စုတဝံးပနီၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သူအီၤ ဒ်သိးကပၥ်ဖျါဒီးသ့ၣ်ညါနီၣ် ၦၤတဂၤဂၤန့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်မးလံလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်အလီအပျီၢ်သ့ ဖဲတၢ်ကဲဒိး မၤအါထီၣ်တၢ်အခါလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ, ၦၤကညီအမဲၥ်ၦၤဖိအဒိန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂံၢ်ထံး လၢပသူအီၤလၢ ‘ID’ အဂီၢ်သ့, ဘၣ်ဆၣ် တုၤၦၤတဂၤဂၤ လဲလိၥ်က့ၤတၢ်အဒိ ခီဖျိ မဲၥ်ကျးလါနါ (contact lens) ဒီး တၢ်အစၢတဖၣ် တလိၤတဃီၤ တတီဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆိးကါ တၢ်ဃုမၤလိ ၦၤကညီအက့ၢ်အဂီၤအတီ လၢတၢ်ကပၥ်ဖျါ ၦၤတဂၤစုၥ်စုၥ် အံၤစ့ၢ်ကီး ပနၥ်န့ၢ်အီၤတသ့ဘၣ်. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ဒ်သိးပကပၥ်ဖျါထီၣ် ၦၤတဂၤဂၤ အတၢ်မ့ၢ်တၢ်အဂီၢ် ကျိၤကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢပကသ့ၣ်ညါနီၣ်တၢ် မ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဧါ. ၦၤဃုသ့ၣ်ညါမၤလိတၢ် အတၢ်ပၥ်ဖျါတဖၣ်စံးဝဲလၢ ၦၤတဂၤစုၥ်စုၥ် အသွံၣ်ကျိၤဒိ တဖၣ်န့ၣ် လီၤဆီဝဲ, ဒီးတၢ်ကဟုၣ်မၤဒိးအဂီၢ် တသ့ဝဲဘၣ်လီၤ. နနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်နဲ န သွံၣ်တၢ်ဂီၤတ့’(vein map)န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ပၥ်ဖျါနက့ၢ်နဂီၤလၢ အိၣ်သူၣ်လီၤသးလၢ နပူၤ, လၢအတလီၤဂၥ် ဒီးၦၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ နီတဂၤဘၣ်လီၤ.

တၢ်ဆိကမိၣ် ၦၤကူၦၤကညီအတၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢ အိၣ်သဘံၣ်ဘုၣ် ဒ်သိးအံၤ ထံထံဆးဆးန့ၣ် ကြၢးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါဒ်သိး ပကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ် လၢတၢ်လီၤကမၢကမၣ်ဘၣ် တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်လၢ အတ့လီၤၦၤလီၤ. စီၤဒၤဝံးမၤသ့ၣ်နီၣ် ၦၤလၢပဘၣ် တၢ်တ့လီၤၦၤအိၣ်ဒီးပျံၤတၢ်အလီၢ် ဒီးကမၢကမၣ်တၢ်အလီၢ်လီၤ (စံး ၁၃၉ : 14), ဒီးတၢ်န့ၣ် ကြၢးကၢကီၣ်ဝဲ နီၢ်ကီၢ်လၢ ပကမၤလၤကပီၤအီၤလီၤ. နီၢ်နီၢ်တခီ, ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၁ : ၂ ဟ့ၣ်ပလီၢ်ၦၤလၢ ယွၤမၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒိၣ်ဝဲ, ဘၣ်တၢ်ဃုကွၢ်အီၤလၢ ကယဲၢ်ၦၤလၢအဘၣ်အသးလၢအီၤလီၤ .

တၢ်ထီၣ်ထီကစၢ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ကြၢးဒီးပတၢ်ယူးယီၣ်ပၥ်ကဲအီၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲပမၤလၤကပီၤသကိး ယွၤအတၢ်မၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၥ်မုၥ်တဖၣ်အခါ, ပကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်လၤကပီၤဆူအီၤလီၤ. ယွၤအတၢ်မၤတဖၣ်ဒိၣ်ဝဲမုၥ်ဝဲ, ဘၣ်ဆၣ် အဝဲအနီၢ်ကစၢ်န့ၣ် ဒိၣ်န့ၢ်အတၢ်မၤထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤ ၦၤကွဲးထါ ဒ်သိးကထုကဖၣ်လၢ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ နမ့ၢ် တၢ်အဒိၣ်, ဒီးမၤတၢ်လီၤလးလီၤ. နမ့ၢ်ယွၤတဂၤဃီလီၤ (စံး ၈၆ : ၁၀). တနံၤအံၤ ပဆိကမိၣ်ထံ ယွၤအမၤတၢ်အဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ်ပကမၢကမၣ်စ့ၢ်ကီး ယွၤအနီၢ်ကစၢ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တက့ၢ်.