လၢလါအါဘ့ၣ်အပူၤၣ်လီၤႉ တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအံၤ မ့ၢ်န့ဆၢၣ်ခံမံၤတမံၤ လၢယအိၣ်အဃိၢ်တၢ်လၢ ယနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိး န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအလီၢ်ၢ်၀ဲၣ်လီၤႉ ယသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအံၤ ဟဲဒၣ်ထဲလၢၣ်လီၤႉ
လၢအထီဒါလိာ်သးဒီးတၢ်အံၤ‚ တၢ်အကတီၢ်အဂၤအိၣ်၀ဲတကတီၢ်လၢ ပသး သမူအပူၤ‚ ဖဲတၢ်ကိးမံၤလဲၤအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ၢ်၀ဲယိာ်ယိာ်လၢ ယသးကံၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ ယသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်အံၤ ကဲထီၣ်အသး မ့ၢ်လၢယနာ်ထဲဒၣ် ယနီၢ်ကစၢ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ၤ ယသးလၢကစၢ်ယွၤဒီးလဲၤတၢ်ဒ်အ၀ဲဆှၢယၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲယကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်အိၣ်သး‚ ယသ့ၣ်ညါက့ၤ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးနီၢ်နီၢ် လၢအမ့ၢ် ယွၤအတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအံၤၤထီၣ်သးလၢ ပတၢ်နာ်န့ၢ် ယွၤအဖီခိၣ်တခီန့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဟဲဆူပအိၣ်ၣ်လီၤႉ လၢဧ့ၤ့ဘံၤကျိာ်ၤသးလၢ (အ၀ဲ) အဖီခိၣ်’’ န့ၣ်လီၤႉ ဒ်ပသန့ၤပသးလၢ ကစၢ်အလိၤၣ်လီၤႉ ပကနာ်န့ၢ်ကစၢ်ယွၤ‚ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ ကစၢ် ဆီၣ်လီၤ ပှၤလၢအပာ်ထီၣ်ထီအသး ဒီးပှၤအၢပှၤသီၣ်လီၤႉ
ဖဲယလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢတၢ်အိၣ်သးကီခဲ လၢအအါန့ၢ်ဒံး တၢ်ဘၣ် မုာ်ဘၣ်ခုၣ်ကတီၢ်‚ ယထံၣ်သ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအံၤ‚ တမ့ၢ်တၢ်လၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်နီတမံၤ‚ မ့မ့ၢ် တၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်စ့ၣ်လၢအမုာ်အခုၣ် လီၤလီၤဆီဆီၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးတမံၤလၢ အလဲၤတလၢကွံာ် ပှၤကူပှၤကညီအတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဒီး ပၢၤပသူၣ်ပသးလၢတၢ်အိၣ်သးကီခဲကတၢၢ်အသးကံၢ်ပူၤ (ဖံ ၄း၆-၇) န့ၣ်လီၤႉ