လၢတၢ်သးဟးဂီၤလၢ တၢ်အီၣ်ကျိၣ်အီၣ်စ့ ဒီးတၢ်စူးကါကလီကွံာ်စ့အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢ အဘီမုၢ်ပူၤ‚ ခိၣ်ရၠာစးံယၣ်အစီၤပၤ ယိၣ်ကၠိၣ် (၁၆၉၄-၁၇၇၆) ‚ ဆၢတဲာ်လၢကဆီတလဲ ကွံာ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကတၢၤကွံာ်တၢ်အံၤအဂီၢ်‚ အ၀ဲBတီဃာ် ထူသနူ တၢ်စုသ့လၢ တၢ်မၤအီၤလၢထူအယံၤၣ်လီၤႉ တယံာ်ဘၣ်ၣ်လီၤႉ
ဖဲ ၂၀၁၁ နံၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲတယာ်ကွၢ်လၢ ထူကဘျၣ်အံၤ တၢ်မၤစဲအီၤလၢမၤဘၢၣ်ရၠာစးံၣ်စးခိၣ်လိၤ၀ံၤ‚ တံာ်လီၤဆံးဆံးဖိ ဒ်ပျံၤဘိဖိအသိး‚ လၢခံ အ၀ဲတ့က့ၤ တၢ်အံၤတဆီဘၣ်တဆီၣ်လီၤႉ
လၢလံာ် ၂ မိၤဒီး အပူၤၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ တၢ်ဘၣ်စူးကါတၢ်ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤလၢ ကသူၣ်ထီၣ်ဒဲစီဆှံလၢ အပာ်ဃုာ်ဒီးထူအယဲၤတဖၣ် ဒ်သိးကဆး စီၤအၤဟရၠာစးိၣ် အဆ့ကၤ န့ၣ်လီၤႉ ပှၤစုသ့လၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် ပိာ်ဆူတုၤအကဲထီၣ် အဘ့ၣ်ဘၣ် ဘူသလါ ဒီးတံာ်ကဲထီၣ်အီၤလၢ လုၣ်ဒီးဒၢနုာ်၀ဲလၢတၢ်လါဒီးတၢ်လုးတကူာ် ဒီးတၢ်ဂီၤဒီးဖှီ၀ါ ကဆှၣ်’’န့ၣ်လီၤ (၂ မိၤ ၃၉း၃) ႉ မ့ၢ်တၢ်စုသ့အတၢ်မၤလၢ တၢ် ဘၣ်မၤအီၤ လီၤတံၢ် လီၤဆဲးအံၤ ကဲထီၣ်တၢ်မနုၤန့ၣ်လဲၣ်ႉ မ့ၢ်ဆ့ကၤအံၤ မ့ၢ်တဲတၢ်ကကူထီၣ်သိးထီၣ်အီၤ ဧိၤန့ၣ်ဧါႉ မ့ၢ်တၢ်လၢ အစိာ်ထီၣ်ကွံာ်တၢ်လၢအဂ့ၤအ၀ါတဖၣ် ဒ်တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး အသိးန့ၣ်ဧါႉ မ့ၢ်တၢ်ကလီကလီဧါႉ တမ့ၢ်လ့ၤတက့ၤဘၣ်ႉ တၢ်ဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဘှီအီၤ ကိးမံၤအံၤၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်လီၤပ၀ဲတဂၤစုာ်စုာ်လၢပ ကမၤတၢ်တမံၤမံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ ကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ယိယိဖိလၢ တၢ်သးကညီၤတၢ်လၢ ကဟ့ၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဆူအအိၣ်ၣ်လီၤႉ အလီၢ်တအိၣ်လၢ ပကသးစဲလီၤက့ၤထဲဒၣ်ပသး ဃုာ်ဒီး တၢ်လၢကဟဲကဲထီၣ်လၢပတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးၣ်ဘၣ် (၁ ကရၠာစးံၣ် ၁၅း၅၈) ႉ တၢ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤလၢ ပမၤအီၤလၢ ပပၢ်ယွၤအဂီၢ်ၣ်လီၤႉ