တၢ်မ့ၢ်သးစၢ်အဃိ တဒုးအိၣ်ကတီၢ် မတၤတဂၤလၢ ကမၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. တၢ်န့ၣ် တဒုးဆိကတီၢ် မံၤကါလး, ၦၤတဆံတနံၣ်ဖိတဂၤဘၣ်လၢအဝဲကဆၢထၢၣ်ဆါ သၣ်သွံဆံၣ်ထံ(လီမွန်) အလီၢ်, အဝဲအိးထီၣ် တၢ်မၤဖးဒိၣ် ဘၣ်ထွဲတၢ်ကူၣ်ကၤ သၣ်သွံဆံၣ်ထံလီၤ. ‘ယၤဒီးကနဲတဖၣ်’ (Me & the Bees) သၣ်သွံဆံၣ် အတၢ်မၤ ဖးဒိၣ်အံၤ စးထီၣ်ဒီးအဝဲအဖံအတၢ်မၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲတၢ်မၤ သၣ်သွံဆံၣ်ထံလီၤ. တၢ်မၤအံၤ ခီဖျိတၢ်ဘိးဘၣ်လၢ ကွဲၤထံၣ်ဟူ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကိးဝဲ ၡး(ခ)ထံး(ခ) န့ၣ် အဃိ ၦၤဘျၢလီၤစ့တဖၣ် ဟဲပၥ်ဖှိၣ်စ့အဒီလၣ် ဃုကလးလီၤ. အဝဲဆဲးလီၤ အမံၤလၢ လံၥ်အၢၣ်လီၤသးအပူၤ ဒီးကျးကစၢ်လၢ ကဆါ အသၣ်သွံဆံၣ်ဖဲ နီၣ်ဂံၢ်-55 ခၠ့စတိ(လ)လီၤ. နီၢ်မံၤကါလး အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါ ဒီးအတၢ်မံမီၢ်တဖၣ်အံၤ ဒုးထံၣ်က့ၤၦၤလၢ စီၤပီလူး အတၢ်ကတိၤလၢ, “မ်နသုတဒုးမၤတရီတပါနၤလၢ နသးစၢ်အဃိတဂ့ၤ” (၁ တံၤ ၄:၁၂) န့ၣ်လီၤ.

စီၤတံၤမသ့းယ တမ့ၢ်ဒ်ဖိသၣ်နီၢ်မံၤကါလးဘၣ်ယ ဖျါလၢအသးစၢ်န့ၢ် ၦၤအါဂၤလၢအၦၤကမျၢၢ်ကျါလီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၢ် ၦၤလၢအထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံးအီၤတဖၣ်လီၤ. ဖဲလၢစီၤတံၤမသ့း မၤလိန့ၢ်တၢ်လၢ စီၤပီလူးဝံအလီၢ်ခံ ၦၤတနီၤ ဆိကမိၣ်ဒံးဝဲလၢ စီၤတံၤမသ့း တဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ၦဲၤဒံးဘၣ်လၢ ကဆှၢအဝဲသ့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကတဲ ဘၣ်အီၤလၢ ကဒုးသ့ၣ်ညါလီၤအသး ခီဖျိဒုးနဲၣ် လံၥ်အုၣ်သးအလီၢ်, အဝဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တံၤမသ့းလၢ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ကဒုးနဲၣ် တၢ်အုၣ်အသးဒၣ်ဝဲ လၢသူၣ်လၢသးန့ၣ် မ့ၢ်ၦၤဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ၦဲၤတဂၤယ ခီဖျိ အတၢ်ကတိၤလီၤ. လၢအိၣ်မူဒီးအဲၣ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိဒီး မၤထွဲအတၢ်နၥ်, ဒီးအိၣ်မူပူၤဖျဲးဒီး တၢ်ကလုၥ်ကလိၤလီၤ. ဒ်သရၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် အသိး မတၤမး မၤစှၤလၢ အသူးအသ့ၣ်တသ့ဘၣ် မ့ၢ်လၢအိၣ်မူဒီးတၢ်အဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤ အဒိအတဲၥ်အဃိလီၤ.

ကွၢ်ဖဲပသးအနံၣ်အလါ ကမ့ၢ်ဒၣ်ဝဲ, ပတၢ်အိၣ်မူမၤဘၣ်ဒိဟီၣ်ခိၣ်သ့လီၤ. ဒ်ယွၤမၤၦဲၤန့ၢ် ပတၢ်လိၣ်အသိး ပဘၣ်ကဲထီၣ်တၢ်အဒိလၢ ခရံၥ်မ့ၢ်တၢ်အကံၢ်အလဲ လၢပဂီၢ်လီၤ. အဝဲတဘျီ ပတၢ်အိၣ်မူ ခီဖျိအတၢ်သးခုကစီၣ်, ဒီးပသးအိၣ်တဆံနွံနံၣ်ဂ့ၤ, အနံၣ်နွံဆံဂ့ၤ, ပကမ့ၢ်ၦၤကြၢးကၢကီၣ် ဟ့ၣ်နီၤတၢ်သးခုကစီၣ်ဆူၦၤဂၤအိၣ်လီၤ.