အီၣ်လ့ဘၢၣ်ခီ၀ဲလ်ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢပှၤမၤ ညီနုၢ်အီၤ ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်အံၤၣ် ပှၤလၢအကါဒိၣ်တဖၣ်အဂီၤ န့ၣ်လီၤႉ ဒီးတၢ်အံၤတမ့ၢ်တၢ်လၢအတမၤညီနုၢ်အသးလၢ ပှၤတ့တၢ်ဂီၤတဂၤ ဒ်သိး ကဟးဆှဲး တၢ်ဆဲၣ်ဃံဆဲၣ်လၤတၢ်လၢ ပှၤလၢအတ့၀ဲ အမဲာ်သၣ် ဒ်သိးတၢ်ဂီၤအက့ၢ်အဂီၤ ကဖျါလီၤသးစဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲဒုးပလီၢ်ပှၤတ့တၢ်ဂီၤလၢ‚ ‘နကဘၣ်တ့ ယက့ၢ်ယဂီၤ ဒ်အဖျါ၀ဲ အသိး ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိးၣ်ဘၣ်ဒီး‚ ယတဟ့ၣ်နၤတၢ် အဘူးအလဲဘၣ်လီၤႉ
လီၤဂၤလၢ ပှၤတ့တၢ်ဂီၤ ဒိကနၣ်အ၀ဲအကလုၢ်လီၤႉ ခီ၀ဲလ် အဂီၤလၢ အဘၣ် တၢ်တ့အီၤ၀ံၤ‚ အိၣ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီး ထူးသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အမဲာ်သၣ်အလိၤလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်အံၤ‚ လၢကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ဂီၤၣ်လီၤႉ
တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် ‘‘ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိး’’ အခီပညီမ့ၢ် ပှၤကူပှၤကညီတဖၣ်‚ ကဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိး‚ ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီး အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ကမူၤကမၣ် လၢအမၤတံာ်တာ်တၢ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤအပူၤ ပကလၢၢ်ဘၣ်လၢတၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤတမံၤလၢ အကီခဲဒိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲပကွၢ်လီၤက့ၤပသးထံထံၣ်လီၤႉ
ပစံးဘျုးယွၤလၢ အပျၢ်ကွံာ် ပ ‘တၢ်မ့ၢ်တၢ်တဖၣ်’န့ၣ်လီၤႉ ဒီးလၢလံာ်ကလီးစဲ အဆၢဒိၣ် ၃ အပူၤ‚ ပဘၣ်တၢ်သိၣ်လိပှၤလၢ ပကထုးထီထီၣ်‚ မၤလဲၢ်ထီၣ် တၢ်ဘျုး တၢ်ဖှိၣ်အံၤ ဆူပှၤဂုၤပှၤဂၤလီၤႉ ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤဆူပအိၣ် အါထီၣ် လၢတၢ်သးစူၤ‚ တၢ်သးကညီၤ ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံၣ်လီၤႉ ခီဖျိ အ၀ဲအတၢ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်ၣ်လီၤႉ