တၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ် ဂီၤသၢနၣ်ရံၣ် ဖဲတၢ်ဆါဟံၣ်လၢ ကဟုကယၥ်ၦၤဆါနးတဖၣ်လီၤ. ၦၤဆါလၢ ဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤတဂၤလၢ တနၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ စံၢ်သီၣ် လီဒၢလွဲလွံၢ်ဘျီလီၤ. ၦၤကွၢ်ၦၤဆါလီၤဘၣ်လၢမုၢ်နၤတဂၤ စံးဆၢအီၤ တအိၣ်ဒီး တၢ်ပၥ်ဒ့ၣ်ပၥ်ကမၣ်ဘၣ်လီၤ.

တစိၢ်ဖိ ၦၤဆါအဂၤတဂၤ ကဲးကိးဒီးဟီၣ် ဒ်သိးၦၤကကနၣ်ဃုၥ်အီၤလီၤ. ၦၤကွၢ်ၦၤဆါ တကမၢကမၣ်လၢ တၢ်တဖၣ်အံၤဘၣ်. လၢအပူၤကွံၥ်ယဲၢ်နံၣ်လံၤလံၤ အဝဲဃ့တ့ၢ်ဝဲလၢကလီၤတၢ်မၤလၢမုၢ်နၤကတီၢ် မ့ၢ်လၢအဲၣ်ဒိးပဒ့ၣ်မုၢ်ဆါကတီၢ်လၢ တၢ်မၤအါတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒိၣ်အါဒီး လီၤဘှံးဒိၣ်မးလီၤ. တိနိၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလံ. တၢ်မၤလၢ မုၢ်နၤကတီၢ် အခီပညီဖျါလၢ ဟံးန့ၢ်အါထီၣ် တၢ်မၤတခီလိၤ. ဘၣ်စိၥ်ထီၣ်ဒီး ဘၣ်ဃၣ် တရံးၦၤဆါလၢ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. အခီပညီ အိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲ ၦၤဆါဒုးဒုးဒီး ကွၢ်အတၢ်အိၣ်သးနီၢ်နီၢ် ဒ်သိးကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ကသ့ၣ်ညါဘၣ် ဂ့ၢ်ဂီၤအူ တၢ်မၤအသးတဖၣ်လီၤ.

အသကိးလၢလီၤသကိးဒီးအီၤလၢ မုၢ်နၤတဖၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤ ဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်လၢ ကန့ၢ်ဘၣ် ဆၢကတီၢ်လၢ ကမံအိၣ်ဘှံးဝဲလီၤ. အါဘျီအဝဲဃ့ဝဲလၢ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကသ့ၣ်နီၣ်အီၤလၢ တၢ်ထုကဖၣ်ဒီး ဒ်အထံၣ်ဝဲလၢ အတၢ်မၤမူဒံးဝဲန့ၣ် စံးဝဲ, “စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်. အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ထုကဖၣ်မၤလီၤဆီတၢ်လီၤ”.

အတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤဂ့ၤဝဲလၢ ၦၤလၢလီၤတၢ်မၤလၤမုၢ်နၤအဂီၢ် ဒီးဂ့ၤစ့ၢ်ကီး လၢပဂီၢ်လီၤ. ၦၤကွဲးထါကွဲးဝဲ, “ကွၢ်ကွၢ်, ကယဲၢ်ယွၤအခ့အၦၤလၢအဆၢထၢၣ်လၢ ယွၤအဟံၣ်လၢမုၢ်နၤခဲလၢၥ်သ့ၣ်ဧၢ, စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်. ယူာ်ထီၣ်သုစု ဆူ တၢ်အလီၢ်စီဆှံအအိၣ်, ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်” (စံး ၁၃၄:၁-၂). စံးထီၣ်ပတြၢၤ တယုၢ်အံၤ တၢ်ကွဲးအီၤလၢ ၦၤလ့ၤဝံဖိလၢတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤ လၢမ့ၢ်ၦၤခိးတၢ်တဖၣ်, ပၥ်ပနီၣ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်မၤဆူၣ်ဆူၣ် ဒီးဒီသဒၢတၢ်လုၢ်ဟံၣ်လၢ မုၢ်ဆါဒီးမုၢ်နၤလီၤ. ပဟီၣ်ခိၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဘှံးတအိၣ်တဘ့ၣ်အံၤ ကြၢးဝဲလၢပဟ့ၣ်နီၤလီၤ ထါအံၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢ ၦၤမၤတၢ်လၢမုၢ်နၤတဖၣ်အဂီၢ် ဒီးပဝဲကိးဂၤ ပစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ မုၢ်နၤ သ့ဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဒီးၦၤကွဲးထါမၤအါထီၣ်, “ယွၤလၢအတ့လီၤ မူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်တဂၤန့ၣ် မ်အဆိၣ်ဂ့ၤနၤလၢ စံယိၣ်တက့ၢ်”လီၤ (:၃).