ဖဲယကဲထီၣ်ၦၤစူၢ်နၥ်ယ့ၣ်ၡူးတဂၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ယတဲဘၣ်ယမိၢ်လၢတၢ်သးခုကစီၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. ယမုၢ်လၢ်လၢ ယမိၢ်ကစူၢ်နၥ်ယ့ၣ်ၡူးအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ယမိၢ်တကတိၤတၢ် ဒီးယၤလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤဘၣ်. အဝဲအတၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်တမုၥ်တလၤဒီးၦၤလၢ အစံးလီၤသးလၢပိၥ်ယ့ၣ်ၡူးအခံတဖၣ်အဃိ, အဝဲတနၥ်ၦၤစူၢ်နၥ်ခရံၥ်တဖၣ်လၢၤဘၣ်. ယထုကဖၣ်လၢအဂီၢ်ဒီး ဆဲးကျိးအီၤ တနွံဘၣ်တနွံဘၣ်လီၤ. သးစီဆှံကစၢ် မၤမုၥ်ယၤ ဒီး မၤဒံးတၢ်ဆူညါလၢယသးပူၤ ဖဲယမိၢ်တကတိၤတၢ်ဒီးယၤအခါလီၤ. လၢခံကတၢၢ် ဖဲယမိၢ်ဖီၣ်ယကွဲၤဒီနၢ်ဒီး ကတိၤဆၢယၤတၢ်န့ၣ် ယဟ့ၣ်လီၤသးလၢ ယကအဲၣ်အီၤဒီး ထုကဖၣ်ယဲလၢ ယကတဲဘၣ်အီၤ ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲယဒိးန့ၢ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်လီၤ. ပတၢ်ဃူက့ၤဖိးက့ၤပူၤကွံၥ်လါတဖၣ်ဝံၤလီၢ်ခံ, ယမိၢ်စံးဝဲ ယဆီတလဲယသးမနဲညါလီၤ. တနံၣ်ဃၣ်ဃၣ်ပူၤကွံၥ်န့ၣ် ယမိၢ်တူၢ်လိၥ်ယ့ၣ်ၡူး ဒ်အဝဲအတၢ်အုၣ်ခီၣ်ကစၢ်အသိးဒီး ပတၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်ယိာ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲလီၤ.

ၦၤစူၢ်နၥ်ယ့ၣ်ၡူးတဖၣ် အတၢ်လဲၤနုၥ်ဘၣ်ဆူခရံၥ်အိၣ်, မ့ၢ်တၢ်အခွဲးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆီလၢ ၦၤကူၦၤကညီအဂီၢ်လီၤ. ၦၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးစံးဝဲ ပကဘၣ် ရၤလီၤ တၢ်သ့ၣ်ညါယွၤအတၢ်နၢမူဆူတၢ်လီၢ်သကုၤန့ၣ်လီၤ(၂ ကရံၣ် ၂: ၁၄). အဝဲ အဲၣ်ဒိးစံးလၢ ၦၤတဖၣ်လၢအနီၤတၢ်သးခုကစီၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ခရံၥ်အတၢ်နၢမူလၢယွၤအမဲၥ်ညါ ဆူၦၤလၢအစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ တဖၣ်, ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်တၢ်သံအတၢ်နၢမူဆူၦၤလၢ အတတူၢ်လိၥ်ယ့ၣ်ၡူးတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ (:၁၅-၁၆).

ဖဲပတူၢ်လိၥ်ခရံၥ် ဒ်ပတၢ်အုၣ်ခီၣ်ကစၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ပအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးလီၤဆီလၢ ပကသူပတၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ဒ်သိးပကရၤလီၤယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ လၢဆီတလဲသးသမူတဖၣ် ဒီးအဲၣ်ၦၤဂုၤၦၤတဖၣ်လီၤ. ဖဲပတၢ်ဆၢ ကတီၢ် လၢကီခဲ ကတၢၢ် ဒီးလီၤသယုၢ်သညိကတၢၢ်ပူၤဘၣ်ဆၣ် ပနၥ်န့ၢ်သ့လၢကစၢ်ယွၤ ကဟ့ၣ်လီၤ တၢ်လၢပလိၣ် တဖၣ်လီၤ. ပကမ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤအတွးတအိၣ်ဘၣ်. ယွၤအတၢ် သးခုကစီၣ်န့ၣ် ကြၢးဝဲလၢပကနီၤဟံးန့ၢ်သကိးလီၤ.