ယမိၢ်တဲပၠးယၤအဂ့ၢ်အကျိၤလၢ ဘၣ်မနုၤ အ၀ဲတဃုထၢတၢ်လၢ ကထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ မိမိၢ်ဒိးန့ၢ် ဖိသၢဂၤ ဒီးလၢခံ ဖဲလၢမ့ၢ်တဒိးန့ၢ် ဒံၢ်ကရၠာစးံၣ် လၢ ခီလ့ၣ်ကၠိဘၣ်ဆၣ်ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတဂၤလၢ လူၣ်စံၣ်ယါနၣ် ကီၢ်စဲၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@သနိန့ၣ်လီၤႉ မိမိၢ် ဖီတၢ်တ့ၤတၢ် ဒ်သိးတၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဃုထၢဖီအီၣ်တၢ်အီၣ်လၢ အကဲဘျုးလၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ ဒ်သိးဒီးပနံာ်တၢ်ကၤသရၠာစးၣ်မုၣ် လၢဟံၣ်လၢဃီတဂၤအသိးလီၤႉ ဖဲအ၀ဲနီၤဟ့ၣ်ယၤ အတၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်‚ ဖဲအကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤ အသးသမူၢ် တၢ် န့ၣ်လီၤႉ
သးသမူကမ့ၢ်တၢ်ဒ်န့ၣ်အသိး လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပကတိာ်ပာ်ဃာ်တမံၤ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်လၢအဟဲကဲထီၣ်သးနီၢ်နီၢ်တခီၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဃုာ်ဒီးကစၢ်ယွၤ‚ ပဆၢပကတီၢ်ဒီးပသးသမူ ကကဲထီၣ်တၢ်လၢ အဃံလၤ‚ လၢအပာ် ဖျါထီၣ် ကစၢ်အတၢ်သးကညီၤ‚ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤ ပတၢ်အိၣ်မူ လီၤႉ ကစၢ်ယွၤစံးဘၣ်ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် (ယိၤအ့လး ၂း၂၁) လၢအ၀ဲကဟ့ၣ် ပှဲၤက့ၤ အ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်လၢအလီၤမၢ်၀ဲတဖၣ် မ့တမ့ၢ် နံၣ်လၢအဟးဂူာ်ဟးဂီၤၣ်လီၤႉ ကစၢ်ကမၤကဒီးတၢ်ဆူညါ ဒ်သိးကမၤစၢၤပှၤလၢ တၢ်လၢအတၤပတၢ်ဆၢမုၢ်လၢ် ဒီးတၢ်တိာ်လၢ အတလၢပှဲၤတဖၣ် လၢပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လၢပမၤတၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤ‚ လၢယွၤ လၢအပရၤက့ၤပှၤတဂၤအဃိၣ်လီၤႉ
ဖဲလၢပမ့ၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်တၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်လၢ အတကဲထီၣ် လိၣ်ထီၣ်ဒံးဘၣ်ဆၣ် မ်ပကကိးထီၣ်ကစၢ်ယွၤလၢ အသူၣ်ထီၣ်က့ၤ ပတၢ်အိၣ်မူဒီး ဟ့ၣ်အီၤလၢတၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤတက့ၢ်ႉ