ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Arthur Jackson

တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်ယၤ လၢအဟဲအိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်

တၢ်တမုာ်တခုၣ်လၢအဟဲအိၣ်ထီၣ်‚ လၢတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်လၢ အစၢတဟဲဟးထီၣ်‚ လၢ စဲမၢၣ်ဒီး ကၠံၣ်ယိၣ်ဖရၠာစးံၣ် အဘၢၣ်စၢၤ‚ လဲၤအသးတပယူၢ်ဃီလၢ အါနံၣ်အါလါ ဒီး စဲမၢၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဒ်သိးကဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲၣ်လီၤႉ ဖဲအနၢ်ဟူဘၣ်ကၠံၣ်ယိၣ်ဖရၠာစးဲၣ်အမိၢ်လဲၤပူၤကွံာ် ဟီၣ်ခိၣ်‚ စဲမၢၣ်လဲၤဆူ ‘ကီၢ်အထးခီ’ၣ်လီၤႉ စဲမၢၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်လၢ‚ ‘‘ယတဆၢမုၢ်လၢ်လၢ တၢ်အိၣ်သးဒီတခါ ကဆီတလဲ သး‚ ဘၣ်ဆၣ် ဖဲတၢ်ခူၣ်လီၤဘါလီၤတၢ်၀ံၤၣ်လီၤႉ ပဖိးဟုလိာ်သး‚ ဃ့ထုကဖၣ် သကိးလၢ တၢ်အကတီၢ်အံၤ ဒီးတိာ်လီၤတၢ်လၢ ပကထံၣ်လိာ်ကဒီးသးတဘျီဒံးလီၤ’’ ဖဲ စဲမၢၣ် ဒီး ကၠံၣ်အိၣ်ဖရၠာစးဲၣ် မ့ၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့က့ၤလၢအဆိ‚ တၢ်တမုာ်တလၤလၢ ကလဲၤသး ဆူညါဆူညါတဖၣ်ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ အဖျါဖဲလံာ်မးသဲ ၅း၂၁-၂၆ မၤစၢၤတၢ် ဆူ တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢလၢအဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်လၢ အစၢတဟဲဟးထီၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ တၢ်သးထီၣ်လၢအဆှၢတၢ်ဆူ တၢ်တဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့လိာ်ဖးဒိၣ်လၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လီၤဖးအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအနးတမံၤ (း၂၂) န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး အတၢ်ကတိၤလၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့ ဒ်သိး…

တၢ်နာ်အိၣ်ဒီးသးခူတလ့ၢ်

လၢတၢ်ဒုးဖးဒိၣ်ခံဘျီတဘျီအတီၢ်ပူၤ ြဖဲ (မ) ပရၠာစးၢ်ဒၢ် (မ) (၁၉၂၄-၁၉၉၈) အကဘီယူၤ န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ခးလီၤတဲာ်ကွံာ်အဃိ အ၀ဲဘၣ်စံၣ်ပူၤဖျဲးအသးလၢ စုာ်ယူၤ န့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ် အခါ အ၀ဲဘၣ်ဒိလၢအခီၣ် တုၤလၢခံအတၢ်အိၣ်မူတုၤအသံတစုန့ၣ် ဘၣ်ဟး၀ဲ တကျဲၢ် တကျဲၢ် န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်တဘျီ အ၀ဲဒၣ်စံး ‘‘ယအိၣ်ဒီးယခီၣ်တကျဲၢ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤ ကိးထီၣ် ယၤလၢ ယကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုကစီၣ်လၢ ကစၢၢ်ဟ့ၣ်မလ့ယၣ်န့ၣ်‚ လီၤကမၢ ကမၣ်မးလဲၣ်ႉ’’ အ၀ဲလဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ နံၣ်ပီအကီၢ်ပူၤလီၤႉ အ၀ဲဘၣ်တူၢ် တၢ်ထီဒါအီၤ‚ လီၤဘၣ်လၢဃိာ်ပူၤၣ် ပှၤဃိာ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်တူၢ်တၢ်နးဒိၣ်မးလီၤႉ တၢ် ၁၅ နံၣ်အတီၢ်ပူၤ အ၀ဲဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤလၢ ဃိာ် ၁၄ ဖျၢၣ်အပူၤ ဆံဆဲၣ်နံၣ်ညါန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအတၢ်အုၣ်အသးဒူဒူဃိၤဃိၤ အိၣ်ဒီးအတၢ်မၤအတၤသၣ်ၣ်‚ ပှၤခိးတၢ်ဖိလၢဃိာ်ပူၤၣ် ကဲထီၣ် ပှၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ် ဆူအပှၤကလုာ်ဒၣ်၀ဲအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်မၢဖိစီၤပ့းတ့ှူး ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါအီၤလၢ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးဒီးလၢအမၤဘျါဘၣ်ပှၤအက့ကွဲၢ်တဂၤလၢ ယွၤအစိကမီၤအဃိ (မၤတၢ် ၄း၉) န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး…

တၢ်ပာ်ဖျါမံၤယ့ၣ့်ှှူး

‘‘ဖိခွါဧၢ‚ ယတၢ်တအိၣ်အါအါလၢ ယကဟ့ၣ်နၤအဂီၢ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် ယအိၣ်ဒီးမံၤအဂ့ၤ တဖျၢၣ်ၣ်တဂ့ၤ’’ႉ တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်တဲဖျါထီၣ် အီၤလၢ ကၠီၢ်နံၣ်ဘဲးတ့း ဖဲအဖိခွါ ကၠံရၠာစးိ (မ) ဟးထီၣ်လၢဟံၣ် ဖဲကလဲၤထီၣ် ခီလ့ၣ်ကၠိအခါလီၤႉ ကၠံရၠာစးိ (မ) န့ၣ် က့ၤသုးကဒါက့ၤ အပၢ်အတၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ ဖဲအကတိၤလီၤတၢ်လၢ ‘‘ဗာနမငခၠည ာ်မသ်နျျငသညၠူ Fသသအဘၠူူ ံၠူူ သ် Fၠာန’’ အတၢ်ကတိၤလီၤအခါလီၤႉ တၢ်ကတိၤလၢအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်ကွၢ်စိဂ့ၤဒိၣ်မးတဖၣ်အံၤ ကၠံရၠာစးိ (မ) စိာ်ခီအီၤလၢ အတၢ်အိၣ်မူပူၤ‚ အိၣ်စိအိၣ်ကမီၤလၢအပူၤဒိၣ်မး တုၤအမၤကတၢၢ်က့ၤ တၢ်ကတိၤအံၤလၢ အဖိခွါဒၣ်၀ဲအလိၤ လီၤႉ ‘‘ဖိခွါဧၢၢ်လၢအကါဒိၣ်န့ၢ် ပမံၤဂ့ၤသၣ်ဂ့ၤန့ၣ် တအိၣ်အါအါ ဘၣ်လီၤ’’ႉ
မံၤသၣ်အဂ့ၤတဖျၢၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယ့ၣ့်ှှူးတဖၣ် အဂီၢ်လီၤႉ စီၤပီလူးအတၢ်ကတိၤ ဖဲ ကလီးစဲ ၃း၁၂-၁၇ အပူၤန့ၣ် မၤသ့ၣ်နီၣ်ပှၤ ဘၣ်ဃး ပှၤလၢ ပကဘၣ်မူဒ်အခၢၣ်စးအသိးအဂီၢ်လီၤ (း၁၇) ႉ တၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပ၀းန့ၣ်…

တၢ်ဖးမၤလိလံာ်စီဆှံ

ကၠ့ႉအၣ်ႉပဲးကၣ် (၁၉၂၆-၂၀၂၀) အတၢ်ကွဲးအဂ့ၤလီၤဆီ ‘‘အမ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်ညါကစၢ်ယွၤ’’ အပူၤ ကွဲးဖျါထီၣ် ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးခရၠာစးံာ် အိၣ်လွံၢ်ကလုၢ်ဒီး စံး၀ဲလၢ ‘‘ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢ ဂံာ်ဘျဲးလံာ်စီဆှံ’’န့ၣ်လီၤႉ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိခဲလၢာ် တမ့ၢ် ပှၤမၤလိနၢ်ပၢၢ် လံာ်စီဆှံလီၤဆီသ့ၣ်တဖၣ်သနာ်က့ ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤ ဃုသ့ၣ်ညါ နၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤခီဖျိ တၢ်ဖးမၤလိလံာ်စီဆှံအကစၢ်ဒၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒ်သိး့ှှီဖိတဒုလၢ အဘျဲးအီၣ် ဘျဲအီသ့ၣ် အသိးန့ၣ်လီၤႉ ပဲးကၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲလၢ တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤ ခီဖျိ တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံန့ၣ် တမ့ၢ်ဒၣ်ထဲ ပှၤမၤလိလီၤဆီ လံာ်စီဆှံစဲၢ်နိးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ႉ ပှၤပတီၢ်မုၣ်တဖၣ်လၢ အဖးလံာ်စီဆှံဒီး ဒိကနၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတဖၣ် မ့ၢ်ဒိးန့ၢ် သးစီဆှံအတၢ်ဒုးနဲၣ်န့ၣ် ဒိးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ရၠာစး့လိာ်အိၣ်ဘူးဒီးကစၢ်ယွၤအါန့ၣ် ပှၤမၤလိလီၤဆီ လံာ်စီဆှံတဖၣ် လၢသူၣ်မံသးမံလၢအ၀ဲသ့ၣ်နၢ်ပၢၢ် ယွၤဂ့ၢ်ပီညါအတၢ်ဘၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကဲထီၣ်တၢ်သးဟးဂီၤတမံၤန့ၣ် ပှၤဖးမၤလိလံာ်စီဆှံခဲလၢာ် ကမ့ၢ် လၢ ဆီၣ်လီၤအသးဒီးတိာ်ပာ်၀ဲလၢကသ့ၣ်ညါအါထီၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ခရၠာစးံာ်အစိၤအဆၢကတီၢ် ပှၤဖးမၤလိနၢ်ပၢၢ် လံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤတဖၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်စံးကတိၤ၀ဲဒၣ် န့ၣ်လီၤႉ လံာ်ယိၤဟၣ် ၅း၃၉-၄၀ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်ကတိၤ…

လၢစုယၢ်ခီ

ရၠာစးီးဘၢးသးထီၣ်၀ဲ‚ ဖဲအလဲၤ၀ဲဆူ တၢ်အီၣ်တၢ်အီအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်‚ မ့ၢ်လၢတိၢ်ထၢၣ်တပၣ်အဃိလီၤႉ အသးဘၣ်တၢ်တံၢ်တာ်‚ တုၤအဆိကမိၣ်ထီၣ်ၣ် အကတီၢ်လီၤႉတုၤအတံၤသကိး တဖၣ် မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအသးၢ်အီၤ၀ံၤန့ၣ် အသးကဆှၣ်လီၤက့ၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တုၤအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် အီၣ်သကိးတၢ်၀ံၤ၀ဲဒီး‚ အတံၤသကိးတဖၣ် ဟ့ၣ်လီၤတၢ်အီၣ်အပရၤ လၢတၢ်သးခုအပူၤလီၤႉ
ဘၣ်တဘၣ် နကသ့ၣ်ညါတၢ် ဃုာ်ဒီးအိၣ်ဒီးသးအကီ (မ့တမ့ၢ်) တၢ်ဂုၤဂၤလၢ အမၤအသးလၢၢ်အကတၢၢ်အဖီခိၣ်လီၤႉ တၢ်အဲၣ်ဒီးဟ့ၣ် ဒ်ပကျဲဒၣ်၀ဲအသိးန့ၣ်‚ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်မၤပတီၢ်မုၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်ကတီၢ်လီၤဆီ ဖဲတၢ်မၤအသးတမံၤမံၤအိၣ်၀ဲၢ်ၣ်လီၤႉ
တၢ်ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤတနီၤ ကအိၣ်၀ဲဒ်ဖိသဒါသးအိၣ်က့ၤကဒါက့ၤ ဆူအပၢ်‚ လၢအဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤလၢ လံာ်လူၤကၣ် ၁၅း၁၇-၂၄ အပူၤလီၤႉ ဖိအံၤလၢ အသးပူၤ သးအိၣ်စံးဘၣ်အပၢ် ‘‘ပှၤကိးယၤလၢနဖိခွါ‚ ယတဂ့ၤတဘၣ်လၢၤဘၣ်ၣ်တက့ၢ် (လူၤကၣ် ၁၅း၁၉) လီၤ’’ႉ ပှၤဒိးလဲအသးတဂၤဧါႉ ပၢ်တခီ လၢအသးပူၤန့ၣ် တၢ်ဒ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်ႉ လၢအ၀ဲဒၣ်အမဲာ်ချံအပူၤန့ၣ်‚ မ့ၢ်၀ဲဖိတဂၤလၢ အအဲၣ်၀ဲအဒိၣ်ကတၢၢ်ၣ်လီၤႉ ဒီးအ၀ဲဒၣ် ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်က့ၤ အီၤလၢ အပၢ်‚ ဖိးအကိၣ်ၣ် မ့ၢ် ‘‘တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်ဂီၤလၢ အလၢပှဲၤ၀ဲဒီးအကဟုကညီၣ်အဒိၣ်အသွါ’’ လၢ အဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤ‚…

ဖဲပနၢ်တပၢၢ်အခါ

‘‘ယတနၢ်ပၢၢ်ယွၤအတၢ်ကူၣ်ကျဲၤဘၣ်ႉ ယအးလီၤယတၢ်အိၣ်မူလၢအစုပူၤ ခဲလၢာ်လီၤႉ ဒီးတၢ်အံၤ မၤအသးဒီးယၤလီၤ’’ႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်ဖိခွါတဂၤ အတၢ်ကစီၣ်လၢ ဆှၢဆူအမိၢ် အအိၣ်ၢ်မၤနၢၤလၢ ကကဲထီၣ်ဘၣ် ပှၤလိာ်ကွဲ တၢ်ဃ့ၢ်တၢ်စံၣ် စဲၣ်နီၤတဂၤ လီၤမၢ်န့ၢ်အီၤ တစိၢ်ဖိအခါလီၤႉ ပ၀ဲကိးဂၤဒဲး ပကွၢ် ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီး တၢ်လၢအတမုၢ်လၢ်၀ဲ‚ တၢ်လဲၤခီဖျိလၢအမၤတံာ်တာ်ပသးတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤ မၤတဲာ်ကွံာ် အတၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲ တအိၣ်ဒီးတၢ်တဲသ့ၣ်ညါနီတမံၤ‚ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ အတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီတဖၣ် ဆိကတီၢ်ဒီး ဘျံးကဒါက့ၤသး‚ ခီပနံၣ်တခါ သူၣ်ဆီလီၤက့ၤအသးလၢ တၢ်တမုၢ်လၢ်အပူၤ‚ သးသမူတၢ်လဲလိာ်လၢ အမၤဖုးမၤပျီၢ်သး တဖၣ် ကဲထီၣ်၀ဲလီၤႉ
လံာ်ယိၤဘး ၁-၂ အပူၤၣ်ၣ် တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတအိၣ်ဘၣ် မ့ၢ်အိၣ်တဂၤဂၤန့ၣ်ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်စီၤယိၤဘးလီၤႉ ‘‘ဒီးပှၤတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအပှဲၤဒီး အတီအလိၤၣ် တမၤအသး ဒ်ပအဲၣ်ဒိးမၤအသးအသိးထီဘိဘၣ်ၣ်’’ (၂း၉) ‚ စီၤယိၤဘးအတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ အစံးလၢအမါအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့‚ ဟ့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ အဘျုးအိၣ်‚ ဒီး့ကၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢပဂီၢ်စ့ၢ်ကီး‚ ဖဲတၢ်မၤအသးတဖၣ် ဒိၣ်ဂ့ၤဆံးဂ့ၤၢ်မးတၢ်ဂ့ၤ လၢ ယွၤအစုပူၤၢ်ဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်ဧါႉ လၢတၢ်အံၤခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်ၣ်…

တဘၣ်တၢ်သးပ့ၤနီၣ်ဘၣ်

ဖါတံၢ်အါသၢၣ် ဧၢ‚ နသ့ၣ်နီၣ်က့ၤ မုၢ်နံၤလၢနလဲၤကိးယၤဆူ‚ ပှၤတံာ်ခိၣ်ဆူၣ်ကျးဒီး ပနံာ်ရၠာစးိကျးဧါႉ ယကူကၤဃာ်ဖျီၣ်ခံထီဘီပှၢ် လါအဲး‚ ဆ့ကၤလၢၤ လါအဲးပှၢ်‚ ခီၣ်ဖျီၣ် ဘီပှၢ်ၣ်လီၤႉ အနံၤအသီမ့ၢ်၀ဲ မုၢ်လ့ၤဧိၤၣ် ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဃူက့ၤဒီးအတၢ်သ့လီၤလးလၢ အသ့ၣ်နီၣ် ထီၣ်က့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်ခဲလၢာ်ၣ်လီၤႉ
ဒ်အဘၣ်တၢ်တ့ဃာ်အီၤအသိးန့ၣ်‚ ကၠဲရၠာစးဲး အိၣ်ဒီးခိၣ်နုာ် အတၢ်သ့ၣ်နီၣ် တကလုာ်လၢ အဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ ယွၤလၢအသ့ၣ်ညါတၢ်ခဲလၢာ် ဒီးအဲၣ်တၢ်ကွံတၢ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ညါ၀ဲ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ဘီတဖၣ် ဒီးတသးပ့ၤနီၣ်အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ‚ အပှၤဂီၢ်မုၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်ႉ အကတီၢ်ဖဲနသံကွၢ်နဲ မ့ၢ်ယွၤသးပ့ၤနီၣ်နၤလံဧါ‚ အကတီၢ်ဖဲပှၤ အဂုၤအဂၤတဖၣ် ဖျါလၢအအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ၢ်နၤန့ၣ် အိၣ်တဘျီဘျီဧါႉ
ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိလၢပျၢၤတဖၣ် အတၢ်အိၣ်အသးမၤအသးလၢအတထီၣ်ဘး တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤန့ၣ် ဒုးစံးကတိၤအီၤ ဒ်အံၤ ‘‘ယွၤလဲၤသဒၣ်လံယၤလံၣ် သးပ့ၤနီၣ်လံယၤလံ’’ န့ၣ်လီၤ (ယ့ှှါ ၄၉း၁၄) ႉ ဘၣ်ဆၣ် တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ ယွၤ အတၢ်သးကညီၤဒီး အတၢ်ကဟုကယာ်န့ၣ် တလၢကွံာ် မိၢ်တဖၣ် အန့ဆၢၣ် အတၢ်အဲၣ်လၢ အဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ (း၁၅) ႉ…

တၢ်သးက့ၣ်ပာ်စၢၤဒီးတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဂၤ ဖဲအနၢ်ဟူသရၠာစးၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကဘၣ်မၤဘၣ် က့ၤ တၢ်ပာ်သးလၢတတီတဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် အ၀ဲဟဲဆူသရၠာစးၣ်အအိၣ်ဒီး မဲာ်ထံမဲာ်နိၣ် အ၀ဲအသးက့ၣ်ပှၤသူဖံးဖိအဃိ တဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဖးဘၣ်လီၤႉ ‘‘ယလိၣ်ဘၣ် သပှၢ်ပှၢ်လၢ နကပျၢ် ယတၢ်ကမၣ်လီၤႉ ယတသးလီလၢတၢ်သးက့ၣ်ဒီး တၢ်ကွၢ်တလီၤ ပှၤကလုာ်လၢ တဂ့ၤတမံၤအံၤ ကလီၤဘၣ်ဆူ ယဖိတဖၣ်အပူၤဘၣ်ႉ ယတဟ့ၣ် တၢ်ဖးလၢ နဂီၢ်ဘၣ်ဒီး မ့ၢ်ယတၢ်ကမၣ်လီၤႉ’’ အ၀ဲအတၢ်အၢၣ်လီၤ အတၢ်ကမၣ် ပှဲၤမးဒီးမဲာ်ထံမဲာ်နိအံၤ ထံၣ်လိာ်သးဒီး အသရၠာစးၣ် အတၢ်ပျၢ်အတၢ်ကမၣ်ပှဲၤမးဒီး မဲာ်ထံ စ့ၢ်ကီးလီၤႉ တနွံ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီဖု ပှဲၤလုာ်ကွံာ်ဒီးတၢ်သးခု ဖဲနၢ်ဟူဘၣ် တၢ်အုၣ်အသးလၢ ကစၢ်ယွၤမၤတ့ၢ်တၢ်လၢ အသးပူၤဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်လီၤႉ
ယ့ၣ့်ှှူးအပျဲၢ်ၣ် မ့ၢ်တၢ်တအိၣ်မူပိာ်ထွဲ တၢ်ရၠာစး့လိာ်မုာ်လိာ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အလုၢ်လၢ် အတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢလီၤႉ စီၤပ့းတ့ှူးစံး‚ ‘‘သုသ့ၣ်ညါလၢ ပှၤယူဒၤဖိ ရၠာစး့လိာ်အသးဒီး ပှၤကလုာ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ‚ လဲၤနုာ်၀ဲ ဆူအအိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ‚ တဂ့ၤ တဘၣ်ဘၣ်လီၤ’’ (မၤတၢ် ၁၀း၂၈) ႉ ဘၣ်ဆၣ် ယွၤမၤတၢ်လၢ…

ဆိကမိၣ်တၢ်အံၤ

ဖဲနၢ်ဟူထံၣ်ဖျါ အတၢ်ရၠာစးဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢအမ့ၢ်တၢ်ဘှီ မၤသီထီၣ်က့ၤ ဟံၣ်အဆၢကတီၢ်ၣ်လီၤႉ ၀ံၤဒီးပှၤကတိၤတၢ်အံၤ အိးဖျါထီၣ်တၢ်လီၢ်လံၤ လၢဘၣ် တၢ်ဘှီက့ၤအီၤ သ့ဒီးတၢ်ဒူၣ်ကပၤလၢအလွဲၢ်ဒံကွံာ်ဒီးသ့ၣ်ဘၣ်ခိၣ်လၢဘၣ်တၢ်ဖူဂ့ၤက့ၤ အီၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါတခါအပူၤန့ၣ် ဖဲဟံၣ်ဘၣ်တၢ်ဘှီမၤသီထီၣ် က့ၤ၀ံၤအခါ ဟံၣ်ကစၢ်သးခု၀ဲဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ် ဒီးပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢ အတၢ်ကတိၤ ‘‘တၢ်အံၤဃံလၤဒိၣ်မးလီၤ’’န့ၣ် ထွးထီၣ်လၢအနိးဖံး ၃ ဘျီညါန့ၣ်လီၤႉ
လံာ်စီဆှံအဆၢလၢ အပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်လီၤသးကတုၤ ‘‘ဆိကမိၣ်တၢ်အံၤ’’န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲ ယ့ှှါယၤ ၆၅း၁၇-၂၅ႉ မ့ၢ်တၢ်တ့က့ၤအသီလၢ အမၤကတုၤပသးန့ၣ်လီၤႉ မူခိၣ်အသီဒီးဟီၣ်အသီလၢခါလၢ ကဟဲန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်ဖဲအဆၢဖိ ၁၇ ဒီးတၢ်အံၤ တမ့ၢ်ထဲ တၢ်အိၣ်ဖျါကယၢကယဲလၢခိတခါဘၣ်ႉ မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်ၣ်လီၤႉ
‘‘ဒီးကသူၣ်ဟံၣ်‚ ဒီးကအိၣ်၀ဲဆိး၀ဲလၢအပူၤ‚ ဒီးကသူၣ်စပံးအလီၢ်‚ ဒီးအီၣ်အတၤသၣ်လီၤ’’ (း၂၁) ႉ တၢ်မၤဆူၣ်မၤစိး ကမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မၤအသးလၢအပူၤကွံာ် ‘‘တမၤအၢဘၣ်တၢ်ၣ် မ့ၢ်ကလၢပှဲၤထီၣ် လၢခါလၢကဟဲၣ် အခဲအံၤ မၤ၀ဲဘၣ်ဃးတၢ်ဆီတလဲတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤႉ တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး မၤလီၤတံၢ်ပှၤလၢ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ပှၤတဂၤဂၤ မ့ၢ်အိၣ်လၢခရၠာစးံာ်ပူၤဒီး မ့ၢ်အမ့ၢ်တၢ်တ့အသီလီၤႉတၢ်လီၤလံၤတဖၣ် ပူၤကွံာ်၀ဲ‚ ကွၢ်ကွၢ်တၢ်ခဲလၢာ်ကဲလၢအသီလံ’’ ( ၂ကရၠာစးံၣ်…

တၢ်၀ံဃၢ ဘၣ်ဆၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဒံး၀

လၢတၢ်လီၤနံၤတၢ်ဂီၤလၢအမ့ၢ် ဖံနၢး (စ) ၢ်တၢ်အဘူးအလဲ ထဲ စ့ ၅ ဘ့ၣ် ဖိလီၤႉ လ့နၢး တဂၤထိၣ်လီၤအခိၣ်ဆူ အ၀ဲအဒၢးဒီးပာ်ဖျါထီၣ် အ ‘‘တၢ်ကလၢၢ် ဘၣ် တၢ်သးအုးသးဟးဂီၤဖးဒိၣ်တဖၣ်’’န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအသံကွၢ်ထီၣ်လၢ မ့ၢ် ကဘၣ်မၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်‚ လူစံၣ်စံးဆၢက့ၤအီၤခ@ခ@လၢ ‘‘ဆိကတီၢ်ကွံာ်တၢ်လၢ နကလၢၢ်ဘၣ် တဖၣ်တက့ၢ်ႉ ၀ံသးစူၤဟ့ၣ်ယၤတၢ်အဘူးအလဲလၢ အမ့ၢ် စ့ ၅ ဘ့ၣ် တက့ၢ်’’ႉ
ဖဲတၢ်ကွၢ်ဘၣ်တၢ်မၤသးဖှံတၢ်ဒ်သိးအံၤကတီၢ်‚ တၢ်အံၤဟဲစိာ် တၢ်နံၤကမှံ ဘၣ်တစိၢ်တလီၢ်‚ မ့မ့ၢ် တၢ်သးအုးဟးဂီၤလၢ အစှီၤဃံးပှၤတခီၣ်လီၤႉ
လူစံၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်တူၢ်ဘၣ် တၢ်နီၢ်နီၢ်အပူၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ပှၤကွဲးထါစံးပ့တၢၤ ၈၈ တခီၣ်လီၤႉ တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤ ဟဲတုၤလၢအBတဲၤခီၣ်ထံးလီၤႉ ဒီးလၢတၢ်သးတီအပူၤၣ်လီၤႉ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ‚ ယသးပှဲၤဒီးတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤ ဒီးယသးသမူ အိၣ်ဘူးဒီး ပျုၤပူၤလီၤ’’ (း၃) ႉ ‘‘နပာ်ယၤလၢတၢ်ပူၤအယိာ်ကတၢၢ် လၢတၢ်ခံးကျါၣ် အိၣ်၀ဲလၢ…