ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Xochitl Dixon

တၢ်မုၢ်လၢ် လဲၤဖျိဝဲကလံၤမုၢ်တဖၣ်

ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ် တၢ်ကိၢ်ထီၣ်သီကတီၢ်န့ၣ်, ဖဲကီၢ်စဲၢ်ထဲးစဲး(Texas) အပူၤ ၦၤလူၤကလံၤမုၢ်တဘျုးဂၤ ဒိန့ၢ်ဝဲ တၢ်ကွဲၤတဘိ အိၣ်ဖျါသဃဲၤဒီး ထီၣ်န့ဒိၢ်ကလံၤမုၢ်(tornado)တခါ အဝံၢ်ဒံၢ်အိၣ်ဒီး အတၢ်ဂီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢဝံၢ်ဒံၢ်အိၣ်တခါအပူၤ, ဘုကၠူၣ်အထူၣ်ထီလၢပျီပူၤတဖၣ် ဘိးက့ၣ်လီၤသး လၢကလံၤသဝံးအဂံၢ်သဟီၣ်အဖိလၥ်လီၤ. တၢၢ်ကွဲၤအလွဲၢ်ကပီၤ ဂ့ၤမးတဘိ အိၣ်ဖျါလၢမူထံးခံးသူအလိၤ ဒီးက့ၣ်ကျီၤလီၤဝဲဒၣ်ဆူ ကလံၤသဝံးအအိၣ်လီၤ. လၢဝံၢ်ဒံၢ်အိၣ်အဂၤတခါအပူၤ, ၦၤကွၢ်ကီတၢ်တဖၣ် ဆၢထၢၣ်အိၣ်လၢ ကျဲကပၤ ဒီး ခိးကွၢ်ဝဲတၢ်မုၢ်လၢ်အပနီၣ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤ ဖဲတၢ်အၢၣ်သဝံးအသးလၢ အဖျါလီၤဂၥ် ဒ်မ့ၣ်အူလုၢ်အပီၤအသိးအဃၢၤန့ၣ်လီၤ.

လၢထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၇ အပူၤ, ၦၤကွဲးထါ ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါၦၤလၢ ပကဃၣ်ဃီၤ ဆူယွၤအအိၣ် ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအကတီၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲပၥ်ဖျါဝဲဒၣ် ၦၤတနီၤလၢအအိၣ်လၢကလံၤမုၢ်အပူၤတဖၣ် “အတၢ်ကူၣ်သ့လၢၥ်ကွံၥ်ဝဲခဲလၢၥ်” (:၂၇)လီၤ. “ဒီးတုၤအဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီး, ကိးထီၣ်ယွၤ, ဒီးအဝဲဒၣ် ဒုးဟးထီၣ်ကွံၥ်အီၤလၢ အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤလီၤ” (:၂၈).

ယွၤနၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢအဖိတဖၣ် တဘျီဘျီ, ကဘၣ်ဂဲၤလိၥ်ဝဲ ဒ်သိးကအိၣ်ဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်, ဖဲတၢ်အိၣ်မူမၤသးဒ်ကလံၤမုၢ်တခါအသိးန့ၣ်လီၤ. အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကမၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤၦၤ ဘၣ်ဃးဒီးယွၤအတၢ်တီဒီးအကလုၢ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲ မူထံးဖျါခံးသူဒီးသဘံၣ်ဘုၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.…

ထီဘိကြၢးဒီးတၢ်ကနီၤဟ့ၣ်

ဖဲယကဲထီၣ်ၦၤစူၢ်နၥ်ယ့ၣ်ၡူးတဂၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ယတဲဘၣ်ယမိၢ်လၢတၢ်သးခုကစီၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. ယမုၢ်လၢ်လၢ ယမိၢ်ကစူၢ်နၥ်ယ့ၣ်ၡူးအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ယမိၢ်တကတိၤတၢ် ဒီးယၤလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤဘၣ်. အဝဲအတၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်တမုၥ်တလၤဒီးၦၤလၢ အစံးလီၤသးလၢပိၥ်ယ့ၣ်ၡူးအခံတဖၣ်အဃိ, အဝဲတနၥ်ၦၤစူၢ်နၥ်ခရံၥ်တဖၣ်လၢၤဘၣ်. ယထုကဖၣ်လၢအဂီၢ်ဒီး ဆဲးကျိးအီၤ တနွံဘၣ်တနွံဘၣ်လီၤ. သးစီဆှံကစၢ် မၤမုၥ်ယၤ ဒီး မၤဒံးတၢ်ဆူညါလၢယသးပူၤ ဖဲယမိၢ်တကတိၤတၢ်ဒီးယၤအခါလီၤ. လၢခံကတၢၢ် ဖဲယမိၢ်ဖီၣ်ယကွဲၤဒီနၢ်ဒီး ကတိၤဆၢယၤတၢ်န့ၣ် ယဟ့ၣ်လီၤသးလၢ ယကအဲၣ်အီၤဒီး ထုကဖၣ်ယဲလၢ ယကတဲဘၣ်အီၤ ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲယဒိးန့ၢ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်လီၤ. ပတၢ်ဃူက့ၤဖိးက့ၤပူၤကွံၥ်လါတဖၣ်ဝံၤလီၢ်ခံ, ယမိၢ်စံးဝဲ ယဆီတလဲယသးမနဲညါလီၤ. တနံၣ်ဃၣ်ဃၣ်ပူၤကွံၥ်န့ၣ် ယမိၢ်တူၢ်လိၥ်ယ့ၣ်ၡူး ဒ်အဝဲအတၢ်အုၣ်ခီၣ်ကစၢ်အသိးဒီး ပတၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်ယိာ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲလီၤ.

ၦၤစူၢ်နၥ်ယ့ၣ်ၡူးတဖၣ် အတၢ်လဲၤနုၥ်ဘၣ်ဆူခရံၥ်အိၣ်, မ့ၢ်တၢ်အခွဲးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆီလၢ ၦၤကူၦၤကညီအဂီၢ်လီၤ. ၦၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးစံးဝဲ ပကဘၣ် ရၤလီၤ တၢ်သ့ၣ်ညါယွၤအတၢ်နၢမူဆူတၢ်လီၢ်သကုၤန့ၣ်လီၤ(၂ ကရံၣ် ၂: ၁၄). အဝဲ အဲၣ်ဒိးစံးလၢ ၦၤတဖၣ်လၢအနီၤတၢ်သးခုကစီၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ခရံၥ်အတၢ်နၢမူလၢယွၤအမဲၥ်ညါ ဆူၦၤလၢအစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ တဖၣ်, ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်တၢ်သံအတၢ်နၢမူဆူၦၤလၢ အတတူၢ်လိၥ်ယ့ၣ်ၡူးတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ (:၁၅-၁၆).

ဖဲပတူၢ်လိၥ်ခရံၥ် ဒ်ပတၢ်အုၣ်ခီၣ်ကစၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ပအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးလီၤဆီလၢ ပကသူပတၢ်ဆၢကတီၢ်…

တၢ်အဲၣ်ကၢလုၢ်ကၢပှ့ၤ ဒီးတၢ်ကီတၢ်နး

ဖဲယတံၤသကိး တကဆိကတီၢ် အတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးယၤလၢ ဆံဆဲၣ်နံၣ်ဒီး တတဲနၢ်ပၢၢ်ယၤ တၢ်မနုၤမးန့ၣ် ယက့ၤကဒါက့ၤဆူယလုၢ်ယလၢ်လီၢ်လံၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်တရ့ၦၤဂၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်လၢၤဘၣ်လီၤ. ဖဲယသးအုးအကတီၢ်ဒ်အံၤ ကထီၣ် ယထုးထီၣ်လၢယလံၥ်စီၣ် စံၣ်အဲးလူဝံး(စ)အလံၥ်လၢ အမံၤမ့ၢ် “တၢ်အဲၣ်လွံၢ်မံၤ”ဒီးဖးအီၤလီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢ တၢ်အဲၣ်န့ၣ် လီၤတူၥ်လီၤကၥ်သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ. အဝဲကွဲးဖျါဝဲလၢ ဖဲၦၤတဂၤ တၢ်အဲၣ်မ့ၢ်တၢ်ကီလၢအဂီၢ်န့ၣ် “တၢ်ဘျၢလီၤစ့လၢ အလီၤနၥ်န့ၢ် တအိၣ်ဘၣ်”. အဝဲဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲလၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်န့ၣ်အံၤ ဒီးတၢ်လဲလိၥ်အိၣ်ထီၣ် ဖဲယဖး လံၥ်ယိၤဟၣ် ၁:၁-၁၄ လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးဂဲၤထၢၣ်သမူထီၣ်ဝံၤ လီၣ်ဖျါထီၣ်အသး သၢဘျီ တဘျီန့ၣ်, စီၤပ့းတရူး သမၢတ့ၢ်လံခရံၥ် သၢဘျီဒၣ်လဲၥ်လံလီၤ (၁၈:၁၅-၂၇).

ဖဲလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ဆဲးဆါအသးလၢ တၢ်ညိကွံၥ်အီၤ ဒီးသမၢအီၤန့ၣ် ယ့ၣ်ၡူး ကတိၤတၢ်ဒီးစီၤပ့းတရူး လၢတၢ်သးခုတလ့ၢ် တမ့ၢ်တၢ်ပျံၤဘၣ်. လၢတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ် ဘါဆူၣ် တမ့ၢ်လၢတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဘၣ်, လၢတၢ်အဲၣ်လီၤသး တအိၣ်ဒီးတမ့ၢ် တၢ်သးလၢၥ်ဘၣ်လီၤ. အဝဲဒုးနဲၣ် တၢ်သးကညီၤဒီး တမ့ၢ်တၢ်သးဖျိးဘၣ် ဒီးမၤဂၢၢ်ကျၢၤ တၢ်အဲၣ်ဘၣ်အီၤနီၢ်နီၢ်လီၤ.

လံၥ်စီဆှံ ပၥ်ဖျါဝဲလၢ စီၤပ့းတရူး…

ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဖးဒိၣ်

ဖဲတံၤသကိးတဂၤ မၤလိာ်ယၤလၢ ယကကတိၤတၢ်ဆူ မုၣ်လိၣ်ဘိထီၣ်သီဖိတဖၣ် အတၢ်မၤလိသကိး ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်စီတၢ်ဆှံအဂ့ၢ်န့ၣ် ယဂ့ၢ်လိာ်အီၤလီၤႉ ယမ့ၢ်တ့ၢ် ဒ်ပှၤလိၣ်ဘိလၢ ဃ့ၢ်ထီၣ်ကွံာ်လၢဟံၣ်န့ၣ် ယတၢ်အိၣ်မူလုၢ်လၢ်တကဲာ်ပ၀းတဖၣ် ဟးဂီၤ ဒီးယဂဲၤလိာ်တ့ၢ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢ ယမၤန့ၢ်တ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲယဆီ ဟံၣ်ဆီဃီဒီး ယဖိအဆိကတၢၢ်တဂၤ ဟုးလီၤတဲာ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ်လၢ ယွၤစံၣ်ညီၣ် ယၤလၢ ယတၢ်ဒဲးဘးအဃိလီၤႉ
လၢခံကတၢၢ် ဖဲယသးအိၣ် ၃၀ နံၣ် န့ၣ် ယဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ယတၢ်အိၣ်မူဆူခရၠာစးံာ် အအိၣ်ဒီး ယအၢၣ်လီၤယတၢ်ဒဲးဘးခဲလၢာ်ဒီး ပီၢ်ယၢ်လီၤယသးတဘျီ၀ံၤတဘျီလီၤႉ တၢ်သးတမုာ်လၢ တၢ်ဒဲးဘးအဃိ ဒီးတၢ်မဲာ်ဆှးန့ၣ် မၤဒံးဒၣ်အသးလၢယပူၤလီၤႉ ယမ့ၢ် တတုၤဆူ တၢ်တူၢ်လိာ်နီၢ်နီၢ်ခရၠာစးံာ်အတၢ်ဟ့ၣ်လၢ အမ့ၢ်တၢ်အဲၣ်ယၤဖးဒိၣ်အံၤ ဒီးန့ၢ် တၢ်သးမံန့ၣ် ယနီၤလီၤ ကစၢ်အဘျုးအဖှိၣ်ဆူ ပှၤဂၤအအိၣ်ကသ့ဒ်လဲၣ်ႉ လၢတၢ်စံးဘျုး ယွၤၣ်၀ံၤၢ်ဘၣ် တၢ်ပျၢ်ယၤလၢ ယွၤဟ့ၣ်တ့ၢ်ယၤဃဲးဃဲးလံန့ၣ်လီၤႉ
ယွၤနၢ်ပၢၢ်ပတၢ်ကအုကစွါလၢ ပတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်ဒီး တၢ်ဒဲးဘးလၢပမၤ အတၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်တဖၣ်လီၤႉ ကွၢ်ဖဲကမ့ၢ်ဒၣ်၀ဲ‚ ယွၤဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ ကလဲၤဖျိတၢ်သးဟးဂီၤ‚ ဃၣ်ကွံာ်ပသးလၢတၢ်ဒဲးဘးအိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢယွၤအတၢ်အဲၣ်ဖးဒိၣ်ၢ်သါ’’ၢ်လၢ ပကနာ်န့ၢ် ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်၀ါတဖၣ်လီၤ…

မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဖဲလဲၣ်

လၢ မၣ်တ့ၣ်ဟဲဖီး (ဒ) အလံာ် ‘‘၀ီ (လ) ဒိၣ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်’’ အပူၤ‚ အိၣ်၀ဲဒီး ဖိသၣ် အ‘ဖၢၣ်စၢၣ်’ တၢ်လိာ်ကွဲလၢ တၢ်ဘၣ်ဆိကမိၣ်တၢ်‚ အဆိကတၢၢ်ဘၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ် ဖဲ ၁၉၈၇ နံၣ်လီၤႉ ဖဲအံၤ‚ ပှၤကွဲးလံာ် ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အက့ၢ်အဂီၤလၢ တၢ်နာ်ပၢၢ် အခီ ပညီကီခဲ ဒ်အမ့ၢ် ၀ီ (လ) ဒိၣ် အတၢ်ကူတၢ်သိးလၢ အမ့ၢ်ဆ့ကၤအပ@ဂီၤ၀ါ ဒီးခီၣ်ဖျီၣ် လၢအလွဲၢ် လီၤပလိာ်ဒီးခိၣ်သလုးတမံၤ‚ ကၠံဖျီၣ်ခံအလွဲၢ်လါဟ့ၣ်လီၤႉ ဟဲဖိး ဒ်ပာ်ခူသူၣ် ၀ီလ်ဒိၣ် လၢ တၢ်ကူၣ်သ့လၢ တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်အီၤတသ့ညီညီလၢ ကမျၢၢ်လၢ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအါအကျါလၢ ဟီၣ်ခိၣ် ဒီတဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ၀ီ (လ) ဒိၣ် တဂၤအံၤၢ်အီၤတသ့ညီညီ ဘၣ်ဆၣ်‚ ပှၤလၢ အတ့ကဲထီၣ်တၢ်အံၤ‚ ဟ့ၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤလၢ ပှၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ်လၢၢ်အီၤသ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလၢပတၢ်ဃုထံၣ်ကစၢ်ယွၤတခီၢ် ၀ီ (လ) ဒိၣ်လၢ အအိၣ်လၢ ဖၢၣ်စၢၣ်အလံာ်ပူၤ‚ မ့မ့ၢ်ပကစၢ်လၢ…

ပမ့ၢ်တဂၤဃီ

လၢပှၤမၤစံာ်ဧိၤပှဲၤဧိၤအတ၀ၢတခါအပူၤန့ၣ် တၢ်ကစီၣ်တဖၣ် လဲၤတၢ်ခ@မးလီၤႉ ပူၤကွံာ် တဘျုးနံၣ် ဖဲစ့တၢးဆါလီၤ စံာ်လီၢ်ပှဲၤလီၢ်န့ၣ် ဒ့ဘ့း (ဒ) အဒူၣ်ဖိထၢဖိပၢၤဘၣ်မၤဘၣ် တ့ၢ်ဖဲတၢ်လီၢ်အံၤ အိၣ်မးအနံၣ်လၢအဆံတဖၣ်လီၤႉ အ၀ဲပာ်သူၣ်ပာ်သးသ့ၣ်ညါတ့ၢ် ၀ဲလၢ တၢ်လီၢ်က၀ီၤအံၤ တၢ်ကဆါလီၤကွံာ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ့ဘ့း (ဒ) တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါ သးမၤတၢ် ဒီးပာ်ဖှိၣ်ဃာ်စ့န့ၣ်လီၤႉ တုၤလၢတၢ်ကိးပရၤတၢ်ဆါတၢ် - ၠကခအငသည အကတီၢ်ဘၣ်ဒီး ဒ့ဘ့း (ဒ) စိာ်ထီၣ်အတိၢ်အစ့ဖိလၢ အတအါကဲၣ်ဆိးဘၣ်န့ၣ် လဲၤ၀ဲ ဒ်သိးကပရၤတၢ် လီၤႉ အ၀ဲထံၣ်ဘၣ် ပှၤထူစံာ်မၤပှဲၤဟဲမးကအိၣ်လၢ အဂၤခံကယၤညါလီၤႉ တုၤတၢ်ဆါတၢ်ပရၤစးထီၣ်ဒီး အ၀ဲလဲၤအဆိကတၢၢ်ဒီး ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်အပရၤလီၤႉ အ၀ဲသါသဖှိထီၣ် ဖဲပှၤလၢအကိးပရၤတၢ်ဆါတၢ်တဂၤန့ၣ် သံကွၢ်ပှၤဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်အပရၤ ကအိၣ်ဒံးဧါ အခါန့ၣ်လီၤႉ ကမျၢၢ်အိၣ်ဘရၣ်အိၣ်ဘှီၣ်မး တုၤပှၤကိးပရၤတၢ်ဆါတၢ် အနီၢ်တီၢ်ဖိ အက လုၢ် သီၣ်ထီၣ်တစုလီၤႉ တံၤသကိးပှၤထူစံာ်မၤပှဲၤဖိတဖၣ် ပာ်ကဲဒ့ဘ့း (ဒ) ဒီး အဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်အတၢ်လိၣ် ဒိၣ်န့ၢ်ဒံးအ၀ဲသ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ အတၢ်ဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ် န့ၣ် လီၤႉ
တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤထူစံာ်မၤပှဲၤဖိတဖၣ်…

ဖဲနလဲၤတပူၤလၢ်လၢ်အဲၣ်တက့ၢ်

ဖဲတၢ်လဲၤဟးကသုၣ်ကသီတဘျီအခါ‚ ယဆ့ၣ်နီၤအိၣ်လၢ တိၤဖးထီဆူကမါပူၤ တဘိ အလိၤ‚ ဖးယဲ ယလံာ်စီဆှံဒီး အိၣ်ခိးကွၢ်ယ၀ၤသးဘိတခွဲညၣ်လီၤႉ ပှၤသးစၢ်တဂၤ ဟဲသုးဘူးသးဆူပအိၣ်ဒီး ဟ့ၣ်ကူၣ်ပှၤလၢ ပကစူးကါညၣ်ဆၣ်အဂၤတကလုာ်လီၤႉ အ၀ဲ မၤဂဲၤအခီၣ် လၢအံၤတခီတက့ၢ်က့ၢ်ၣ် သးအိၣ်ပှၤ ဒ်ယၤအသိးဧါ’’ႉ
ယအိးထီၣ်ယလံာ်စီဆှံ ဖဲလံာ်မးသဲ ၂၅‚ ယဖးထီၣ်လၢယကလုၢ်ဖးဒိၣ်ၣ် တဲတၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်န့ၣ်အဂ့ၢ် - တၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢဃိာ်ပူၤ အဂ့ၢ်လီၤႉ’’ ဖဲယတဲန့ၢ်အီၤ ဘၣ်ဃးကစၢ်ယွၤသးအိၣ်မၤဘျုးအဖိတဖၣ် ထဲလဲၣ်အဂ့ၢ် န့ၣ် အ၀ဲအမဲာ်ထံတဖၣ် ပှဲၤမးလၢအမဲာ်ချံပူၤလီၤႉ
အ၀ဲဆူးလီၤအခိၣ်ဒီးစံး ယဆၢလၢယမိၢ်ပၢ်တဖၣ် ကပျၢ်ယတၢ်ကမၣ်စ့ၢ်ကီး လီၤႉ ‘‘ယကဟဲကဒါက့ၤဒံး’’ႉ အ၀ဲက့ၤကဒါဒီး ဟ့ၣ်ဃီၤယၤလၢ အလံာ်စီဆှံလၢတဂ့ၤ လၢၤတဘ့ၣ်လီၤႉ ‘‘၀ံသးစူၤ ဒုးနဲၣ်ယၤလၢ လံာ်စီဆှံအဆၢလၢ နဖးန့ၢ်ယၤအိၣ်ဖဲလဲၣ် တက့ၢ်’’ႉ ယဖျးယခိၣ်ယၤဒီးယ၀ၤသးဘိ ပဖိးဟုအီၤဒီး ထုကဖၣ်န့ၢ်ယွၤလၢ အ၀ဲအဂီၢ်အမိၢ်ပၢ်အဂီၢ်လီၤႉ ပဟ့ၣ်လိာ်သးပအိၣ်လီၢ်ဆိးလီၢ်ကဒဲကဒဲဒီး ပထုကဖၣ်ကဒီးတၢ် လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်ကအိၣ်တတီၤတီၤလၢ ပဆိမိၣ်ပှၤတအဲၣ်ပှၤ‚ ပှၤတတူၢ်လိာ်ပှၤ‚ ဖဲပလိၣ် ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအခါလီၤ‚ ဖဲတၢ်မၤဘၣ်အသးဒီးပှၤလၢ ပဘၣ်တၢ်စၢဃာ်ပှၤလၢ နီၢ်ခိ…

မၤလိထံသးဒ်တၢ်လၢနစံးဘၣ်တဲဘၣ်တၢ်အသိး

ယစးထီၣ်ဖးန့ၢ်လံာ်စီဆှံလၢယဖိခွါတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ယဃုထံၣ်တၢ်အကတီၢ်တဖၣ်လၢ ယသိၣ်လိအီၤကသ့ၣ်လီၤႉ စၣ်ဘံၣ်ယၣ် တိၢ်န့ၢ် လံာ်စီဆှံအဆၢဖိတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲလၢပမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ် လံာ်စီဆှံအဆၢ အလၢအပှဲၤ ဒီတကျိၤ‚ အ၀ဲ့ှူးထီၣ် ယွၤအကလုၢ်အကထါ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ် ခ@သဒံးၣ်လီၤႉ
ဘၣ်တနံၤၣ်လီၤႉ ယဖိခွါဖိအံၤ ဟဲဒီးဖိးဟုယၤ ဒီးစံးဘၣ်ယၤလၢ‚ ‘‘မၣ်မါဧၢ‚ မၤဒ်တၢ်လၢ နစံးဘၣ် တဲဘၣ် တၢ်အသိးတက့ၢ်’’ႉ
စၣ်ဘံၣ်ယၣ် အတၢ်ဒုးပလီၢ်တၢ်ကပုာ်လုာ်ဖိအံၤၣ်လီၤႉ တၢ်ဒဲးဘးလၢတၢ်မၤဘၣ်အီၤ လၢကျဲအကလုာ်ကလုာ်ၣ်လီၤႉ စီၤယၤကိာ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ အ၀ဲသ့ၣ် ဒ်သိးက‘‘ဒိးန့ၢ်တၢ်ကလုၢ်သူၣ်လီၤအသးၣ်လီၤႉ ထဲဒၣ်တၢ်နၢ်ဟူလၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အကလုၢ်ၣ်လဲၣ်လီၤႉ ပလီၤမၢ်ကွံာ်ဘၣ်လၢၣ်လီၤႉ
ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရၠာစးံာ်တဖၣ်ၣ်လီၤႉ သးစီဆှံဆီတလဲပှၤ‚ ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ပှၤ ဒ်သိးပကဂ့ၤဒိၣ် ဒ်ခၢၣ်စးတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်လီၢ်လၢကစၢ်ယွၤဆှၢပှၤ‚ ဒ်ပှၤလၢအစူၢ်ကစၢ်အကလုၢ်အသိး‚ ပကဆဲးကြပုၢ်ထီၣ် ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံၣ်လီၤႉ

တၢ်နာ်လၢအတူၢ်တၢ်ခီၣ်တၢ်န့ၢ်၀ဲ

မဲးလူၢ်ခိၣ်အကစီၤဖးထီတဖၣ်လၢ အအိၣ်၀ဲလၢ စ့လဘၢၣ်ကမါဖးဒိၣ် (ျငူလနမ ူၠုန) အကၢၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ် ဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီဖးဒိၣ်လၢ ဟံၣ်လၢတၢ်ကပိာ်ကပၤ တဖၣ် ကလီၤပှီၢ်လီၤဘျၢ၀ဲဆူ မဲးလၢအသုးတစီၤလီၤအသးတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ တၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢးသုးကွံာ် မဲးလူၢ်ခိၣ် ဘျၢၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကဒီဒၣ်အဟံၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး‚ ဖဲလၢဟံၣ်ဒိၣ်ကျိၤသွါတဖၣ်လီၤဘျၢ၀ဲဒၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အမဲာ်ညါ ဒီးမၤစၢၤ၀ဲတသ့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤ အစကီၤဒိၣ်လၢ ဘၣ်သုးကျဲၤကွၢ်ထွဲ တၢ်မၤဆှဲမၤပျီကွံာ် ဟံၣ်ဖိတဖျၢၣ်လၢအလီၤပှီၢ်ကွံာ်၀ဲ ဖဲတယံာ်ဒံးဘၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ဒီးၣ်လီၤႉ ဟံၣ်ကစၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲ ထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်ဒ်သိး ကဟးဆှဲးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီကဲထီၣ်သးခီဖျိတမၢၣ်‚ တၢ်ဒူၣ်ထံထီဘိလၢ အတဂၢၢ်ကျၢၤတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ
တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟံၣ်လၢမဲးခိၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကလီကလီန့ၣ် ကစၢ်ခရၠာစးံာ်သ့ၣ်ညါ ၀ဲဒၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးဘၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ ပကလီၢ်ပဒီအသး လၢ၀ံအဘျၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ ဒီးစံးလီၤတံၢ်၀ဲလၢ တၢ်အဲၣ်အတၢ်ဒိကနၣ် တၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ (မးသဲ ၇း၁၅-၂၃) ႉ စံး၀ဲလၢ ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢအနၢ်ဟူ အကလုၢ်ကထါဒီး တိၢ်န့ၢ်၀ဲ ကိးဂၤဒဲးန့ၣ်‚ ကဘၣ်တၢ်ဒိလီၤအီၤ ပှၤကူၣ်သ့လၢအသူၣ်ဟံၣ် လၢလၢၢ်ခိၣ် တဂၤလီၤ (း၂၄) ပှၤလၢအနၢ်ဟူယွၤအကလုၢ်ကထါဒီး မ့ၢ်တပိာ်ထွဲမၤထွဲ၀ဲဘၣ်ဒီး‚…

နမ့ၢ်တၢ်မနုၤန့ၣ်လဲၣ်

ဖဲယလဲၤဆူထံခုၣ်ဖီအကျး ဃုာ်ဒီး ယဖိခွါကးြပါဖိ (ကလုာ်ခံကလုာ်‚ သံၣ်ဃါဃုာ်) လၢအအိၣ် ၅ နံၣ်ၣ်လဲၣ်’လီၤႉ
အ၀ဲအတၢ်သံကွၢ်ဒီး တၢ်ကတိၤအကလုၢ်သီၣ်ဆူၣ် ကဲထီၣ်တၢ်သးထီၣ် ဒီး တၢ်သးဆါ ဒ်တၢ်ခွဲးပိၢ်ထီၣ်ကျိလၢတၢ်ကခးအီၤ‚ လၢယတၢ်လဲၤခီဖျိ လၢတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ဒ်အမ့ၢ် မဲးကစံၣ်ကၣ်-အမဲရၠာစးကၣ်ဖိၣ်လီၤႉ ယထုးက့ၤ စၣ်ဘံၣ်ယၣ် ဆူယကပၤ ဒီးဃၣ်တရၠာစးံးယသးဆူ ယ၀ၤပှၤသူဖံးဖိလၢ အဟဲနုာ် လၢကျးပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ် ပှၤဆါတၢ်ဖိတဂၤၣ်လီၤႉ
ယဃ့ထုကဖၣ်လၢယသးပူၤလၢ ပိာ်ခွါအ၀ဲန့ၣ်အဂီၢ်ၣ်လီၤႉ ပီၢ်ယၢ်လီၤသးလၢ ယတၢ်သးခၣ်ၣ်လီၤႉ လၢယဖံးယညၣ်အလွဲၢ်လၢ အတ၀ါ‚ ယမ့ၢ်ဘၣ်ယဲ တၢ်ပနီၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ကွၢ်စူၢ် ဃုာ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တမံၤအံၤၣ်လီၤႉ ယဘၣ်ဟူးဂဲၤဒီး တၢ်အိၣ်သးလၢ အတဘံၣ်တဘၢ ဒီးတၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်လၢ ယတအိၣ်ဒီး တၢ်အလုၢ်အပရၤၢ်တၢ် ဒ်သိးကဖိးဃာ်ယတၢ်မ့ၢ်တၢ် ဒ်ဖိမုၣ်လၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤလၢယွၤ အသိး တစုန့ၣ်လီၤႉ
ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးၣ်လီၤႉ ပဘၣ်တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲပှၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် ဒီးၣ်လီၤႉ ဖဲယွၤဆှၢလီၤအဖိခွါ ဒ်သိး ကဟဲဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤၣ်လီၤႉ ဒ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်အသိး‚ ပလုၢ်ပပရၤစှၤလီၤ‚ ခီဖျိပှၤဂုၤပှၤဂၤအတၢ်ထံၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ
မ့ၢ်ပမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ႉ ပမ့ၢ်ယွၤအဖိန့ၣ်လီၤႉ