တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ကရၢဖဲ ဝ့ၢ်ခါ(လ)ဘၢး(Carlsbad) လၢအအိၣ်ဝဲဖဲ ကီၢ်နယူမဲးကစံၣ်ကိၣ် (New Mexico) တခါ ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ၦၤဂီၢ်မုၢ်လၢလီၢ်ကဝီၤပူၤတဖၣ် ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ လၢ အလီၤလၢ တိၤ ၂၄,၀၀၀ ပီၣ် ကိးလါဒဲးလီၤ. ကရၢခိၣ်နၢ်တဲဝဲ ၦၤတဖၣ် ဟဲဆူအံၤသ့, ပကတူၢ်လိၥ်အီၤ ဒီးထံၣ်လိၥ်သးဒီးအီၤ ဖဲအအိၣ်တၢ် တပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဖီတၢၣ်န့ၣ် မ့ၢ်…ဒ်သိးကမၤစၢၤမၤထီၣ်ဘး အဝဲသ့ၣ်အနီၢ်ခိ တၢ်လိၣ်တဖၣ်, ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကတုၤအိၣ် အနီၢ်သးအတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဒ်ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ခရံၥ်တဖၣ်အသိးန့ၣ် ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိး လၢပကဒိးသူတၢ်လၢအဟ့ၣ်ၦၤတဖၣ် ဒ်သိး ကကဲထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢၦၤဂၤအဂီၢ်, ဒ်သိး ကထုးဘူးက့ၤ ၦၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်ဆူအအိၣ်လီၤ. မ့ၢ်ပကမၤဂ့ၤအါထီၣ် သးလၢအမၤစၢၤတၢ် လၢအဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်လၤကပီၤဆူယွၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

ပမၤဂ့ၤအါထီၣ်သးလၢအမၤစၢၤတၢ် ခီဖျိပသံကွၢ်ယွၤလၢကဒုးနဲၣ်ၦၤကျဲလၢ ပကဒိးသူ တၢ်ဟ့ၣ်လၢအဝဲဟ့ၣ်ၦၤ ဒ်သိးကကဲဘျုးလၢၦၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (၁ ပ့း ၄: ၁၀). လၢကျဲဒ်အံၤ, ပဟ့ၣ်ဆၢ တၢ်ပၥ်ဖျါတၢ်ဘျုးဆူယွၤအိၣ် လၢအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိလီၤ (၂ ကရံၣ် ၉: ၁၂).

တၢ်မၤဂ့ၤၦၤဂၤန့ၣ် မ့ၢ်စၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်မၤလၢအကါဒိၣ်တမံၤလီၤ. ဖဲကစၢ်ယါဘျါ ၦၤဆူးၦၤဆါ ဒီးလုၢ်အီၣ်ၦၤလၢအသၣ်ဝံၤန့ၣ်, ၦၤအါဂၤသ့ၣ်ညါက့ၤ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဂ့ၤဒီးအတၢ်အဲၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ ၦၤလၢပလီၢ်ကဝီၤပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ပပိၥ်ကစၢ်အတၢ်မၤဒိ ဘၣ်ဃးတၢ်မ့ၢ်ပျဲၢ်မ့ၢ်ဘီၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကူၣ်သ့မၤနီၣ်ၦၤလၢ ဖဲပဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ခီဖျိပတၢ်မၤန့ၣ် ၦၤဂုၤၦၤဂၤကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလီၤ (:၁၃). တၢ်မၤဂ့ၤန့ၣ် တမ့ၢ်လၢပနီၢ်ကစၢ် ပတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ၦၤဂၤလၢ ယွၤအတၢ်အဲၣ် ဒီးယွၤအတၢ်မၤလီၤလး ခီဖျိၦၤလၢဘၣ်တၢ်ကိးလၢယွၤအမံၤတဖၣ် အပူၤလီၤ.