ့ တဖျၢၣ် ဖဲထံကျိဖိလၢ အယွၤလီၤလၢအဝဲသ့ၣ် အဟီၣ်ခိၣ်လီၢ် ဖဲကီၢ်ကဲၣ်ရိၣ်လဲနါ ကလံၤစိးန့ၣ်လီၤ. အဝဲဟဲက့ၤစိၥ်လၢၢ်အံၤဆူဟံၣ် ဟဲက့ၤဒုးနဲၣ်အပၢ်လၢအမ့ၢ် ၦၤသုးလီၢ်သုးကျဲဆူကီၢ်ပူၤ ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးၦၤထူစံၥ်ဖိလၢအဖှီၣ်လီၤ. အပၢ်န့ၣ် တနၢ်ပၢၢ် လၢၢ်အံၤ အလုၢ်အပှ့ၤခူသူၣ်အဃိ သူအီၤ ဒ်နီၣ်ပၢၤပဲတြီတခါအသိးလီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိ တဖၣ်ခီထီၣ်ခီလီၤ လဲၤတၢ်ဒ်အံၤ လၢအါနံၣ်အါလါအပူၤလီၤ.

လၢခံကတၢၢ်န့ၣ်, ၦၤမၤလၢၢ်လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်တဂၤ ဟဲထံၣ်ဘၣ် ကီရဲးအလၢၢ်, လၢနီၢ်ကီၢ်တခီ မ့ၢ်ထူကိၢ်လိၣ်လၢအဃၢ တဆံနွံပီၣ်အံၤလီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ကဲဒိၣ်ကဲၦၢ်ထီၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ် အဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်အံၤ ကဲထီၣ်ထူပူၤ အဆိကတၢၢ် ဖဲကီၢ်အမဲရကၤလီၤ.

တဘျီတခီၣ် ပသးဆူၣ်ဒၣ် လၢပတၢ်ကူၣ်ဒီးပကျဲအပူၤ ဒီးလဲၤခီကွံၥ်ဘၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတမံၤလီၤ. ဖဲၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိၥ်မၢကဲကုၢ်ဆူ ဘၤဘူၤလိၣ် မ့ၢ်လၢတစူၢ်ကစၢ်ယွၤဘၣ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤတဲဖျါထီၣ်ကဒီးတဘျီ တၢ်ထူၣ်ဖျဲးအဂ့ၢ် လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် အသးပ့ၤနီၣ်တမံၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤ တဲသ့ၣ်နီၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. ယမ့ၢ်ယွၤနကစၢ်လၢအသိၣ်လိနၤ ဒ်သိးနကဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ် လၢအဒုးလဲၤနၤ လၢနဂ့ၤလဲၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ကနၣ်တ့ၢ် ယတၢ်မၤလိၥ်န့ၣ် နတၢ်ဃူ တၢ်ဖိးကမၤသး ဒ်ထံမိၢ်ၦၢ်အသိး ဒီးနတၢ်တီတၢ်လိၤ ဒ်ပီၣ်လဲၣ်အလပီအသိးလီၤ. ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအဝဲသ့ၣ်လၢ ကဟးဖးဒီးကျဲလီၢ်လံၤ ဆူတၢ်မူအသီအအိၣ်လီၤ. ဟးထီၣ်ကွံၥ်လၢဘၤဘူလိၣ်…အိၣ်ဒီးတၢ်သးခုအသီၣ်တက့ၢ် (ယၡါ ၄၈:၁၇-၁၈,၂၀).

တၢ်ပၥ်တ့ၢ်ဘၤဘူၤလိၣ် ဒ်လၢညါအသိး, ခဲအံၤ အခီပညီမ့ၢ် တၢ်ပၥ်တ့ၢ် ကျဲအၢကျဲသီတဖၣ် ဒီးဟဲက့ၤဆူဟံၣ် ဆူယွၤလၢအသးအိၣ်မၤဂ့ၤၦၤအအိၣ် ဖဲပစူၢ်အီၤဒီးပိၥ်အခံဧိၤန့ၣ်လီၤ.