ပအိၣ်မူဘၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်လၢ အဟ့ၣ်ထီၣ်ပှၤတၢ်ကဘၣ်ဃုထၢတၢ် ဒိၣ်ဒိၣ် မုၢ်မုၢ် အါမးတမံၤ စးထီၣ်လၢစးခိတီၣ်တီၣ်လၢ တၢ်ထွါတၢ်တဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲ ၂၀၀၄ နံၣ် သးပီညါပှၤကူၣ် ‘‘တၢ်ဃုထၢခံမံၤ’’ လၢ အ၀ဲဂ့ၢ်လိာ်လၢ‚ ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်လၢတၢ်သဘ@ မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲပဆၢတဲာ်လၢ မ့ၢ်ပကဘၣ်ပရၤစးခိတီၣ်တီၣ် မတၤဒၣ်လဲာ်မ့ၢ်ကီ၀ဲခဲ၀ဲ‚ တၢ်အံၤ ကကဲထီၣ် တၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိတၢ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ လၢတၢ်မူလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအဂီၢ်‚ ပကလဲၤခီဖျိမၤနၢၤကွံာ် တၢ်ဆၢတဲာ်ကီခဲ ဒီးလဲၤတၢ်ဆူညါလၢ တၢ်သးဒူအပူၤဒ်လဲၣ်ႉ
ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရၠာစးံာ်တဖၣ်အသိး‚ တၢ်ဃုထံၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ် ကူၣ်သ့ မၤစၢၤပှၤၣ်လီၤႉ ဖဲပဆၢတဲာ် တၢ်တမံၤမံၤလၢသးသမူ‚ ဒိၣ်ဂ့ၤဆံးဂ့ၤၤ (ပ) သးလၢယွၤ လၢ (ပ) သးဒီဖျၢၣ်ဒီးသုတသနၤ (ပ) သးလၢ (ပ) တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲတဂ့ၤ’’ (ကတိၤ ၃း၅) န့ၣ်လီၤႉ ဖဲပမ့ၢ်သန့ၤထီၣ်ပသးဒၣ်ထဲပတၢ်စံၣ်ညီၣ် အဖီခိၣ်ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲပကွၢ်ထီၣ် ကစၢ်ယွၤလၢ တၢ်စံးဆၢအဂီၢ်‚ အ၀ဲကမၤလိၤမၤဘျၢ (ပ) ကျဲလီၤ’’ (း၆) ႉ ကစၢ်ကဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်အကံၢ် အစီလၢ တၢ်ကဃုထၢတၢ်ဆှံဆှံ ဒီးတၢ်ဃူတၢ်မုာ်ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယွၤတအဲၣ်ဒိးလၢ ပဂံၢ်ကစၢ်လီၤ မ့တမ့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဖုၣ်ဘၢကွံာ်ပှၤလၢ တၢ်၀ံတၢ်ယိးၣ်ဘၣ်ႉ ပဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်မုာ်လၢ ကစၢ်အတၢ်ကူၣ်သ့ ဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲအပူၤသ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲမၤပှဲၤဆီၣ်ထွဲ ပ၀ဲကိးဂၤသ့၀ဲ ဖဲပဟဲစိာ်တၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဆူ အ၀ဲအအိၣ်လၢတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ