ခဲရလဲ(Caroline) ဒိးန့ၢ် ခိၣ်နူၥ်ခဲစၢၣ် တၢ်ဆါလီၤပျံၤ လၢအကဲထီၣ်စှၤ ဒီးၦၤယါဘျါတန့ၢ်တကလုၥ် ဝံၤအလီၢ်ခံ, အဝဲထံၣ်န့ၢ်က့ၤ တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်ကွၢ်စိ ခီဖျိ တၢ်ဒိကလီန့ၢ်တၢ်ဂီၤလၢဖိသၣ် လၢအဆူးအဆါ နးနးကျံၤကျံၤ ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် အဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်သးအုးဒီး လၢတၢ်ကီကတၢၢ်အလီၢ်န့ၢ် ပဆိကမိၣ်လၢ တၢ်လၤကပီၤ ဒီးတၢ်ဃံတၢ်လၤအိၣ်တသ့, – ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိတၢ်မၤအံၤအဃိ, ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် လၢအသးခုဘၣ်ဒီးအဖိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သူၣ်အုး သးအုးအပူၤန့ၣ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဃုထၢပၥ်လီၤအသး လၢ ကအဲၣ်လိၥ်ကွံလိၥ်သး န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်ဃးတၢ်သူၣ်အုးသးအုးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤသးစဲဒီး အိၣ်ဒီးအစိကမီၤ လၢအလီၤကမၢကမၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သးအုးအံၤ မၤဘၣ်ဒိဆါၦၤ ဒီးမၤပျံၤမၤဖုး မၤဟးဂီၤတၢ် အနီၢ်ကီၢ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး လၢတၢ်အံၤအပူၤ ပထံၣ်ပလၢၢ်ဘၣ် ပလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ဃံတၢ်လၤဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံၥ်ယိၤဘးအပူၤ တၢ်ပၥ်ဖျါအအါကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၤဂၥ်ဒီး တၢ်သးအုးအတၢ်ဂီၤ တဘ့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်ပၥ်ဖျါ စီၤယိၤဘးအတၢ်လီၤမၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤ (၁ : ၁၈-၁၉). ဆ့ၣ်နီၤသကိးဒီး စီၤယိၤဘးလၢ အါနံၤအါသီဝံၤလီၢ်ခံ, စီၤယိၤဘး အတံၤသကိးတဖၣ်န့ၣ် သးလီၤဘှံးလၢအတၢ်သးအုး, တဲဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အမ့ၢ်ယွၤ အတၢ်စံၣ်ညီၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် စီၤယိၤဘးတအိၣ်ဒီး တၢ်ကမၣ်နီတမံၤဘၣ်, စံးဆၢက့ၤဝဲလၢ တၢ်လၢအဝဲဒၣ်လဲခီဖျိတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အနီၢ်အသံး, ဒီးဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ အတၢ်လဲၤခီဖျိကကဲထီၣ် တၢ်အုၣ်သး ဒ် ၦၥ်လၢလၢၢ်လိၤ လီၤထူလီၤယိာ်တက့ၢ် လီၤ (၁၉ : ၂၄).

လၢလံၥ်ယိၤဘးအပူၤ အတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲးအသး ဘၣ် ဘၣ်တၢ် စဲထီဃၥ်ဂၢၢ်ကျၢၤအဃိ ကဲထီၣ် ကျဲတဘိလၢ အနဲၣ်ၦၤ လၢပတၢ်သူၣ်အုးသးအုးအပူၤ ဒ်သိးယွၤလၢအမူဝဲ ( : ၂၆-၂၇), ဒီးကစၢ်လၢတိစၢၤမၤစၢၤၦၤ လၢပတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအပူၤ, ဒီးစိၥ်ခီၦၤလၢတၢ်သံဆူ တၢ်အိၣ်မူလၢအမူထီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ.