ကၠူၢ်နံထၣ်(Juanita) တဲန့ၢ်အဖိဒိၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၢ်တၢ်အိၣ်သးတဂ့ၤ အကတီၢ်ဖးဒိၣ်”(the Great Depression) အဆၢကတီၢ်ခါအဂ့ၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ်အီၣ်ဒၣ် ဖီသၣ်, ဒီးတၢ်မံၤလၥ်လၢၦၢ်လၢ်ကျါတမံၤဂ့ၤ တမံၤဂ့ၤ လၢအပၢ်ခးန့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲအပၢ်ဖီၣ်န့ၢ်လံၣ်ပအီ လၢဟါတၢ်အီၣ် အဂီၢ်န့ၣ် အမိၢ်စံးဝဲလၢ ဟ့ၣ်ယၤလၢလံၣ်ပအီန့ၣ်အခိၣ်, ယအဲၣ်ဒိးအီၣ်ဒၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ညၣ်အကျါ အဘဲကတၢၢ်တက့ၢ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်ပူၤကွံၥ်ဝဲန့ၣ် ကၠူၢ်နံထၣ် သ့ၣ်ညါထီၣ်ဝဲလၢ ဖဲလံၣ်ပအီအခိၣ်န့ၣ် တၢ်အညၣ်မနုၤမးတအိၣ်ဘၣ်. အမိၢ်တအီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘၣ်. အမိၢ်န့ၣ် မ့ၢ်အထိၣ်မၤသးလၢ တၢ်အခိၣ်မ့ၢ်တၢ်ဝံၣ်အဃိ ပဝဲဖိတဖၣ် ပကအီၣ်ဘၣ်အါဒီး မ့မ့ၢ်ပဝဲ ပတဘၣ်ယိာ်တၢ်လၢ အဂီၢ်လၢၤဘၣ် အဂီၢ်လီၤ.

ပကမၤလၤကပီၤမိၢ်အမုၢ်နံၤ ခဲမုၢ်ဆ့ၣ်န့ၣ် မ်ပကဂံၢ်ဒွးထီၣ်က့ၤ ပမိၢ်တဖၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသး အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်တက့ၢ်. ပစံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢ ပမိၢ်တဖၣ်အဃိ, ဒီးကျဲးစၢး ဒ်သိးပကအဲၣ်အါထီၣ်တၢ် ဒ်မိၢ်တဖၣ်တက့ၢ်.

စီၤပီလူးမၤတၢ်ဒ်တၢ်ခ့တၢ်ၦၤ လၢသ့းစၤလနံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ဒ်ၦၤကွၢ်ဖိ အံးက့ၤကွၢ်က့ၤအဖိဒၣ် ဝဲအသိးလီၤ (၁ သ့း ၂: ၇). အဝဲအဲၣ်တၢ်ဒူဒူ, တြီဆၢတၢ်လၢ အထီဒုၣ်ထီဒါတၢ်ဆူၣ်ဆူၣ် ဒ်သိးကတဲန့ၢ် အဝဲသ့ၣ်လၢယ့ၣ်ၡူးအဂ့ၢ် ဒီးဒ်သိးကဟ့ၣ် အဝဲသ့ၣ်လၢအသးသမူဒၢ်လဲၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ (: ၂-၈). စီၤပီလူးမၤတၢ် လၢမုၢ်ဆါဆဲးလၢမုၢ်နၤ ဒ်သိးပသုတပၥ်တၢ်ဃၢလၢသုလိၤ နီတဂၤတဂ့ၤ, ပစံၣ်တဲၤတဲလီၤသုလၢ ယွၤအတၢ်သးခုကစီၣ်လီၤ (: ၉). လီၤဂၥ်ဒၣ်ဒီးမိမိၢ်လီၤ.

ၦၤလၢကတြီဆၢမိၢ်တဂၤအတၢ်အဲၣ် စှၤဂၤဒၣ်လဲၣ် တအိၣ်ဝဲဘၣ်. ဒီးစီၤပီလူး စံးဝဲလၢ တၢ်သညူးသၦၢ်အပူၤ လၢအဝဲအတၢ်ကျဲးစၢးတဖၣ် တမ့ၢ် တၢ်ကလီကလီဘၣ် (: ၁). ၦၤဂုၤဂၤကစံးဆၢကမၤဆၢတၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပသုးကျဲၤတသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ပကကတိၤဒိၣ်တၢ်အဂီၢ် ပဃုထၢသ့, တနံၤဘၣ်တနံၤ ပကမၤအဝဲသ့ၣ် အတၢ်လၢတၢ်တူၢ်ဆါပသးန့ၣ်လီၤ. မိမိၢ်ကပၥ်ကဖၢလၢသးလၢနဃိ, ဒီးပပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်စ့ၢ်ကီး ကမ့ၢ်တၢ်ဒ်န့ၣ်လီၤ.