ဖဲယမၤတၢ်လၢၣ်ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘါထုကဖၣ်လၢ တၢ်ကွဲးလီၤ အီၤလၢစၢၢ်ဘိ လၢစးခိက့အဖီခိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ စးထီၣ်လၢ မုၢ်ဂၢ်တဖၣ် အတၢ် အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@အဂီၢ်‚ လၢပိာ်ခွါပိာ်မုၣ်ခံဂၤလၢ အအဲၣ်လိာ်ကွံလိာ်အသးခံဂၤအဂီၢ်ၢ်ယွၤအဂီၢ်န့ၣ် ယဃ့ထုကဖၣ်ယဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ယတနါစိၤဒိးန့ၢ်ဒီးသ့ၣ်ညါဘၣ် ယတၢ်ထုကဖၣ်အစၢဘၣ်ၣ် အါတက့ၢ် တၢ်တဒုး သ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ တၢ်ပာ်ခူသူၣ်အီၤလီၤႉ အဃိ ကျဲတအိၣ်၀ဲနီတဘိလၢ ယကမၤကဒါက့ၤ ယွၤအတၢ်စံးဆၢဘၣ်ႉ ယအၢၣ်လီၤလၢ ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယွၤကဒိကနၣ်ယတၢ်ထုကဖၣ် န့ၣ် မ့ၢ်ယတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤႉ မ့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤ မၤကဲထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ယတၢ်ထုကဖၣ် အစၢန့ၣ်ဧါလီၤႉ
လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ပ၀ဲအါဂၤ ပသံကွၢ် ‘‘မ့ၢ်ယွၤနၢ်ဟူပှၤဧါ’’ လီၤႉ ယသ့ၣ်နီၣ် ထီၣ်က့ၤၢ်ဘၣ် ဖိတဂၤ ဘၣ်ဆၣ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်ယဲ တၢ်စံးဆၢဘၣ်ႉ ဒီးတၢ်ဃ့ကညးအိၣ်၀ဲအါမးလၢ ယပၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤႉ သနာ်က့ အ၀ဲဒၣ်သံ၀ဲၣ် နီတမံၤ ဘၣ်လီၤႉ
နသးနဲလၢ အနံၣ်အကထိမ့ၢ်၀ဲဒၣ် အဆၢကတီၢ်အါမး‚ လၢကစၢ်ယွၤ ကသကူးလီၤအသး ခီဖျိနၢ်ဟူ ဆူအံၣ်စရၠာစး့လးကဒုးကဒ့ၣ်လၢတၢ်မၢကဲကုၢ် (၂ မိၤ ၂း ၂၄) ‚ ဆူစီၤမိၤဒီးလၢ ကစၢၢ်စံၤနၤ အဖီခိၣ် (၅ မိၤ ၉း၁၉) ‚ ဆူ စီၤယိၤ့ှှူဖဲ ကံးလကၤလး (ယိၤ့ှှူ ၁၀း၁၄) ‚ ဆူနီၢ်ဃးနၤ အတၢ်ထုကဖၣ်လၢဖိအဂီၢ် (၁ ့ှှမူၤ ၁း၁၀-၁၇) ၣ်လီၤႉ
၁ ယိၤဟၣ် ၅း၁၄ ပာ်ဖျါ၀ဲလၢ‚ ‘‘ပမ့ၢ်ဃ့တၢ်တမံၤမံၤ ဒ်အမုၢ်လၢ်၀ဲဒၣ်အသိးၢ် မ့ၢ်၀ဲ ကအိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ် ပဒီ‚ ဒီးတၢ်မၤစၢၤကဒါက့ၤလၢ‚ တၢ်အခီၣ်ထံးလၢ နၢ်ဟူ၀ဲလီၤႉ
ဒ်ပလဲၤဆူယွၤအအိၣ် တနံၤအံၤ‚ မ်ပကအိၣ်ဒီးတနာ်နီၢ်နီၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤ နၢ်ဟူတၢ်ၣ်လီၤႉ