ဖဲယမၤတၤသၣ်လီၢ်အဆိကတၢၢ်န့ၣ်, ယပၢၢ်ထီၣ်ဂီၤဂီၤ ဃ့ၢ်ဆူ ယတၢ်ဒိးတၢ်လၣ် အလီၢ် ဒီးကွၢ်တၢ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ အတၢ်မဲထီၣ်န့ၣ်လီၤ. တထံၣ်မနုၤမးဘၣ်. ဖဲယဃုၦၥ်ဘျးစဲဘၣ်ထွဲ “တၢ်သူၣ်တၢ် ဒိၣ်ထီၣ်ချ့ချ့အတၢ်န့ၣ် ယမၤလိန့ၢ်လၢ တၢ်ဖှံလီၤ တၢ်ချံကတီၢ် မ့ၢ်အိၣ် တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိအသးသမူ အပူၤလီၤ. ခဲအံၤကတီၢ် မ့ၢ်တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိမဲထီၣ်သီဖိတဖၣ် အဂံၢ်အဘါလၢ ကျဲးစၢးတိဖျိ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးထီၣ်ဆူမုၢ်အိၣ်တခီအအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တၢ်ကိၢ်တၢ်ခုၣ်တကတီၢ်ဒီး ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. ပခိးလၢတၢ်သးစူၤအပူၤ စှၤနွံဝံ, ယထံၣ်ဘၣ်တၢ်မုၢ်လါလါဖိ စွါထီၣ် ခီဖျိ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးဆၢက့ၤယၤလီၤ.

တဘျီဘျီလၢပဂီၢ် ညီဝဲလၢ ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤ တၢ်မၤနၢၤတဖၣ် ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိ တၢ်ကီတဖၣ်လၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤ တအိၣ်ဒီးတၢ်သ့အၢၣ်လီၤပၥ်ဂၢၢ် ပတၢ်အိၣ်ထီၣ် လၢ ပတၢ်တကဲၥ်ပ0းလၢညီနုၢ် ဟဲခီဖျိတၢ်အကတီၢ်ဒီး တၢ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤလိၥ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယၤကိၥ် နဲၣ်လိၦၤလၢ “ဖဲပလီၤလၢတၢ်လ့ပစီ အကလုၥ်ကလုၥ်” ဒီးပက “ပၥ်အီၤလၢ
တၢ်သူၣ်ခုသးခု”လီၤ (ယၤကိၥ် ၁:၂). ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၤကွၢ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ကဲထီၣ် ပတၢ်သးခုကသ့ဒ်လဲၣ်.

တဘျီဘျီ ယွၤကဒုးလဲၤခီဖျိၦၤ တၢ်တၤတဖၣ် ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် ဒ်သိးပကဘၣ်တၢ်သိၦၤဒီး ကဲထီၣ်ၦၤ ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသးလီၤ. အဝဲအိၣ်ခိးပၥ်စၢၤၦၤ ဖဲပကဟဲထီၣ်လၢ တၢ်မၤကွၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်မူ ဒ်သိးပ “ကလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်ဒီး အိၣ်ဒီး တၢ်ခဲလၢၥ် ဒီးတလီၤစှၤဘၣ်လၢ တၢ်နီတမံၤဘၣ်” လီၤ (:၄). ခီဖျိပသူၣ်လီၤ ပသးလၢ ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ် ပလဲၤခီဖျိတၢ်တၤခဲလၢၥ် ဒီးတူၢ်အီၤန့ၢ် ဒိၣ်ထီၣ်ဆူၣ်ထီၣ် ဒီးပျဲသးအတၤသၣ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်လၢ ပတၢ်အိၣ်မူလီၤ (ကလၤ ၅:၂၂-၂၃). အဝဲ အတၢ်ကူၣ်သ့ဟ့ၣ်ၦၤ တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ၦၤလၢပလိၣ်ဘၣ်အီၤ တနံၤစုၥ်စုၥ် ဒီးကိးမုၢ်နံၤ လီၤ (ယိၤ ၁၅:၅).