ယကမၢကမၣ်ဘၣ်လၢ ပိာ်မုၣ်တဂၤ စံးယၤလၢ ‘‘အဃိ တၢ်လၢနကတိၤန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႉ တၢ်အံၤတမ့ၢ်ယတၢ်ကမၣ်ဘၣ်’’ န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်၀ဲတမှံၤလၢအကတိၤတၢ်လၢ အသရၠာစးိာ် အပူၤ အခဲအံၤၣ်လီၤႉ စံး၀ဲ ဒၣ်လၢ ‘‘ယဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါလၢအယံာ်အထၢ‚ ဒီးယထုကဖၣ်တၢ်‚ ဒုၣ်တၢ်အီၣ်‚ ပီၢ်ယၢ်လီၤ ယတၢ်ဒဲးဘး‚ ဒီးမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢ တၢ်ကဲဘၣ်မၤကိးမံၤဒဲးၣ်လီၤႉ’’
ယသးအုးလၢ ပိာ်မုၣ်အံၤန့ၣ်အတၢ်အုၣ်အသးလီၤႉ ဒ်သိး ကမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤ အတၢ်ဂ့ၢ်ကီတတဖၣ် အဂီၢ် ‘‘နီၢ်သးအကျိၤအကျဲ’’ အံၤ တကဲထီၣ်ဘၣ် အကတီၢ်န့ၣ် အ၀ဲဒၣ် ပာ်လီၤက့ၤတၢ်ကမၣ်လၢ အလိၤဒၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃးလၢ တၢ်ဆါန့ၣ် အကျိၤအကျဲအံၤ ဒုးနဲၣ်ဖျါလၢ အတမ့ၢ်ဘၣ် လၢအစိၤတဖၣ်အစိၤန့ၣ်လီၤႉ
နမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အလီၢ်လံၤတဖၣ် ဒီးနဒိကနၣ်န့ၣ်ဒီး တၢ်စံး၀ဲလၢ နကအိၣ်ဒီးတၢ်ဒဲးဘးလီၤႉ ဖဲစီၤယိၤဘး တၢ်သးအုး‚ တၢ်သးတမုာ် ခီဖျိအစုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် ဒီးအဖိတဖၣ်လီၤမၢ်ကွံာ်ၣ် အတံၤသကိး သ့ၣ်တဖၣ် ဆူတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢအဖီခိၣ်လီၤႉ ‘‘သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤလၢ်တၢ်တက့ၢ်ႉ မ့ၢ်မတၤ လၢအတၢ်ဒဲးဘးတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် တုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤတဂၤလဲၣ်’’ႉ စီၤအလံဖးစး စံးအီၤဒီး တၢ်သးဒ့ဒီလၢ စီၤယိၤဘးအတၢ်ဒဲးဘးလီၤ (ယိၤဘး ၄း၇) ႉ စီၤအလံဖးစး စံးဘၣ်စ့ၢ်ကီး စီၤယိၤဘးလၢ အ၀ဲအဖိသ့ၣ်တဖၣ် သံ၀ဲစ့ၢ်ကီးလၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်ဒဲးဘးအဃိလီၤ (ယိၤဘး ၈း၄) ႉ စီၤယိၤဘး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါန့ၣ် မ့ၢ်လၢ အတသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် တၢ်အဃိလီၤ (ယိၤဘး ၁း၆-၂း၁၀) ႉ အ၀ဲသ့ၣ်မၤဆူးမၤဆါအီၤ ဃုာ်ဒီး တၢ်မၤညီထီၣ် က့ၤအတၢ်ဆါၣ် ကစၢ်ယွၤသိၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လီၤ (ယိၤဘး ၄၂း၇) ႉ
တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးတကူာ်တက့လၢ ဟီၣ်ခိၣ်လၢ အဟးဂီၤအပူၤလီၤႉ ဒ်စီၤယိၤဘးအသိး ပနၢ်ပၢၢ်တသ့လၢ ခီဖျိတၢ်ဂ့ၢ်လၢ ပတသ့ၣ်ညါ တဖၣ်အဃိလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ယွၤအတၢ်မုၢ်လၢ်လၢနဂီၢ်လၢ တလဲၤဖျိဆိထီၣ်ကွံာ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢနတူၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ သးဟးဂီၤလၢ နဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒ်န့ၣ်သိးတဂ့ၤႉ