လၢဘံၣ်ဒံၢ်အိၣ်တခါလၢ ပှၤအါဂၤဆှၢလိာ်သးအပူၤ‚ သးပှၢ်မုၣ်တဂၤလၢ အလီၤယူးယီၣ် ဆ့ၣ်နီၤလၢလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢအအိၣ်ဒီး ပၣ်အလိၤတဖျၢၣ်လီၤႉ တဘျီအ၀ဲမ့ၢ် ပှၤမံၤဟူ သၣ်ဖျါလၢ တၢ်ဂဲၤကလံၣ်‚ လၢအမ့ၢ် မါတၣ်ကိၣ်စံၣ်စဲၣ် ဒၣ်ဟံၣ်‚ အခဲအံၤ တူၢ်ဘၣ် အဲလ်စဲမါ တၢ်ဆါလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်ၣ်ကိးဘံၣ်တိၣ်တၤ ဂဲၤကလံၣ်တၢ်ဂီၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်သံကျံသီၣ်ထီၣ်‚ အ၀ဲအစုဘိဖိတဖၣ် ယၤထီၣ်အသးကယီကယီ ဒီးဖဲထရၠာစး့ဖံး ဘၣ်တၢ်အူသီၣ် အဆိကတၢၢ်‚ အ၀ဲစးထီၣ်ဂဲၤကလံၣ်လၢ အလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလိၤလီၤႉ ဖဲလၢ အ၀ဲအနီၢ်ခိဒီး သးမ့ၢ်တဖှံတညီဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ
ဖဲယကွၢ် ဘံၣ်ဒံၢ်အိၣ်အံၤၣ်လီၤႉ ဒ်တၢ်ချံတဖျၢၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ခူၣ်လီၤဘျၢလီၤ ဒီးမဲထီၣ်က့ၤအသိး‚ ပနီၢ်ခိလၢအအုၣ်သံ ခီဖျိပသးအနံၣ်အလါပှၢ်ထီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ‚ ကကဲထီၣ်တၢ်လၢအတလီၤ ယူးယီၣ်‚ ဟးဂီၤဒီးဂံၢ်စၢ်‚ မ့မ့ၢ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ကဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤလၢ တၢ်တအုၣ်သံၣ်လီၤ (း၄၂-၄၄) ႉ ဒ်တၢ်ချံ ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်တၢ်ဘိ ဘၣ်ထွဲလိာ်သးအသိး‚ ပကကဲထီၣ် ‘ပှၤ’ ဖဲပဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ‚ ပတၢ်မ့ၢ်တၢ် ဒီးတၤလၣ်တဟးဂီၤၣ်လီၤႉ
ဖဲတၢ်သံကျံအယုၢ်လၢထိၣ်တၤတၢ်ဂဲၤကလံၣ်သီၣ်ထီၣ်‚ အတိခိၣ်မၣ်တၣ် လၢအသးပှဲၤတၢ်ဟးဂီၤ‚ ကကလၢၢ်ဘၣ် အ၀ဲသ့ၣ်သ့ၣ်လၢတဘျီ အ၀ဲမ့ၢ် ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါ ဒီးခဲအံၤ ဟူးတကဲဂဲၤတကဲလီၤႉ ၀ံၤအလီၢ်ခံၣ်အသိးလီၤႉ ကွဲၤကသီၣ်ထီၣ် (း၅၂) ၣ်လီၤႉ