လီပရၠာစးၢဖိအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအဖုၣ် ဘၣ်ဆၣ်ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤႉ ယသးအိၣ်သ့ၣ်ညါ ဘၣ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးလီၤ’’ႉတၢ်အံၤ တမ့ၢ်တၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညးလၢ အလီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်ဧါႉ လၢအတဒ်သိးဒီး တံၤသကိးတဖၣ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢ အတတူၢ်လိာ်ဒံးခရၠာစးံာ်ၢ်အီၤဆူ တၢ်ကစူၢ်နာ်တၢ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ ယတၢ်မၤတခီ မ့ၢ်လၢကဘၣ်အိၣ်ကစုဒု လၢ ယသးလၢအဒ့ဒီသ့‚ လၢတၢ်တဲပှၤဂၤလၢခရၠာစးံာ်အဂ့ၢ်ဒီး နီၤဟ့ၣ်တၢ် တၢ်ဆိကမိၣ် လၢအကါဒိၣ်ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် လၢတၢ်နာ်အပူၤၣ်လီၤႉ
စီၤဖံလံးပူ ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်တဲခရၠာစးံာ်အဂ့ၢ်ယိယိဖိ ဒ်သိးအံၤ ဖဲအထံၣ်လိာ်သး ဒီး ပှၤအံၤသံအီးပးအပဒိၣ်လၢ မဲးမုာ်ခိၣ်တတီၤလၢ အဖးသီၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီး ၀ံယရၠာစးှါယၤ အတၢ်ကွဲးဒိၣ်ဒိၣ်န့ၣ်လီၤႉ စီၤဖံလံးပူ သံကွၢ်အီၤလၢ မ့ၢ် ‘‘နနၢ်ပၢၢ်စ့ၢ်ကီးဧါ’’ (း၃၁) ‚ လၢအကွဲမုာ်ဒ်သိးကပဲာ်ထံနီၢ်ဖး‚ ‘‘စီၤဖံလံးပူ အဲးထီၣ် အထးခိၣ်ဒီး မၤထီၣ်အခီၣ်ထံးလၢ တၢ်ကွဲးအသးတတီၤအံၤ ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ယ့ၣ့်ှှူးအဂ့ၢ်အကျိၤလီၤ’’ (း၃၅) ႉ
စးထီၣ်တၢ်အံၤလၢ ပှၤဂီၢ်မုၢ်အိၣ်၀ဲအလီၢ် ဒီးပၢၤဃာ် တၢ်တဲဖျါ‚ ခရၠာစးံာ်အဂ့ၢ် ယိယိဖိ ဒ်စီၤဖံလံးပူ ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ ဖဲပှၤခံဂၤလဲၤသကိးတၢ်‚ ပှၤအံၤစံးဘၣ်အီၤလၢ ‘‘ကွၢ်ကွၢ်ၣ်လီၤႉ စီၤဖံလံးပူ မၤ၀ဲဒီးပှၤအံၤ အသူၣ်ခုသးခုဒီးၢ်ပှၤကွဲးန့ၢ်ယၤ လီပရၠာစးၢ ကွဲးတဲက့ၤယၤလၢ‚ အ၀ဲပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးလၢ အတၢ်ဒဲးဘး‚ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ကစၢ်ခရၠာစးံာ်ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖု ဒီးနာ်ယဲလၢ အ၀ဲအိၣ်ဖျဲၣ်ကဒီးအသီတစုန့ၣ်လီၤႉ အိ‚ တၢ်အံၤ တမ့ၢ်တၢ်စးထီၣ်တမံၤလၢအဃံလၤဘၣ်ဧါႉ အခဲအံၤ‚ မ်ကစၢ်ယွၤကမိၤအီၤဆူ လီၢ်ထီၣ်ထီတက့ၢ်ႉ