ယမံၤၦၢ်အချံကဖုလၥ် (pancreas) ဘၣ်တၢ်မၤဆံးလီၤအီၤ ခီဖျိတၢ်ကၣ်အီၤ (ဓာတ်ကင်) ဒီးလီယဲၤ(Chemotherapy) ဒီးကိညၣ်ထီၣ် ဘၣ်ဆၣ်တုၤလၢ မၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်လီၤ. တၢ်ဆါအလိၣ်အံၤ ဒိၣ်ထီၣ်က့ၤကဒီး တုၤလၢတၢ်သံဒီး တၢ်မူအဘၢၣ်စၢၤလီၤ. အဝဲသံကွၢ်ကသံၣ်သရၣ်, “မ့ၢ်ယကဘၣ်မၤအါထီၣ် တၢ်ကၣ်အီၤ ဒီးလီယဲၤလၢယသးအံၤဧါ မ့တမ့ၢ် မၤတၢ်အဂၤတမံၤဘၣ်ဧါ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကသံၣ်ဖီၣ်အဂၤ ဒီးလီယဲၤအဂၤမၤစၢၤယၤကသ့လီၤ”.

ယူဒၤအၦၤကညီတဖၣ် အိၣ်ဖဲတၢ်အကတီၢ်လၢ ကမူဧါကသံဧါလီၤ. သးလီၤ ဘှံးလၢၥ်လံလၢ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ ဒီးတၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိတဖၣ်အဃိလီၤ. ဆိကမိၣ်ဝဲ မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ကီတၢ်ခဲဒိၣ်ဝဲလၢ လူၤတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်အါကဲၣ်ဆိးဧါ. မ့တမ့ၢ်တလၢ မၤဒံးန့ၣ်ဧါလီၤ. အဝဲသ့ၣ်မၤကတၢၢ်ဝဲလၢ ကလုၢ်ထီၣ်တၢ်အါထီၣ်ဆူ ကစၢ်ကမၣ်တဖၣ်
ဒီးခိးကွၢ်ဝဲမ့ၢ်ကဒီသဒၢအဝဲသ့ၣ် ဒီးကမၤဘီၣ်ညီထီၣ်အဝဲသ့ၣ်ဧါလီၤ (ယံး ၄၄:၁၇).

ဝံယံးရမံယၤ စံးဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်မၤအသးအဖီခိၣ်န့ၣ် ထုးထီၣ်တၢ် အစၢကမၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကီတၢ်ခဲ တမ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤ အသးဆူ တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် ကစၢ်ကမၣ်တဖၣ်ဘၣ်, အတၢ်ကီတၢ်ခဲနီၢ်နီၢ် မ့ၢ်ဘါတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်တဖၣ်တခီလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဲဘၣ် ဝံ, “တၢ်ကတိၤလၢ နစံးဘၣ်တဲဘၣ် ၦၤလၢယွၤအမံၤန့ၣ် ပတကနၣ် ဘၣ် နကလုၢ်ဘၣ်” (:၁၆). ဝံတဲဆၢ, “မ့ၢ်သုဆိၣ်ကဲၤတၢ်နၢမူ ဒီးသုမၤ ကမၣ်ဘၣ်ယွၤ ဒီးတဒိကနၣ်ဘၣ် ယွၤအကလုၢ်, ဒီးတလဲၤဘၣ်လၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီ, ဒီးလၢအတၢ်မၤ လိၥ်ဒီး လၢအတၢ်အုၣ်အသးအပူၤဘၣ်ဒီး တၢ်အၢအံၤ ဘၣ်သုဒဲလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ အသိးန့ၣ်လီၤ” (:၂၃).

ဒ်ၦၤယူဒၤဖိအသိး ပကဘၣ်တၢ်လ့ပစီၦၤလၢ ပကမၤတၢ်ဒဲးဘးခံစးလၢ ပတၢ်ဃုထၢလၢ ဒုးဘၣ်ၦၤလၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤ. မ့ၢ်တၢ်ရ့လိၥ်ဘၣ်ထွဲအတၢ်ကီတၢ်ခဲ ဧါ. ပတအဲၣ်ဒိးရ့ၦၤ ကအိၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. ကျိၣ်စ့အတၢ်ကီတၢ်ခဲဧါ. ပကမၤလၢၥ်စ့ၢ်ကီး တၢ်လၢတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအဂီၢ်ဧါ. တၢ်ဆီၣ်ကွံၥ်ၦၤဧါ ဒ်န့ၣ်အသိးပဝဲစ့ၢ်ကီး ပကမ့ၢ် ၦၤအၢၦၤသီလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်တဖၣ် လၢဒုးအိၣ်ထီၣ် ပတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်န့ၣ် အုၣ်ခီၣ်ၦၤတသ့ဘၣ်. ထဲဒၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးတဂၤ စိၥ်ခီၦၤခီဖျိ တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် ဖဲယဟဲက့ၤဆူအအိၣ်လီၤ.