ဒ်ယမ့ၢ်ကရူၢ်ဖိတဂၤ လၢလီၢ်ကဝီၤပူၤ တၢ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ် တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်အကရူၢ်န့ၣ်, မူဒါလၢ ယကဘၣ်မၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကွဲမုာ်ခိၣ်နၢ်အဂုၤအဂၤ ဒ်သိးကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး လၢကရူၢ်ပာ်ဖှိၣ်စံးကတိၤလိာ်သးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲမုာ်အပူၤ ယပာ်ဖျါ ပလိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကဟဲထီၣ်အိၣ်ဖှိၣ် ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်, ဒီးရဲၣ်လီၤကျိၤကျဲတဖၣ်လၢ, ခိၣ်နၢ်တဖၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ကဘၣ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သး ဒီးကရူၢ်ဆၣ်ဖိတဖၣ် ခီဖျိလၢ တၢ်ထံၣ်အိၣ်ဖှိၣ်လိာ်သးမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ကိးစိလိာ်သး လၢကွဲၢ်ဒီနၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကကဲထီၣ်ခိၣ်နၢ်တဂၤအဂီၢ် အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါအသးထဲလဲၣ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါအဃိ, တလီၢ်လီၢ်န့ၣ် ယကမၢဆူၣ်မၤဆူၣ် ပှၤဂုၤပှၤဂၤလၢတၢ်တမံၤမံၤအဂီၢ်, ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ ဖဲအဝဲသ့ၣ်စံးဆၢ “မ့ၢ်လၢယမၤဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤအဃိ ယဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ,” ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးမၤဝဲဒၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကလုာ်ကလုာ်သ့ဝဲဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်စံးဘျုး ကစၢ်ယွၤ, လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ကယဲၢ်တၢ်လၢယွၤမၤဂ့ၤတၢ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ကဟ့ၣ်ဆၢကဒါက့ၤတၢ် လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤဃီၤဝဲလၢ ကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်အဂံၢ်ထံးတဖၣ် ဒ်သိးကတ့ထီၣ်တၢ်လုၢ်ဟံၣ် လၢကစၢ်ယွၤအဂီၢ်, စီၤဒၤဝံးစ့ၢ်ကီး စံးဆၢမၤဆၢက့ၤ တၢ်လၢအလီၤပလိာ်သး ဒ်သိးအံၤတမံၤန့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ်ဖဲ ၁ ကွဲး ၂၉:၁၄ အပူၤစံးဝဲ “ယဲဒၣ်အံၤ, ယမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ် ဒီးယပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ ပဟ့ၣ်လီၤ တီနံတၢ်အံၤကသ့ ပမ့ၢ်မတၤတဖၣ်န့ၣ်လဲၣ်” န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လၢ အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ဃုာ်ဒီး ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်အဃိ လၢတၢ်စံးဘျုးက့ၤယွၤအဂီၢ် စီၤဒၤဝံးအတၢ်ဟ့ၣ်တီနံအံၤ အိၣ်ဟဲကဲထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၅ အပူၤ စီၤဒၤဝံးအတၢ်စံးဆၢပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်ဆီၣ်လီၤသး ဒီးပာ်ပနီၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ ဘၣ်ထွဲဒီး “ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိ… ဒီးပှၤတမှံၤတဖၣ်” အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤအဂီၢ် ပတၢ်ဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်, တၤလၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် တဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်စံးဘျုးက့ၤကစၢ်ယွၤ, ပှၤလၢဟ့ၣ်လီၤဆိ ပှၤတၢ်တဖၣ်အံၤအဃိန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄ ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢ ကယဲၢ်တၢ်အိၣ်ဒီးပှၤခဲလၢာ်န့ၣ် အိၣ်ဟဲလၢကစၢ်ယွၤအစုအဃိ, လၢတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်အဂီၢ် ပဟ့ၣ်ဆၢက့ၤကစၢ်ယွၤ သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.