ဖဲ ၁၉၈၀ နံၣ် အဆိတဖၣ်အပူၤ, ၦၤသ့မူကပိၥ်ပီညါ လၢၦၤသ့ၣ်ညါအီၤအါတဂၤ, လၢအတစူၢ်တနၥ်ဘၣ်ယွၤ, ကွဲးဝဲဒ်အံၤ တၢ်သူၣ်ဆးသးဖးအတၢ်နၢ်ပၢၢ်တၢ် အမ့ၢ်အတီတဖၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်တယၥ်လၢ ၦၤကူၣ်သ့ဖးဘၣ် ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲၥ် တဂၤနုၥ်လီၤ ဂိၥ်စုဂိၥ်ခီၣ်တ့ၢ်ဝဲ နီၢ်ခိပီညါ, ဃုၥ်ဒီးဂၥ်ပီညါန့ၣ်လီၤ. ၦၤစဲအ့ၣ်ဖိတဂၤအံၤ အတၢ်ထံၣ်အပူၤ, တၢ်အုၣ်သးတဖၣ် ပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်တမံၤမံၤ တ့ကံၣ်ဒိ တ့ၢ်ဝဲ ကယဲၢ်တၢ်ကိးမံၤ လၢပကွၢ်ဒီးထံၣ်နီၣ် ပၥ်သးလၢ မူခိၣ်ကယၢအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးအါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်အသဟီၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်ပၢၤဃၥ်အီၤတန့ၢ်ဘၣ် လၢအကြၢး ဒီးတၢ်စံးကတိၤအဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ် တအိၣ်လၢန့ဆၢၣ်အပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်စံးလၢတၢ်ကတိၤအဂၤန့ၣ်, ကယဲၢ်တၢ်လၢ ပထံၣ်အီၤတဖၣ်န့ၣ် ဖျါဝဲဒ်အဘၣ် တၢ်တိၥ်ကျဲန့ၢ်ဃၥ်အီၤလၢ ၦၤတဂၤဂၤန့ၣ်လီၤ. နၥ်သက့ဒီး ၦၤသ့မူကပိၥ်ပီညါအံၤ မ့ၢ်ၦၤတနၥ်ထူ တနၥ်ယွၤတဂၤ ဒ်အလီၢ်လီၢ်လီၤ.

လၢအပူၤကွံၥ် အနံၣ်သၢကထိအခါ, ၦၤကူၣ်သ့သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်အဂၤတဂၤ ကွၢ်ဝဲ မူကပိၥ်လိၤ ဒီးထုးန့ၢ်တ့ၢ်တၢ်အစၢလီၤဆီတမံၤလီၤ. စီၤဒၤဝံးသံကွၢ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်, တုၤယကွၢ်နမူခိၣ်နစုမုၢ်စုနၢအတၢ်မၤ, လါဒီးဆၣ်ဧိၤဖီဧိၤလၢနပၥ်လီၤဒီး, ၦၤကညီလၢ နကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤ, ဒီးၦၤကညီဖိလၢ နကအိၣ်သကိးဒီးအီၤန့ၣ်, မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် (စံး ၈:၃-၄).

ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယွၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ၦၤဒိၣ်မးလီၤ. မူဟီၣ်ကယၢတဲဘၣ်ၦၤလၢ ၦၤတ့ကံၣ်ဒိလၢ အသ့ၣ်ညါ နၢ်ပၢၢ်တၢ်တဂၤအဂ့ၢ်, ၦၤကူၣ်သ့ဖးဘၣ် လၢအဒိၣ်န့ၢ်ထီန့ၢ်တၢ်ခဲလၢၥ် လၢအတ့လီၤပသးတၢ်ဆိကမိၣ် ဒီးပၥ်ၦၤဖဲအံၤ ဒ်သိးပကဆိကမိၣ်ထံ အတၢ်မၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ဒီးအတၢ်ဘၣ်တ့န့ၣ်, ပသ့ၣ်ညါယွၤ သ့ဝဲလီၤ. စီၤပီလူးကွဲးဝဲဒၣ် (ခရံၥ်)မ့ၢ်ယွၤအဖိဝဲၢ်ကိလၢအအိၣ်ဆိးဒီး အတီၤထီန့ၢ် တၢ်ဘၣ်တ့ အဂုၤအဂၤခဲလၢၥ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိခရံၥ်န့ၣ် ယွၤတ့လီၤတၢ်ခဲလၢၥ်လၢ အအိၣ်လၢမူခိၣ်ဒီးလၢဟီၣ်ခိၣ် (ကလီး ၁:၁၅-၁၆ ခ့ခါ)န့ၣ်လီၤ.

မူဟီၣ်ကယၢအံၤ မ့ၢ်စဲဃဲၤဘၣ်တၢ် ဂိၥ်စုဂိၥ်ခီၣ်ဖံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ် တ့ၢ်လံလီၤ. ၦၤတ့ကံၣ်ဒိလၢ အကူၣ်သ့ဖးဘၣ်ဖးဒိၣ်တဂၤအံၤ အတၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲဖဲ မူဟီၣ်ကယၢအပူၤ ဒ်သိးအကဘၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢ ကယဲၢ်ၦၤတဂၤဂ့ၤတဂၤဂ့ၤ လၢအသးအိၣ်ဃုအီၤန့ၣ်လီၤ.