တုၤ ၁၇ လါပူၤကွံာ်ဒီး ပဖိအဆိကတၢၢ်ပိာ်ခွါဖိ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်၀ဲ ဒီးပိာ်ထွဲထီၣ်အခံလၢ ပိာ်မုၣ်ဖိဆံးဆံးတဂၤလီၤႉ ယဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သးခုအဒိၣ်အမုၢ် ဖဲယတၢ်ဆိကမိၣ်ထီၣ် လၢ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဖိမုၣ်ဖိတဂၤအဃိလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တမုၢ်တလၤဆံးကိၣ် ဖဲယသ့ၣ်ညါ တၢ်စှၤကိာ်လၢအဘၣ်ဃးဒီး ဖိသၣ်ပိာ်ခွါအံၤတဖၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်တ့ၢ်၀ဲ တၢ်လီၢ်တက၀ီၤလၢပတထံၣ်ဘူဘၣ်ဒံးအီၤန့ၣ်လီၤႉ ပိာ်မုၣ်ဖိန့ၣ် ပကိးန့ၢ်အမံၤလၢ စၢ်ရၠာစးၤ ဒီးယတၢ်အခွဲးအယာ်တမံၤ မ့ၢ်၀ဲတၢ်ထုးဂဲၤအမုာ် ဒ်သိးကမံ၀ဲဒၣ် ဒီးအမိၢ် ကဟံးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဘှံးလီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိ ယတသ့ၣ်ဘၣ်‚ ဘၣ်ဆၣ် ယစးထီၣ် ဂုၢ်ကျဲးစၢး လၢကသး၀ံၣ်တၢ်ဒ်သိးကမံ၀ဲဒၣ်အဂီၢ်ၣ်‚ ယသး၀ံၣ်တၢ်လိၤလိၤ လၢအဖီခိၣ်‚ ဒီးထံၣ်ဘၣ် ဆၢကတီၢ်အံၤ ကိးကတီၢ်လီၤႉ အခဲအံၤ အ၀ဲအိၣ်၀ဲ အနံၣ် ၂၀ၣ် ပဆိကမိၣ် ဘၣ်ဃးဒီးမူခိၣ်ကလူးသး၀ံၣ်တၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ် ဆၢကတီၢ်လၢခံကတၢၢ် ဖဲနဆိကမိၣ် ဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤ သး၀ံၣ်တၢ်န့ၣ်လဲၣ်ႉ တၢ်န့ၣ် ဘၣ်၀ဲလီၤႉ ယွၤသး၀ံၣ်တၢ်လီၤႉ အါန့ၣ်အန့ၣ် အကတီၢ်ဖဲနဆိကမိၣ်တၢ် လၢခံကတၢၢ် လၢ အဘၣ်ဃးဒီးယွၤသး၀ံၣ်တၢ်လၢအဖီခိၣ် မ့ၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်ႉ ၀ံစဖါနယၤ မၤဆှဲ ကပီၤဒိၣ်၀ဲလၢ အတၢ်ကစီၣ် ဆူယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ်အပူၤလီၤႉ ‘‘ယွၤနကစၢ်’’ စိာ်ထီၣ် တၢ်သးကွံ အဒိၣ်အမုၢ်လၢနပူၤအဃိ ယွၤကသူၣ်ဖှံသးညီလၢနဖီခိၣ် အိၣ်ဒီးအသူၣ်ခုသးခုလီၤ (စဖါ ၃း၁၇) ႉ တၢ်ကစီၣ်အံၤ ကတိၤ၀ဲလီၤလိာ်ဆူ ယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ် သနာ်က့‚ တၢ်အံၤ လီၤဂာ်ဒီး ယွၤသး၀ံၣ်တၢ်လၢအဖီခိၣ်ၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ဒ်ပှၤအုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤတၢ် စ့ၢ်ကီးလီၤႉ တၢ်သး၀ံၣ်မနုၤလၢ အသး၀ံၣ်န့ၣ်လဲၣ်ႉ ဂ့ၤလၢ ကစၢ်ယွၤ ကလုၢ်ကထါ ကမၤဆှံထီၣ်၀ဲဒၣ် ဘၣ်ဆၣ် တၢ်သဟီၣ်တအိၣ် ပျဲၢ်ထီၣ်၀ဲလၢ တၢ်အဲၣ်အချၢဘၣ် အဃိ ပကဘၣ်နာ်အီၤ တၢ်အံၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်တီဒီး တီ၀ဲလိၤ၀ဲ ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ‚ ဒီးကဆီှ၀ဲ‚ ဒီးလီၤအဲၣ်လီၤကွံ ဒီးလၢအလီၤစံးထီၣ်ပ့တၢၤလီၤ (ဖံး ၄း၈) ႉ