ယၤဒီးတၤဟိအိၣ်ဖဲပခိၣ်ပဃၢၤတဖၣ်, ပအိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ် တဒ်သိးလိၥ်သး လၢဖီဒီမုၢ် (sunflowers)အလိၤလီၤ. ဖဲပသူၣ်လီၤဖီဒီမုၢ်ဖဲတၢ်ယီၤထီၣ်သီန့ၣ် ယအိၣ်ခိးကွၢ်ဖီတဖၣ် ကဘိၣ်ထီၣ် ဖးထီၣ်လီၤ. ယတံၤသကိးတၤဟိ(deer)တဖၣ်န့ၣ် တပၥ်သူၣ်ပၥ်သးလၢ တၢ်ကဖီဂ့ၤ, တၢ်ကသ့ၣ်ဂ့ၤအဂ့ၢ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒၣ် အဲၣ်ဒိး မၤဘျဲးကွံၥ် အီၣ်ကွံၥ် တၢ်မုၢ်ဒီးအလၣ်တဖၣ် တုၤတၢ်မနုၤမး တအိၣ်လၢၤဘၣ် လီၤ. ယဘၣ်ကျဲးစၢးခိးကွၢ် ဖီဒီမုၢ်တဖၣ် တုၤအကဒိၣ်ထီၣ်ဖီထီၣ် တချုးခီၣ်လွံၢ်ခီ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် အီၣ်ကွံၥ်အီၤဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တနံၣ်တဘျီ “တၢ်ယီၤကတီၢ်တၢ်ဒုး”တခါလီၤ. တဘျီတခီၣ်ယနၢၤ, တဘျီတခီၣ် အဝဲသ့ၣ်နၢၤလီၤ.

ဖဲပဆိကမိၣ်ထီၣ် ပတၢ်အိၣ်မူ ဒ်ၦၤနၥ်ယ့ၣ်ၡူးတဖၣ်အသိးန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဒုးလီၤဂၥ် ဒ်န့ၣ်သ့ညီညီလၢ ပဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤကွံၥ်ၦၤ, ၦၤဒီး ပဒုၣ်ပဒါမုၢ်ကီၤလံၢ် အဘၢၣ်စၢၤလီၤ. ပဖီတၢၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဆူ နီၢ်သးအတၢ်လၢတၢ်ၦဲၤ ဆူညါ ကွၢ်ကွၢ် လၢအမၤစၢၤ ပတၢ်အိၣ်မူတဖၣ် ဒ်သိးကဖျိးစိဝဲလၢ ယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ် အဲၣ်ဒိးလုၢ်ဘၢပတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ် ဒီးမၤတံၥ်တၥ် ပတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယ့ၣ်ၡူးဒိၣ်စိ ကယဲၢ်တၢ်စိကမီၤ ဒီးစိၥ်ၦၤဆူ တၢ်လၢတၢ်ၦဲၤ သ့ဝဲလီၤ (ကလီး ၂:၁၀). အခီပညီမ့ၢ်ယ့ၣ်ၡူးမၤလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်ၦၤလီၤ. ခရံၥ်အတၢ်မၤနၢၤလၢ ထူၣ်လိၤန့ၣ် ပျဲပဖျိးစိလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ဒ်ဖီဒီမုၢ်ဃံလၤတဖၣ်အသိးလီၤ.

ဖဲယ့ၣ်ၡူးပျၤထီ တၢ်မၤလိၥ်ကွဲးအသး လၢပဂ့ၢ်ပကျိၤ (ဘၣ်ဃး ပတၢ်ဒဲးဘး အဘူးအလဲ) လၢထူၣ်လိၤန့ၣ်(:၁၄), အဝဲမၤဟးဂီၤကွံၥ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖၣ် လၢပၢၦၤန့ၣ်လီၤ. ပကဲထီၣ်ၦၤတဖၣ် လၢသူၣ်လီၤသး ဒီးအါထီၣ်(:၁၇), ဒီးမူဃုၥ်ဒီး ခရံၥ်လီၤ (:၁၃). လၢကစၢ်အပူၤန့ၣ် ပအိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ(:၁၀), ဒ်သိး ပကတြီဆၢ ဒုၣ်ဒါ အတၢ်ဟဲဒုးၦၤလၢနီၢ်သးတခီ, ဒီးဒ်သိးပကဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်လၢယ့ၣ်ၡူးအပူၤ, ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်အိၣ်မူတခါလၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်ဃံတၢ်လၤအမ့ၢ်အတီလီၤ.