ပကူပသိးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်‚ ဒ်သိးကမၤကဆှီက့ၤအသးဒၣ်၀ဲ‚ ဖဲတကီၤ ဆံၣ်သၣ်အသံးပံာ်ပံာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အထံဘီဒီးပံာ်လၢတၢ်စံၢ်ကျါ တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ခုၣ်ထံ မ့ၢ်လီၤလဲာ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အလိၤအဃိ‚ တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်ႉ
ဂ့ၤလံႉ ဒ်ဘံၣ်ဘံၣ်စံၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲအသိးၣ်လီၤႉ
မ့ၢ်နဆိကမိၣ်ထီၣ် တၢ်လၢအကဲထီၣ်သးသ့တဖၣ်လၢ ဆ့ကၤဆှုၣ်ကဘှီက့ၤ အသးဒၣ်၀ဲန့ၣ်ဧါႉ ဆ့ကၤဆှုၣ်ကဘှီက့ၤသး ကမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်လၢၣ်သ့လီၤႉ လၢပျၢၤ ကစၢ်ယွၤအသးထီၣ်ဘၣ် အပှၤဂီၢ်မုၢ် ပှၤယူဒၤဖိ တဖၣ် မ့ၢ်လၢ ‘‘အပူထီၣ်’’ က့ၤအီၤ‚ မၤဘၣ်အၢလီၤအသးလၢ တၢ်အၢတၢ်သီ ဒီး ဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်တဖၣ်လီၤ (ယ့ှှါ ၁း၂-၄) ႉ တၢ်လၢအမၤနးဒိၣ်ထီၣ်တၢ်အံၤတခီ‚ အ၀ဲသ့ၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး မၤကဆှီလီၤက့ၤအသး ခီဖျိလုၢ်ထီၣ်ပာ်ထီၣ်တၢ်‚ ဆိၣ်ကဲၤတၢ်နၢမူ‚ ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်အကလုာ်ကလုာ် ဒီးအိၣ်ဖှိၣ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်ယါဘျါကသံၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်‚ မ့ၢ်တၢ်ကဟဲက့ၤကဒါက့ၤ ဃုာ်ဒီးတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤသး‚ လၢအဟဲစိာ်တၢ်မၤကဆှီက့ၤအသးလၢ အဘၣ်အၢဘၣ်သီၣ်လီၤႉ ကစၢ်အဘျုးအဖှိၣ် ကမၤကဆှီက့ၤ အ၀ဲသ့ၣ်ဒီး ဒုးကဲထီၣ်အနီၢ်သးလၢ ‘‘၀ါဒ်မူခိၣ်ဖီအသိး’’ (း၁၈) န့ၣ်လီၤႉ
ဖဲပမၤတၢ်ဒဲးဘးကတီၢ်ၣ်ဘၣ်ႉ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤပသးဒီး သးလၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး ပကအၢၣ်လီၤ တၢ်ဒဲးဘးလၢ ပမၤဘၣ်အီၤတဖၣ်‚ ဒီးပာ်အီၤလၢကစၢ်ယွၤအတၢ်စီတၢ်ဆှံ အတၢ်ကပီၤ အဖီလာ်လီၤႉ ပကဃၣ်ကွံာ်ပသးလၢ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီးဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူအအိၣ်လီၤႉ ဒီးအ၀ဲ‚ ပှၤထဲတဂၤဧိၤလၢ ကမၤကဆှီကွံာ်ပသူၣ်ပသးၣ်လီၤႉ