အါတက့ၢ်, ဂီၤခီဂီၤခီန့ၣ် ယရူးကစၢ်အတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. ယတသူၣ်လီၤသးလၢ တၢ်ကတိၤတဖၣ်န့ၣ်တစု ယတကြၢးန့ၣ်တစု ယတကၢကီၣ်ဒီးမုၢ်နံၤအသီဘၣ်. ဖဲအပူၤကွံၥ် တယံာ်ဒံးဘၣ်အခါ ယယၢၤထီၣ်ဒၣ်ဝဲ ထဲ (အိၣ်လၢမူခိၣ်)ပပၢ်-Our Father”ဒံးလီၤ. ယလီတဲစိစိၥ်စု သီၣ်ထီၣ်လီၤ. ယဖုဘၣ်ယသး, တၢ်န့ၣ် အိၣ်ဒံးဒၣ် ဂီၤ ၅: ၄၃ နၣ်ရံၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တယၥ်တဘီ, ကမ့ၢ်မတၤလဲၣ်. လီတဲစိအမဲၥ်သၣ်လိၤဖျါထီၣ် ပါ-Dad’ န့ၣ်လီၤ. တချုးယစံးဆၢဘၣ်က့ၤန့ၣ်, တၢ်သီၣ်န့ၣ် ကတၢၢ်ကွံၥ်ချ့သဒံးန့ၣ်လီၤ. ယတယၥ် ယပၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်စံၢ်ကမၣ်ဘၣ်တၢ်လီၤ. လီၤတံၢ်လီၤ, စံၢ်ကမၣ်ဘၣ်ဝဲလီၤ. မ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်, စံၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤသၢၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ယနၥ်လၢ ပအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ် တဘ့ၣ်လၢဘၣ်တၢ်လုၣ်ဘၢ ဒီးယွၤအတၢ်သးကညီၤလီၤ. လီၤလီၤဆီဆီ နံၤအဝဲန့ၣ် ယလိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်က့ၤသးဘၣ်ဃး ပပၢ်လၢမူခိၣ်အတၢ်အိၣ်ဒီးၦၤလီၤ.

ပကဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် တဘျးဖိလီၤ. ယ့ၣ်ၡူးသိၣ်လိအပျဲၢ်တဖၣ်လၢ ကစးထီၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်အဂီၢ် အဝဲဃုထၢတၢ်ကတိၤခံဖျၢၣ် “ပပၢ်” (မး ၆: ၉), ဒ်တၢ်စးထီၣ်အလီၢ်တခါန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်မၤညီတၢ်ခိၣ်တိၤလိၤဧါ. တမ့ၢ်ဘၣ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ် အတၢ်ကတိၤတဖၣ်, တပၥ်သူၣ်ပၥ်သးဝဲန့ၣ် တအိၣ်ဘၣ်. ပဝဲခဲလၢၥ် ပအိၣ်ဒီး တၢ်ရ့လိၥ်ဘၣ်ထွဲဒီးပပၢ် လၢဟီၣ်ခိၣ်တဖၣ် လၢတလီၤဂၥ်လိၥ်သး, ပၢ်တနီၤ ဂ့ၤဝဲ, ပၢ်တနီၤတဂ့ၤဘၣ်. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, လၢတၢ်ထုကဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တစံးဝဲလၢ ပကဘၣ်ထုကဖၣ်ဆူ ယပၢ် မ့တမ့ၢ် နပၢ်အအိၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ် ပကဘၣ်ထုကဖၣ်ဆူ ပပၢ်လၢ အထံၣ်ၦၤဒီးနၢ်ဟူၦၤ, ဒီးမ့ၢ်ၦၤလၢအသ့ၣ်ညါ တၢ်လၢပလိၣ်တဖၣ် တချုးလၢပဃ့ဒံးဘၣ်လီၤ (: ၈).

မ့ၢ်တၢ်လၢအတဲမၤမုၥ်မၤခုၣ်က့ၤပသးဒိၣ်မး လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲပကလၢၢ်ဘၣ် လၢပဘၣ်တၢ်သးပ့ၤနီၣ်ၦၤ, ဖဲပဘၣ်အိၣ်လီၤတဲၥ်ထဲတဂၤ, ဖဲပဘၣ်တၢ်ကွၢ်ကပၥ်ၦၤ, မ့တမ့ၢ် ဖဲပဆိကမိၣ်လၢပလုၢ်ပပှ့ၤတအိၣ်အခါ န့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဖဲလဲၣ်ဂ့ၤ, အကတီၢ် ဖဲလဲၣ်ဂ့ၤ, နံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, နၤမ့ၢ်ဂ့ၤ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ ပပၢ်လၢမူခိၣ်န့ၣ် ထီဘိအိၣ်ဘူးဒီးၦၤလီၤ.