တၢ်အံၤ မ့ၢ်နံၤသီလၢ အကီခဲတနံၤဖဲယ၀ၤသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဒ်ပှၤအါဒံအါဂၤအသိး‚ အ၀ဲ စ့ၢ်ကီး တယံာ်ကဘၣ်အိၣ်ဘှံးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အစၢလၢအဟဲဟးထီၣ်ၣ်လီၤႉ ပနာ်လၢ ကစၢ်ယွၤ ကတုၤအိၣ်တၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ်ၣ် ကကဲထီၣ် ဒ်လဲၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤပျံၤလီၤဖုး ဒံးန့ၣ်လီၤႉ
ဒ်ယလဲၤတၢ်တဆီဘၣ်တဆီ လၢယသးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် လၢတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ် အပူၤ‚ ယထံၣ်လီၤက့ၤယသးလၢ ယဖးကဒီးထါတယုၢ်လၢယအဲၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ နံၣ်ကယၤ ၁၆ ရၠာစးံၣ်ဖီမၢၣ်ကၠီအီး (ဖ) သၢၣ်ခရၠာစးီး (စ) လီၤႉ ထါအခီၣ်တီမ့ၢ် ‘‘ယနုာ်လီၤ ဘၣ်ဆၣ်ၢ် တၢ်လဲၤကျဲတဘိလၢအအးလီၤသး လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့‚ ဖဲတၢ်လဲၤတလၢကွံာ် တၢ်သ့ၣ်ညါအဆၢတဖၣ်’’ၢ်တၢ်လၢ ‘‘တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤလၢ အဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါလၢ တၢ်ကိးမံၤဒဲး’’ န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ ယၤဒီး ယ၀ၤဂုာ်ကျဲးစၢးမၤတၢ် ဖဲတၢ်အကတီၢ်အံၤ‚ ဒ်သိးကဃၣ်တရၠာစးံး ပတၢ်ပညိၣ်လၢ တၢ်လၢပပၢၤဃာ်အီၤသ့ ဒီးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဆူတၢ်လၢတၢ်တမုၢ်လၢ်ၢ်အီၤသ့လၢပဃၢၤ၀း၀းန့ၣ်လီၤႉ
ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ကွဲးန့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်လဲၤကျဲတမံၤ လၢအအိၣ်ဖျါအလီၢ်ဆူတၢ်လၢအတအိၣ်ဖျါၢ်ဃၢန့ၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်’’ (၂ ကရၠာစးံၣ် ၄း၁၇) န့ၣ်လီၤႉ
စီၤပီလူး တမၢန့ၢ်ဆီၣ်ခံတၢ်အံၤ မ့ၢ်လၢအ၀ဲတအိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်ဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဟူးဂဲၤ၀ဲတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်အံၤကကဲ အ၀ဲသ့ၣ်ညါ ထိၣ်သးဒ်လဲၣ်အဃိ ပျဲလဲၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢ‚ အ၀ဲသ့ၣ်ကလဲၤခီဖျိ ဘၣ် တၢ်အိၣ်ဘၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်‚ တၢ်သးခုဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲ (း၁၀‚ ၁၅ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ကသ့ၣ်ညါတၢ်လီၤကမၢကမၣ်လၢ တၢ်မူဒ်ခရၠာစးံာ်အသိး လၢ တၢ်မၤက့ၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢအသီန့ၣ်လီၤႉ