လံၣ်ယၣ် (Lea) န့ၣ် ကဘၣ်စးထီၣ်အတၢ်မၤ ဒ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ၦၤဆါ (nurse) တဂၤအသိး ဖဲထံကီၢ်တၣ်ဝၣ် (Taiwan) န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ကန့ၢ်ဘၣ်အဘူးအလဲဂ့ၤဒီး အဝဲအတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤဘၣ် အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ကအါထီၣ်, ကအါန့ၢ်ဒံး ဖဲအဝဲမၤတၢ် ဖဲဝ့ၢ်မနံၣ်လၣ် (Manila) , လၢတၢ်မၤတဖၣ်တအိၣ်အါကဲၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တနၤ ဖဲအဝဲတချုး ဟးထီၣ်န့ၣ် အဝဲတဲဘၣ် အဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်လၢအကကွၢ်ထွဲ အဝဲအဖိမုၣ်ဖိလၢအအိၣ်ယဲၢ်နံၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ဒုးအီၣ်အီၤ ထီပး သဘ့ဟီၣ်လၥ်အဂံၢ် တနီၣ်တၢၤန့ၣ် အဝဲကအီၣ်ကသံၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ (vitamins) ဒီး, သ့ၣ်နီၣ်နသး, အဝဲန့ၣ် မဲၥ်ဆှးသ့, အဝဲကလိၥ်ကွဲ ဒီးအတခွါတဖၣ် ဒီးအဝဲန့ၣ် ပျံၤတၢ်ခံး… . လၢခံတနံၤ ဖဲအနုၥ်လီၤဆူကဘီယူၤပူၤဒီး အကွၢ်လီၤတၢ်ဖဲ ကဘီယူၤအပဲတြီဆံးအခါ, လံၣ်ယၣ်ထုကဖၣ် ကစၢ်ဧၢ, ၦၤမတၤတဂၤမး တသ့ၣ်ညါ ယဖိမုၣ်ဒ်ယၤအသိးန့ၣ်ဘၣ်. အိၣ်ဒီးအီၤတသ့ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ် နအိၣ်နဲသ့လီၤ .

ပသ့ၣ်ညါၦၤလၢ ပအဲၣ်တဖၣ်, ဒီးပပၥ်သူၣ်ပၥ်သး တၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ် ဘၣ်ဃး အဝဲသ့ၣ် တခါစုၥ်စုၥ် မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ၦၤလၢပပၥ်လုၢ်ပၥ်ပှ့ၤအီၤအဃိလီၤ. လၢတၢ်အိၣ်သးမၤသးအကလုၥ်ကလုၥ်အဃိန့ၣ်, ဖဲပအိၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်တသ့အခါ ညီနုၢ် ပဘၣ်ယိၣ်တၢ်ယမ့ၢ်လၢၦၤတသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ် ဒ်ပသ့ၣ်ညါအသိးအဃိ အဝဲသ့ၣ် ဘၣ် တၢ်မၤဆါအီၤသ့ ဒီးညီဝဲလၢကဘၣ်ဒိအဂီၢ်လီၤ.

ဖဲထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၉ အပူၤန့ၣ် စီၤဒၤဝံးမၤသ့ၣ်နီၣ်ၦၤလၢ ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါၦၤ ဒိၣ်န့ၢ်ဂ့ၤန့ၢ် ၦၤဂုၤၦၤဂၤတက့ၢ်လီၤ. ဒ်အသ့ၣ်ညါၦၤအသိး, ယွၤသ့ၣ်ညါၦၤလၢ ပအဲၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ် တုၤလီၤတီၤလီၤတံၢ်နီၢ်လီၤ (:၁-၄). အဝဲဒၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ၦၤလၢအတ့လီၤ ၦၤလၢပအဲၣ်တဖၣ်အဃိ(:13-15), အဝဲနၢ်ပၢၢ်ပတၢ်လိၣ်တဖၣ်လီၤ. ယွၤသ့ၣ်ညါတၢ်မနုၤကမၤအသးလၢ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူတနံၤဘၣ်တနံၤ စုၥ်စုၥ်အပူၤလီၤ (:၁၆), ဒီးယွၤအိၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဒီးတဟးသဒၣ်အဝဲသ့ၣ်ဘၣ် (:၅, ၇-၁၀).

ဖဲနဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢၦၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်, အးလီၤဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢယွၤအအိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤသ့ၣ်ညါ အဝဲသ့ၣ်ဒိၣ်အါကတၢၢ် ဒီးအဲၣ်အီၤဒိၣ်ကတၢၢ်လီၤ.