Archives: October 2021

မၤဖျါစှၤလီၤမူခိၣ်သီၣ်ဂီၤအကတီၢ်လၢအတဂ့ၤ

လံၣ်စၢ် အဲၣ်ဒိးကျဲလၢကမၤစှၤလီၤ မူခိၣ်သီၣ်ဂီၤကတီၢ် အတၢ်တဂ့ၤတဘၣ်လီၤႉအဃိ တၢ်ဂိၢ်ထီၣ်သီအါကတီၢ် အတၢ်မၤဃံလၤလၢအထံၣ်ဘၣ်၀ဲန့ၣ် လီၤဂာ်ဘၣ်အီၤဒီး တၢ်မၤသံအမူးလီၤႉ တဘျီဘျီလၢ တၢ်လီၤပျံၤလီၤသးအုးဘၣ်အၢၣ် ပှၤလၢအဟဲသကိးတဖၣ် ထၢနုာ်လီၤ၀ဲဆူ အစရၠာစးီအပူၤလီၤႉ တၢ်ထၢနုာ်တနီၤ တမ့ၢ်တၢ်လၢ အဒိၣ်အမုၢ်ဘၣ်ဆၣ် ကဲထီၣ်တၢ်လီၤနံၤလီၤအ့ ‘‘တိၤတၢ်’’ (ိသသိူငညါ) ‚ တ့လီၤဆီဒၣ် ဘၣ်၀ံတၢ်ကၢၣ် အသး အကတီၢ်အခါ ‘‘အဒိ‚ တနီၤမ့ၢ်ကျိၤကျဲလၢအနီၢ်နီ‚ ဟံၣ်လၢအလၢၤတဖျၢၣ်‚ သိလ့ၣ်လၢအမၤတၢ်’’လီၤႉ တၢ်အိၣ်ဒံးတနီၤလၢအမ့ၢ်တၢ်လၢအမၤသးအုးပှၤလၢအလီၤဂာ်ဒီး ပှၤလၢအသံတ့ၢ်၀ဲတဂၤအံၤ အမံၤလီၤႉ တၢ်သ့ၣ်ညါဆၢ‚ ဒီးပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်စံးဘျုးအထးပျံၤစးထီၣ်တရၠာစးံးအကျဲလၢလူၢ်ခ့သၣ်အလိၤလီၤႉ
လံာ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၁၀၄ ဟ့ၣ်ကပီၤ တၢ်ထုကဖၣ်ဆူယွၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်သ့ၣ် တဖၣ်လၢ ပတပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤမၤထံထီၣ်ပၢၤလၢ အယွၤလီၤဆူ ကစၢၢ်ကဆူးလီၤႉ ‘‘ပှၤကွဲးထါသး၀ံၣ်တ့ၢ်၀ဲ’’ (စံး ၁၀၄း၁၀) ႉ ယွၤဒုးကဲထီၣ် နီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤ လၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်‚ ဒီးဘုဧိၤ‚ ဟုဧိၤလၢ ပှၤကညီမၤတၢ်အဂီၢ် (စံး ၁၀၄း၁၄) လီၤႉမုၢ်နၤစ့ၢ်ကီး ဒ်သိးနကထံၣ်ဃံလၤ၀ဲလီၤႉ မၤတၢ်ခံးတၢ်နၤၣ်…

တၢ်ကိးထီၣ်အသီ

သးစၢ်တဖုလၢ အလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖုအခိၣ် ခၣ်စ့ၤ ဒီးအပျဲၢ်တဖၣ် မၤသ့ၣ်ဖးဟံၣ်ဒီးနုာ်လီၤ၀ဲဆူ ဟံၣ်တဖၣ်ဒီး သိလ့ၣ်တဖၣ် ဂုာ်န့ၢ်တၢ်လၢကျးဖးဒိၣ်လၢ အဆါပနံၣ်တၢ်ဖိအပူၤၣ်ၣ် အ၀ဲကဲထီၣ် (ျ့သအ ခၠူူနမ) ၣ် အ၀ဲဘၣ်တၢ်ထၢနုာ်အီၤလၢ တၢ်ကးတံၢ်ဃာ်ဃိၣ်အပူၤ လီၤႉ ဖဲအ၀ဲမံမီၢ်တၢ်လၢ တၢ်စၢဃာ်အပူၤ လဲၤခီဖျိဘၣ်၀ဲ တၢ်ဂီၤမူတယုၢ်လၢတၢ်ဒုးနဲၣ် ကဒါက့ၤ အသးသမူအဂ့ၢ်အကျိၤလီၤႉ လၢကစၢ်ခရၠာစးံာ်‚ ဘၣ်တၢ်ပျၤထီအီၤလၢထး ဆူထူၣ်စုညါလိၤၣ် အ၀ဲဒၣ်ရၠာစးၤလီၤ တၢ်လဲၤခီဖျိ ဘၣ်ဃုာ်ဒီး ဃိာ်အစီၤသီ‚ လၢအတဲဘၣ်အါထီၣ်အီၤ တၢ်ဘၣ်ဃးဒီးယ့ၣ့်ှှူးၣ် မ့ၢ်တ့ၢ်၀ဲ တၢ်စးထီၣ် ယတၢ်လဲၤလၢအဘၣ်ဃးဒီး တၢ်နာ်လီၤ’’ႉ ခၣ်စ့ၤ စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ လၢခံကတၢၢ်အ၀ဲဘၣ်တၢ်ပျၢ်လီၤအီၤ ဒီးပာ်အီၤလၢပှၤဃိာ်ပတီၢ်မုၢ်ဖိသၣ်တဖၣ်အကျါလီၤႉ ဖဲန့ၣ် ဘၣ်မၤဆၢမၤနးအီၤခီဖျိအတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲကလၢၢ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်မုၢ်တၢ်ပၢၤ‚ မ့ၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ် တၢ်ကိးထီၣ်အသီ‚ စံးတဲဘၣ် ပှၤဃိာ်ဖိအါဂၤလၢ အဘၣ်ဃးဒီး ယ့ၣ့်ှှူးအဂ့ၢ်လီၤႉ
လၢအတၢ်ကွဲး ဆူစီၤတံၤမသ့း အပူၤ‚ စီၤပီလူး စံးကတိၤတၢ်ဘၣ်ဃးဒီး ယ့ၣ့်ှှူးအစိကမီၤလၢ အလဲလိာ်က့ၤတၢ်အိၣ်မူ ကစၢ်ယွၤကိးပှၤလၢၣ်ၣ်လီၤႉ သးစီဆှံကမၤစၢၤပှၤ…

ကစၢ်ယွၤသး၀ံၣ်လၢနဖီခိၣ်

တုၤ ၁၇ လါပူၤကွံာ်ဒီး ပဖိအဆိကတၢၢ်ပိာ်ခွါဖိ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်၀ဲ ဒီးပိာ်ထွဲထီၣ်အခံလၢ ပိာ်မုၣ်ဖိဆံးဆံးတဂၤလီၤႉ ယဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သးခုအဒိၣ်အမုၢ် ဖဲယတၢ်ဆိကမိၣ်ထီၣ် လၢ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဖိမုၣ်ဖိတဂၤအဃိလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တမုၢ်တလၤဆံးကိၣ် ဖဲယသ့ၣ်ညါ တၢ်စှၤကိာ်လၢအဘၣ်ဃးဒီး ဖိသၣ်ပိာ်ခွါအံၤတဖၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်တ့ၢ်၀ဲ တၢ်လီၢ်တက၀ီၤလၢပတထံၣ်ဘူဘၣ်ဒံးအီၤန့ၣ်လီၤႉ ပိာ်မုၣ်ဖိန့ၣ် ပကိးန့ၢ်အမံၤလၢ စၢ်ရၠာစးၤ ဒီးယတၢ်အခွဲးအယာ်တမံၤ မ့ၢ်၀ဲတၢ်ထုးဂဲၤအမုာ် ဒ်သိးကမံ၀ဲဒၣ် ဒီးအမိၢ် ကဟံးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဘှံးလီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိ ယတသ့ၣ်ဘၣ်‚ ဘၣ်ဆၣ် ယစးထီၣ် ဂုၢ်ကျဲးစၢး လၢကသး၀ံၣ်တၢ်ဒ်သိးကမံ၀ဲဒၣ်အဂီၢ်ၣ်‚ ယသး၀ံၣ်တၢ်လိၤလိၤ လၢအဖီခိၣ်‚ ဒီးထံၣ်ဘၣ် ဆၢကတီၢ်အံၤ ကိးကတီၢ်လီၤႉ အခဲအံၤ အ၀ဲအိၣ်၀ဲ အနံၣ် ၂၀ၣ် ပဆိကမိၣ် ဘၣ်ဃးဒီးမူခိၣ်ကလူးသး၀ံၣ်တၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ် ဆၢကတီၢ်လၢခံကတၢၢ် ဖဲနဆိကမိၣ် ဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤ သး၀ံၣ်တၢ်န့ၣ်လဲၣ်ႉ တၢ်န့ၣ် ဘၣ်၀ဲလီၤႉ ယွၤသး၀ံၣ်တၢ်လီၤႉ အါန့ၣ်အန့ၣ် အကတီၢ်ဖဲနဆိကမိၣ်တၢ် လၢခံကတၢၢ် လၢ အဘၣ်ဃးဒီးယွၤသး၀ံၣ်တၢ်လၢအဖီခိၣ် မ့ၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်ႉ ၀ံစဖါနယၤ မၤဆှဲ…

ယွၤဒိကနၣ်နၤဧါ

ဖဲယမၤတၢ်လၢၣ်ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘါထုကဖၣ်လၢ တၢ်ကွဲးလီၤ အီၤလၢစၢၢ်ဘိ လၢစးခိက့အဖီခိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ စးထီၣ်လၢ မုၢ်ဂၢ်တဖၣ် အတၢ် အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@အဂီၢ်‚ လၢပိာ်ခွါပိာ်မုၣ်ခံဂၤလၢ အအဲၣ်လိာ်ကွံလိာ်အသးခံဂၤအဂီၢ်ၢ်ယွၤအဂီၢ်န့ၣ် ယဃ့ထုကဖၣ်ယဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ယတနါစိၤဒိးန့ၢ်ဒီးသ့ၣ်ညါဘၣ် ယတၢ်ထုကဖၣ်အစၢဘၣ်ၣ် အါတက့ၢ် တၢ်တဒုး သ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ တၢ်ပာ်ခူသူၣ်အီၤလီၤႉ အဃိ ကျဲတအိၣ်၀ဲနီတဘိလၢ ယကမၤကဒါက့ၤ ယွၤအတၢ်စံးဆၢဘၣ်ႉ ယအၢၣ်လီၤလၢ ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယွၤကဒိကနၣ်ယတၢ်ထုကဖၣ် န့ၣ် မ့ၢ်ယတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤႉ မ့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤ မၤကဲထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ယတၢ်ထုကဖၣ် အစၢန့ၣ်ဧါလီၤႉ
လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ပ၀ဲအါဂၤ ပသံကွၢ် ‘‘မ့ၢ်ယွၤနၢ်ဟူပှၤဧါ’’ လီၤႉ ယသ့ၣ်နီၣ် ထီၣ်က့ၤၢ်ဘၣ် ဖိတဂၤ ဘၣ်ဆၣ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်ယဲ တၢ်စံးဆၢဘၣ်ႉ ဒီးတၢ်ဃ့ကညးအိၣ်၀ဲအါမးလၢ ယပၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤႉ သနာ်က့ အ၀ဲဒၣ်သံ၀ဲၣ် နီတမံၤ ဘၣ်လီၤႉ
နသးနဲလၢ အနံၣ်အကထိမ့ၢ်၀ဲဒၣ် အဆၢကတီၢ်အါမး‚ လၢကစၢ်ယွၤ ကသကူးလီၤအသး ခီဖျိနၢ်ဟူ ဆူအံၣ်စရၠာစး့လးကဒုးကဒ့ၣ်လၢတၢ်မၢကဲကုၢ် (၂ မိၤ ၂း…