တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လီၢ်ဘရၣ်ဘှီၣ်တတီၤလၢထံကျိကပၤဖီကရၠာစးၢၢ်‚ လၢမုၢ်ဘူၣ်နံၤၣ်လီၤႉ ပှၤဃ့ၢ်ကယီကယီလၢ ဖီကရၠာစးၢၢ်အပူၤ‚ ပှၤဆဲတခွဲ‚ ပီၣ်လဲၣ်ဘ@ၣ်ဘှီၣ်၀ါ ဖိတဖၣ် ယူၤ၀့ၤ၀ီၤလၢပှၤဆါညၣ်အဘိၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်ၣ်လီၤႉ ပိာ်မုၣ်အံၤ ဆ့ၣ်နီၤဒီးကွၢ်စူၣ်တၢ်ဆူ ပိာ်ခွါအံၤ အမဲာ်ချံ‚ ဖဲပိာ်ခွါအံၤ သး၀ံၣ်တၢ်လၢ အတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢပှၤလၢ အအိၣ် လၢ အကပိာ်ကပၤၢ် ပိာ်မုၣ်အံၤလၢ တၢ်အဲၣ်အတၢ်သး၀ံၣ်တယုၢ်လၢ အကလုာ်ဒၣ်၀ဲ အကျိာ်‚ ကလံၤစိာ်တၢ်ကလုၢ် ကဖီကဖီအံၤၣ်လီၤႉ
တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ အလီၤသးခုၣ်လီၤႉ အဆိကတၢၢ်‚ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကကမၢကမၣ်လၢၣ်လီၤႉ လၢ၀ံစဖါနယၤ အဆၢကတီၢ်‚ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်‚ အတၢ်အိၣ်မူဟးဂီၤကွံာ် ခီဖျိတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်လၢ အတမ့ၢ်တတီ (၁း၄-၅) ‚ အံၣ်စရၠာစး့လးအ၀ံ ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်တခီၣ်လီၤႉ လၢလံာ်တၢ်ကွဲးအါတီၤ ၀ံစဖါနယၤ ကိးသBတီထီၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢ အကဟဲၣ်လီၤႉ
၀ံစဖါနယၤ ထံၣ်ဆိစ့ၢ်ကီး တၢ်တမံၤမံၤလီၤႉ လၢနံၤသီလၢ အစံး၀ဲနၤ၀ံၣ်လီၤႉ ဒ်သိးပှၤကလုာ်အံၤ‚ ကစၢ်ယွၤကမ့ၢ်တၢ် ဒ်တလးမူးပိာ်ခွါလၢအသးခုဘၣ်လၢ ပှၤလၢ အအဲၣ်၀ဲ‚ ‘‘ကအိၣ်ဘှံးလၢ အတၢ်အဲၣ်အပူၤ ဒီးကသူၣ်ပိၢ်သးပိၢ်လၢနဖီခိၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်သးခုအသီၣ်လီၤ’’ (း၁၇) ႉ
ပှၤလၢအတ့လီၤတၢ်‚ ပၢ်‚ ပှၤလၢ အဒုးတၢ်‚ စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ မ့ၢ်ပအိၣ်ပှဲၤဒံးပှဲၤဂၤလၢ အထံၣ်ကစၢ်ယွၤ ဒ်ပှၤသး၀ံၣ်တၢ်တဂၤလၢ အသး၀ံၣ်တၢ်အဲၣ်အတၢ်သး၀ံၣ် လၢပဂီၢ် လၢအနိးဖံးဒၣ်၀ဲစ့ၢ်ဧါႉ