တယံာ်ဘၣ်‚ ယသိလ့ၣ်လၢယဒိးအီၤအံၤ ဟးဂီၤဒီး လိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဘှီအီၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်မၤလီၢ်လၢ အဘှီသိလ့ၣ်‚ စီၤစုၤဒီးယဟံၣ်တမံးလာ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ ယဆၢ တဲာ်လၢ ယက့ၤလၢခီၣ်‚ ဆူယဟံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲယခါထီၣ်ယခီၣ်ဃၢဃၢလၢကျဲမုၢ်လၢသိလ့ၣ် ဃ့ၢ်ထီၣ်ဃ့ၢ်လီၤ အါမးအကပၤ‚ ယပာ်သူၣ်ပာ်သးဘၣ်လၢ ပှၤကိးဂၤဟူးဂဲၤနီၣ်သိလ့ၣ်ခ@မး န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်အံၤတမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤတိၢ်လီၤဆီ၀ဲဘၣ်ႉ တၢ်လဲၤတၢ်လၢသိလ့ၣ်အံၤ ခ@န့ၢ်ဒံး တၢ်လဲၤတၢ်လၢခီၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲယထိၣ်ကဆှၣ်လီၤသးဒီး ဟးကယီကယီဆူ တၢ်ကက့ၤလၢဟံၣ်‚ ယသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်တၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤႉ ပ၀ဲပှၤကူပှၤကညီတဖၣ်‚ ပညီနုၢ်ဒိၣ်မးလၢ တၢ်မၤသးခ@ဒံးခ@ဒူးန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲး တၢ်မၤ အသးန့ၣ်လီၤႉ ၀ံၤ‚ တၢ်သ့ၣ်ညါအဂၤတမံၤဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢ ယသးပူၤလီၤႉ တလီၢ်လီၢ်‚ ယဆၢမုၢ်လၢ်ဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤစ့ၢ်ကီး‚ ကမၤတၢ်ခ@ခ@န့ၣ်လီၤႉ ယမိၣ်န့ၢ်သးလီဘၣ်လၢ ကစၢ်အတၢ်တိာ်တဖၣ် ကဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါလိာ်သးဒီး ယနီၣ်ထိၣ်အတၢ်ဆၢကတီၢ်စရၠာစးီလၢ ယပာ်လီၤယဲအသိးန့ၣ်လီၤႉ
ဖဲကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤအကတီၢ်‚ ဖျါလၢအ၀ဲမၤတၢ်ဃၢဃၢ ဒီးတဘျီဘျီ‚ ဒုးသးဟးဂီၤဘၣ်အတံၤသကိးတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲယိၤဟၣ် ၁၁ အပူၤ‚ နီၢ်မၤရၠာစးံဒီးနီၢ်မၢ်သၤ ဆှၢလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢ အဒီပုၢ်၀ဲၢ်ခွါ စီၤလါစ့ှူးဆါထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးမၤစၢၤ၀ဲသ့ (း၁-၃) န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲဟဲတုၤ ဖဲစီၤလါစ့ှူး သံပူၤကွံာ်လွံၢ်သီ (း၁၇) န့ၣ်လီၤႉ နီၢ်မၢ်သၤစံးဘၣ် ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးလၢ‚ ‘‘ကစၢ်ဧၢ‚ နမ့ၢ်အိၣ်တ့ၢ်ဖဲအံၤ ဒီးယဒီပုၢ်၀ဲၢ်ခွါတသံဘၣ်၀ဲဘၣ်’’ (း၂၁) ႉ တၢ်ကျိာ်ထံက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ‚ ကစၢ်ယ့ၣ် ့ှှူးတဟဲဆူ အ၀ဲသ့ၣ်အအိၣ်ခ@ခ@‚ ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်တိာ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်လၢ ကဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ် စီၤလါစ့ှူးလၢတၢ်သံ (း၃၈-၄၄) န့ၣ်လီၤႉ
မ့ၢ်နဒုးဘၣ်ထွဲ နတၢ်အိၣ်သးဆူနီၢ်မၢ်သၤ လၢအတၢ်မုၢ်လၢ်ဆံးစှၤအံၤ သ့၀ဲစ့ၢ်ဧါႉ ယဒုးဘၣ်ထွဲအီၤသ့လီၤႉ တဘျီဘျီ‚ ယဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ယကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ကမၤတၢ်ခ@ခ@လၢကစံးဆၢ ယတၢ်ထုကဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တဘျီဘျီ‚ ဖျါလၢအ၀ဲစဲၤခံန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအပှဲၤဒီး တၢ်စိတၢ်ကမီၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤဆီလၢ ပတၢ်အိၣ်သးလၢ ပဆၢဒိးန့ၢ်တၢ်ခ@ခ@နှၣ်လီၤႉ အ၀ဲမၤပှဲၤအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအတၢ်မၤ‚ ဒ်အကစၢ်အတၢ်ဆၢကတီၢ်အစရၠာစးီအိၣ်၀ဲအသိး‚ လၢအတမ့ၢ်ဘၣ်ပတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဘၣ်လီၤႉ ဒီးတၢ်အခီၣ်ထံးဂံၢ်ထံးလၢ အဟဲဖျါထီၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒုးနဲၣ်အ၀ဲအလၤကပီၤဒီး အတၢ်ဂ့ၤတၢ်၀ါတဖၣ်လၢ အဒိၣ်န့ၢ် ပတၢ်တိာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ