ကီၢ်အီးစထရ့လယၣ် အ “ထိၣ်စီၤပၤအီၣ်ကနဲစီ” (Honeyeater bird) တကလုၥ် တၢ်ကီဘၣ်အီၤလၢ သးပ့ၤနီၣ် အတၢ် သးဝံၣ်လီၤ. လၢတဘျီအိၣ်ဂီၢ်မုၢ် ဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤ အိၣ်တ့ၢ်ဒၣ် အဘ့ၣ် ၃၀၀ လီၤ. ဒီးပကမၤလိန့ၢ်လၢ အဂၤတဖၣ်အဂီၢ် အနီၣ်ဂံၢ်စှၤဒိၣ်မးလီၤ. အဖါတဖၣ် သးပ့ၤနီၣ်သးဝံၣ်အတၢ်သးဝံၣ်လီၤဆီ ဒီးလီၤတူၥ်လီၤကၥ်လၢ ကရဲၢ်သံန့ၢ်အမိၢ်လီၤ.

တၢ်ဘျုးဖးဒိၣ်လၢ ၦၤကၢၤက့ၤပၢၤက့ၤတၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကျဲၤလၢ ကမၤစၢၤက့ၤ ထိၣ်အီၣ်ကနဲစီတဖၣ်အံၤ ကသးဝံၣ်က့ၤတၢ်လီၤ. ဖီၣ်န့ၢ် တၢ်ကလုၢ်တဖၣ် ဒီးအိးထီၣ်န့ၣ်အဝဲသ့ၣ် ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကသ့မၤလိန့ၢ်က့ၤ တၢ်သးဝံၣ်ဖိလၢ အဲၣ်ဝဲဒိၣ်မးလီၤ. ဒ်ထိၣ်ဖါတဖၣ် မၤန့ၢ်တၢ်သးဝံၣ်အယုၢ်တဖၣ်န့ၣ် ထုးန့ၢ်အမိၢ်တဖၣ်အသးလီၤ. ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ထိၣ်တကလုၥ်အံၤ ကအါထီၣ်က့ၤလီၤ.

ဝံစဖါနယၤ ကတိၤလီၤဘၣ်ဆူ ၦၤအိၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အကျါလီၤ. လၢၦၤအါဂၤအတကဲၥ်ပဝး ဟးဂီၤကွံၥ်ဝဲအဂီၢ် အဝဲဘိးဘၣ်ဝဲလၢ ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ် ဟဲဝဲလီၤ (စဖါနယၤ ၃:၁-၈). ဖဲတၢ်အံၤအလီၢ်ခံ အဝဲသ့ၣ်ခီဖျိဘၣ် တၢ်ဖီၣ်အီၤ ဒီးစိၥ်မၢကဲကုၢ်အဝဲသ့ၣ်လီၤ. ၦၤတဖၣ်အံၤ အတၢ်သးဝံၣ်လီၤမၢ်လီၤ (စံး ၁၃၇:၄). ဘၣ်ဆၣ် စဖါနယၤ ထံၣ်ဆိအကတီၢ်လၢ တၢ်ကမၤအသး ဖဲယွၤကဟဲဆူ ၦၤဂီၢ်မုၢ်လၢ ဘၣ်တၢ်မၤသံမၤဟးဂီၤအါမးအအိၣ်, ကပျၢ်အတၢ်ဒဲးဘး ဒီးကသးဝံၣ်န့ၢ်အီၤ “ကသူၣ်ဖှံသးညီလၢ နဖီခိၣ်အိၣ်ဒီးအသူၣ်ခုသးခုလီၤ. ကအိၣ်ဘှံးလၢ အတၢ်အဲၣ်အပူၤ, ဒီးကသူၣ်ပိၢ်သးဝးလၢနဖီခိၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်သးခုအသီၣ်လီၤ” (စဖါ ၃:၁၇). တၢ်အစၢမ့ၢ်ဝဲ တၢ်သးဝံၣ်လၢ အသးကံၢ်ပူၤလၢ ၦၤဂီၢ်မုၢ်အပူၤ အိၣ်ထီၣ်က့ၤကဒီးလီၤ (:၁၄).

မ့ၢ်လၢ ပတၢ်တဒိကနၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်မူအတၢ်ကီတဖၣ်အဃိ ပတၢ်သးဝံၣ်လၢပသးဒီး တၢ်သးခုလီၤမၢ်န့ၢ်ၦၤသ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ကလုၢ်သးဝံၣ် တၢ်အသီၣ် မ့ၢ်တၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲးဘးဒီး တၢ်အဲၣ်အတၢ်သးဝံၣ်တဖၣ် သီၣ်ထီၣ်လီၤ. မ်ပဒိကနၣ်သကိးအဝဲ (ယွၤ) အတၢ်သးဝံၣ်ဒီးသးဝံၣ်သကိးတက့ၢ်.