ဖဲ ၂၀၁၉ နံၣ်အပူၤ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢအဘၣ်ဃးဖိသၣ်လၢကအိၣ်ဖျဲၣ် အပိာ်မုၣ်^ခွါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤသူၣ်ပိာ်သး၀းဒိၣ်မးလီၤႉ ဖဲလါယူၤလံအပူၤၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢ အ၀ဲအံၤမ့ၢ် ဖိသၣ်ပိာ်ခွါန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်အပူၤန့ၣ် ဖဲကီၢ်စဲၢ်ထဲးစဲးန့ၣ် ကဟၣ်ယူၤထံလၢ ပှၤသူအီၤလၢတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးလူလီၤဖှံလီၤထံ အလွဲၢ်အဂီၤစၢ်အါမးအံၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် ၀ဲလၢ ဖိသၣ်မ့ၢ်အပိာ်မုၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်လီၣ်ဖျါအိၣ်ဒံးအဂၤတခါလၢ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃု ထံၣ်န့ၢ် တၢ်အကါဒိၣ်တဖၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လၢ ဖိသၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒိၣ်ထီၣ် အဆၢကတီၢ် ကမၤ အသးဒ်လဲၣ်န့ၣ် အိၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤႉ ဖဲ ၂၀၁၉ နံၣ်အကတၢၢ်န့ၣ် “You Version” (လံာ်စီဆှံ App တခါ) ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢ လံာ်စီဆှံအဆၢလၢ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်နီၤအီၤ‚ ဘၣ်တၢ်သးစဲ အီၤအါကတၢၢ် ဒီးဘၣ်တၢ်ဖးအီၤလၢ တနံၣ်အတီၢ်ပူၤ လၢ Online ဒီး Mobile Bible App န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲ ဖံလံးပံၤ ၄း၆ ‘‘ သုတဘၣ်ယိၣ်တၢ်နီတမံၤတဂ့ၤႉ မ့မ့ၢ်လၢ တၢ်ကိးမံၤဒဲးန့ၣ် လၢတၢ်ထုကဖၣ်ၣ်လၢ တၢ်ထုကဖၣ်ၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤလၢသုတၢ်အဲၣ်ဒိးတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်’’ႉ
တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လီၣ်ဖျါ လၢလၢလီၣ်လီၣ်တခါလီၤႉ ပှၤကူပှၤကညီတဖၣ် သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်အါမံၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ‚ လၢဖိသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်လိၣ် ဘၣ်‚ ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢတကတၢၢ်ဆၢၣ်တၢ်ဟးမုၢ်ဟးဂီၤ ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတဖၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်ဘၣ် ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအံၤအပူၤ‚ တၢ်သးခုကစီၣ်အိၣ်၀ဲလၢ ပှၤအါဂၤ ဖံးဃာ် လံာ်စီဆှံအဆၢလၢ အစံး၀ဲၣ်လီၤႉ တၢ်သ့ဆိကမိၣ်တၢ်လၢ တဘၣ်ကွၢ်ကပာ်တၢ်ဘၣ်ၣ် မ့ၢ်တၢ်စံးဘျုးယွၤတခါလီၤႉ
လံာ်စီဆှံအဆၢလၢ တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဖးအီၤလၢ တနံၣ်အပူၤလၢ အပိာ်ထွဲထီၣ် အခံမ့ၢ်၀ဲ ‘‘ဒီးယွၤအတၢ်ဃူတၢ်ဖိးႉႉႉ ကပၢၤသုသူၣ်သုးသးဒီး သုဆိကမိၣ်တၢ်လၢ ယ့ၣ့်ှှူးခရၠာစးံာ်အပူၤလီၤ’’ (း၇) ႉ အ၀ဲအံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤလၢအလၢအလီၣ်လီၤႉ